e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: region
Seria: Inne


USA czê¶æ zachodnia. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1

praca zbiorowa
cena: 49.90 z
Data wydania: 2008-09-01
stron: 480, miêkka oprawa, format: 115x240

wicej na stronie onepress.pl
Z³oty Stan - taki przydomek nadano Kalifornii w okresie gor±czki z³ota. W tej czê¶ci USA poza drogocennym kruszcem znajdziemy równie¿ najwiêksze drzewo ¶wiata, sekwoje licz±c± oko³o 2500 lat, najgorêtsze miejsce na terenie Ameryki oraz najpiêkniejsze wybrze¿e. Zachodnia czê¶æ USA to teren niemal samych "naj". Ró¿norodno¶æ krajobrazów, zasobów naturalnych i ciekawostek przyrodniczych jest tak wielka, ze nie sposób opowiedzieæ o wszystkim, trzeba tam pojechaæ i je zobaczyæ!
Masz ochotê wyjechaæ na wakacje, na weekend lub po prostu oderwaæ siê od codzienno¶ci na kilka dni? Zielony Przewodnik podsunie Ci pomys³y i dobre rady, dostarczaj±c aktualnych informacji o miejscu, w które siê wybierasz.
Nie mo¿na zapominaæ, ¿e wszystko ulega nieustannym zmianom. Informacje praktyczne dotycz±ce podró¿y b³yskawicznie siê dezaktualizuj±: powstaj± nowe hotele i restauracje, zmieniaj± siê ceny i godziny otwarcia Zmiany s± równie¿ codzienno¶ci± kultury, sztuki, przemys³u i rzemios³a. Jak grzyby po deszczu pojawiaj± siê nowe inicjatywy, stawiaj±ce sobie za cel modernizowanie, ulepszanie, zaskakiwanie, nauczanie, zapewnianie rozrywki Od nowinek nie s± wolne nawet miejsca najbardziej znane: s± przebudowywane, szczyc± siê nowymi nabytkami lub poszerzon± ofert± kulturaln±, nowymi odkryciami - to wszystko wzbogaca program tradycyjnych tras turystycznych.
Zielony Przewodnik odkrywa i omawia te zmiany. Prezentowane atrakcje poddaje nieustannej ocenie, aby móc przekonaæ czytelnika, ¿e dane miejsce nale¿y koniecznie odwiedziæ (miejsca oznaczane s³ynnymi 3 gwiazdkami), ¿e warto je odwiedziæ (2 gwiazdki) lub ¿e jest ono po prostu interesuj±ce (1 gwiazdka). Has³ami, jakie przy¶wiecaj± naszej serii przewodników, s± aktualizacja, staranny dobór i ocena w terenie. Dziêki temu ka¿de z wydañ Zielonego Przewodnika odzwierciedla aktualne realia turystyczne.
Zielony Przewodnik, tworzony z my¶l± o u³atwianiu i urozmaicaniu podró¿y, przeznaczony jest dzi¶ - podobnie jak u swoich pocz±tków - dla tych wszystkich, którzy lubi± poznawaæ i wnikaæ w specyfikê zwiedzanego regionu. Prosty, przejrzysty i ³atwy w u¿yciu, jest równie¿ niezast±pion± pomoc± dla osób podró¿uj±cych z dzieæmi. Symbol / zwraca uwagê na atrakcje, które mog± szczególnie zainteresowaæ najm³odszych, takie jak zoo, parki rozrywki, niezwyk³e muzea, a tak¿e organizowane specjalnie dla dzieci zajêcia, które, bawi±c, przybli¿aj± im jednocze¶nie historiê wa¿nych zabytków.
Sensem istnienia tego przewodnika s± jego czytelnicy, których traktujemy równie¿ jak potencjalnych wspó³autorów. Dlatego te¿ prosimy o przesy³anie do nas wszelkich uwag, sugestii i ciekawych informacji. Skorzystamy z nich przy pracy nad nastêpnym wydaniem przewodnika.


Cena: 49.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: region

Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 2 (24.90z)
Katalonia. Barcelona, Costa Brava i Costa Dorada. W Krainie Gaudiego i Salvadore Dali. Wydanie 1 (24.90z)
Toskania i Wenecja. W krainie cyprysów, oliwy i win (26.90z)
Litwa, £otwa i Estonia. Nadba³tyckim szlakiem. Wydanie 1 (26.90z)
Korsyka. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (35.69z)
Litwa, £otwa i Estonia. Ba³tycki ³añcuch. Wydanie 4 (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Harmonia ducha i wewnêtrzny spokój (29.00z)
Marketing dla in¿ynierów (50.92z)
Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolowaæ umys³y, uczucia i zachowania seksualne kobiet (23.90z)
Tunezja. Smak harissy i oliwek. Wydanie 1 (44.90z)
Google+ dla biznesu. eBook. Mobi (29.90z)
Dokumentacja czasu pracy. Wyja¶nienia, obliczenia, przyk³ady i wzory (101.15z)
Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce (49.90z)
W 80 zadañ dooko³a Excela. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w æwiczeniach (69.00z)
Kapita³ ludzki organizacji (41.07z)
Copywriting. Jak sprzedawaæ s³owem (30.78z)
Jako¶æ w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (33.86z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy (57.00z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc (34.90z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBook. ePub (22.90z)
Haker umys³ów. eBook. Pdf (23.90z)
Zachowania rynkowe kobiet (44.63z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi. eBook. Pdf (26.90z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków. Wydanie 4 (24.90z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Podstawy zarz±dzania. Teoria i æwiczenia (69.00z)