e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z




Kategoria: panstwo
Seria: Inne


S³owacja. Zielony Przewodnik Michelin

Praca zbiorowa
cena: 42.90 z
Data wydania: 2011-04-13
stron: 320, miêkka oprawa, format: 120x240

wicej na stronie onepress.pl
S³owacja jest dobra na ka¿d± porê roku. Najpiêkniej jest jesieni±, gdy ni¿sze partie gór, poro¶niête w wiêkszo¶ci lasami mieszanymi, pokrywaj± siê ró¿norodnymi barwami. Zim± mo¿emy na S³owacjê przyjechaæ na narty albo poszukaæ ciep³ego k±pieliska. Natomiast wiosn± nie mo¿na nie ulec zachwytowi mnogo¶ci kwiatów, którymi pokrywaj± siê górskie ³±ki oraz klomby przytulnych miasteczek.

Gwiazdki Michelin
Wszystkie przewodniki Michelin zawieraj± prosty i wygodny system oceny miejsc opisywanych w przewodnikach. ¦wietnie sprawdza siê on jako wskazówka dla zwiedzaj±cych.
Trójstopniowa ocena:
*** zobacz koniecznie
** warto odwiedziæ
* godne uwagi

Rzut oka na punktacjê, wystarczy aby zorientowaæ siê, czy dane miejsce nale¿y do listy obowi±zkowej punktów, które trzeba zobaczyæ, czy te¿ mo¿emy powróciæ do niego przy kolejnych odwiedzinach danego miasta, regionu lub kraju. Dziêki systemowi gwiazdek turysta otrzymuje cenn±, praktyczn± wskazówkê, na co nale¿y zwróciæ uwagê i co zobaczyæ w pierwszej kolejno¶ci, np. gdy dysponuje siê niewielk± ilo¶ci± czasu na zwiedzanie.
Jak to siê robi?
Wszystkie atrakcje turystyczne polecane w przewodnikach Michelin otrzymuj± ocenê od zera do trzech gwiazdek, przy czym trzy gwiazdki oznaczaj± miejsca unikatowe, które nale¿y koniecznie odwiedziæ. Aby opracowaæ wiarygodne, praktyczne i kompletne przewodniki, ich autorzy co roku wyje¿d¿aj± na kilkudniowe podró¿e studyjne, aby odwiedziæ wszystkie atrakcje, wyszukaæ miejsca noclegowe i restauracje o dobrej jako¶ci i w najlepszych cenach.
Podró¿e studyjne przygotowywane s± z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, tak aby na miejscu nie zapomnieæ o niczym. To w³a¶nie znakomita znajomo¶æ terenu oraz do¶wiadczenie pozwalaj± autorom wybraæ i sklasyfikowaæ ró¿ne atrakcje, a tak¿e wnie¶æ to ma³e "co¶", co sprawia ¿e przewodniki okazuj± siê niezast±pione.
Jedyny taki system.
Aby przewodniki pozosta³y ¿ywe i aktualne, informacje dotycz±ce poszczególnych miejsc s± regularnie weryfikowane w terenie. Godziny otwarcia muzeów, adresy hoteli i restauracji, cenniki, aktualno¶æ polecanych tras, plany... wszytko to jest dok³adnie sprawdzane.
Chodzi o to, by przejrzeæ przewodniki od pierwszej do ostatniej linijki i upewniæ siê aby zawarte tam informacje s± aktualne. Ma to zagwarantowaæ czytelnikowi wiarygodne informacje i pozwoliæ mu unikn±æ nieprzyjemnych niespodzianek w czasie podró¿y. System tak rzetelnie i systematycznie prowadzonej weryfikacji informacji jest charakterystyczny tylko dla przewodników Michelin i zosta³ doceniony przez czytelników w 90 krajach ¶wiata.


Cena: 42.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego



Pozostae z kategorii: panstwo

Skandynawia. Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia (26.90z)
Wêgry. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Maroko. Wydanie 1 (26.90z)
Portugalia. Zielony przewodnik. Wydanie 2 (39.90z)
Krym oraz Odessa, Kijów i Lwów. Wydanie 1 (24.90z)
Polska dla ¿eglarzy. Najciekawsze szlaki ¶ródl±dowe (24.90z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 3 (26.90z)
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pe³ne s³oñca. Wydanie 1 (24.90z)
Turcja. Kraj czterech mórz. Wydanie 4 (59.90z)
Sycylia. Wydanie 1 (39.90z)
Chorwacja dla ¿eglarzy. Ciche zatoki i gwarne przystanie (24.90z)
Polska. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Tunezja. Skarby pustyni, gór i morza. Wydanie 1 (24.90z)
Egipt. Oazy w cieniu piramid (44.90z)
Sycylia. Pla¿e, gaje oliwne i antyczne miasta. Wydanie 1 (24.90z)
Ba³kany. Bo¶nia i Hercegowina, Serbia. Wydanie 4 (59.90z)
Chorwacja - Zielony Przewodnik. Wydanie 2 (49.90z)
Czechy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (25.74z)
Peru i Boliwia. U podnó¿a Andów. Wydanie 1 (89.90z)
W³ochy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (49.90z)

Pozostae z serii: Inne

My¶l i bogaæ siê. Ksi±¿ka æwiczeñ (45.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. ePub (39.00z)
Zarz±dzanie instytucjami kredytowymi (50.15z)
Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka (34.30z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie II (39.90z)
Lista p³ac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z kalkulatorami na CD (109.65z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach. eBook. ePub (29.90z)
Wybrze¿e Ba³tyku oraz promem na Bornholm. Wydanie 1 (24.90z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. Pdf (17.00z)
Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji (43.55z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (29.25z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze. eBook. Mobi (21.99z)
Herosi i filozofia. Ksi±¿ka, która ocali ten ¶wiat (34.90z)
Najlepsze odpowiedzi na 201 najczê¶ciej zadawanych pytañ w rozmowie kwalifikacyjnej (30.40z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (67.00z)
E-przyjaciele. Zobacz, co media spo³eczno¶ciowe mog± zrobiæ dla Twojej firmy (37.89z)
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla zaawansowanych (69.00z)
50 dzie³ klasyki dostatku i bogacenia siê. Zdob±d¼ fortunê i zarz±dzaj maj±tkiem (31.20z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. ePub (37.00z)