e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne dla bystrzaków

Colin Banfield, John Walkenbach
cena: 34.90 z
Data wydania: 2011-01-31
stron: 232, miêkka oprawa, format: 180x235

wicej na stronie onepress.pl

Poznaj mo¿liwo¶ci Excela, zab³y¶nij w pracy!

 • Jak stworzyæ pierwszy arkusz kalkulacyjny?
 • Jak przygotowaæ elegancki i czytelny wykres?
 • Jak przeprowadziæ analizê za pomoc± tabel przestawnych?
Microsoft Word, Excel i PowerPoint to znana i najbardziej ceniona trójka pakietu Microsoft Office. Niniejsza ksi±¿ka po¶wiêcona jest Excelowi — aplikacji, która nie boi siê mozolnych i skomplikowanych obliczeñ na ogromnej ilo¶ci danych. Narzêdzie to zdoby³o uznanie studentów, ksiêgowych, analityków i prezesów. ¯aden inny program nie pozwoli Ci w tak krótkim czasie przygotowaæ eleganckiego raportu, bogatego w wykresy i — co najwa¿niejsze — celne wnioski.
Ksi±¿ka z serii Dla bystrzaków gwarantuje, ¿e wiedza w niej zawarta jest przedstawiona w przejrzysty, ³atwy do zrozumienia sposób. W¶ród zamieszczonych tu informacji znajdziesz zarówno te podstawowe, po¶wiêcone elementarnym zadaniom wykonywanym w czasie pracy z najnowsz± wersj± Excela, jak i te bardziej zaawansowane, dziêki którym wyci¶niesz jeszcze wiêcej z Twoich arkuszy Dowiesz siê, jak u¿ywaæ formu³ i funkcji oraz tworzyæ analizy na podstawie tabel przestawnych. W trakcie lektury opanujesz tak¿e metody opracowywania eleganckich i czytelnych wykresów oraz filtrowania i sortowania danych. Autorzy ksi±¿ki — Colin Banfield oraz John "Mr. Spreadsheet" Walkenbach — zapewni± Ci moc wra¿eñ oraz wiedzê na najwy¿szym poziomie. John napisa³ ponad piêædziesi±t ksi±¿ek po¶wiêconych Excelowi, a Colin Banfield wykorzystuje ten program do najbardziej wymy¶lnych zadañ nie od dzi¶!
 • Podstawy pracy z programem Excel 2010
 • Szybka nawigacja po dokumencie z wykorzystaniem myszki i klawiatury
 • Zarz±dzanie skoroszytami
 • Arkusze robocze
 • Grupowanie arkuszy
 • Wprowadzanie i edycja danych
 • Wycofywanie zmian i pomy³ek
 • Formu³y i funkcje
 • Wykorzystanie nazw
 • Nazywanie zakresów komórek
 • Sprawdzanie specyficznych b³êdów arkusza
 • ¦ledzenie zale¿no¶ci komórek
 • Warto¶ci b³êdów formu³
 • Formatowanie danych
 • Metody tworzenia wykresów
 • Praca z tabelami
 • Analiza danych za pomoc± tabel przestawnych
 • Sortowanie i filtrowanie danych

Excel 2010 — to wcale nie jest trudne!Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Komputer w biurze

Komunikacja w zespole wirtualnym (39.10z)
Informatyka ekonomiczna (69.62z)
ECDL Modu³ 7 Przegl±danie stron internetowych i komunikacja (30.44z)
125 sposobów na bezpieczeñstwo sieci. Wydanie II (59.00z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II (99.00z)
Cisza w sieci (69.00z)
Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (41.07z)
ECDL Modu³ 2 U¿ytkowanie komputerów (32.68z)
SAP. Zrozumieæ system ERP (57.82z)
Zarz±dzanie przechowywaniem danych (30.60z)
Ekonometria Rozwi±zywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (41.07z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Wydanie II. Æwiczenia praktyczne (37.00z)
Windows 8.1 Krok po kroku (75.20z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Kolejne wskazówki (23.94z)
Excel 2013 PL. Biblia (64.35z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Wydanie II rozszerzone (20.94z)
Fotografia kulinarna dla blogerów (54.90z)
Odkryj w sobie si³ê z p³yt± CD (42.42z)
Przemiana. Jak sprawiæ by reszta twojego ¿ycia by³a jeszcze lepsza (34.90z)
Papiery warto¶ciowe o sta³ym dochodzie i instrumenty pochodne (169.00z)
Etyka biznesu (26.59z)
Bez ograniczeñ (34.90z)
Psychologia sukcesu + CD (249.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna (35.49z)
Czy jeste¶ wystarczaj±co bystry, ¿eby pracowaæ w Google' (39.90z)
Jednominutowy mened¿er. Równowaga ¿ycia i pracy. Zdrowy tryb ¿ycia kluczem do sukcesu (16.92z)
Osiem minut medytacji. Spokój umys³u na co dzieñ (32.90z)
Nowoczesne zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (35.70z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Kolejne wskazówki (23.94z)
Sprzeda¿ osobista i zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿y (64.35z)
Przedsiêbiorczo¶æ Podstawy teoretyczne (49.00z)
Prowadzenie zebrañ i prezentacji (10.32z)
Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu (39.00z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Prawda o wypaleniu zawodowym (49.45z)

Pozostae z serii: Inne

Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. ePub (37.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji w praktyce. eBook. ePub (19.90z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (27.00z)
Zarz±dzanie misjami zagranicznymi (59.00z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Sukces pisany szmink± (4.25z)
Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie ¶rodków z UE w ramach PO IG 8.1 (48.81z)
Podrêcznik projektantów logo. Smashing Magazine (59.00z)
Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach (39.90z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku. eBook. Mobi (13.95z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II (57.00z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era. eBook. Mobi (27.90z)
Potêga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej (39.20z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Pdf (27.90z)
Relacje z klientem. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Marketing. Szybka droga do sukcesu (38.17z)
Ksi±¿ê. eBook. Pdf (21.99z)
£ad korporacyjny (49.00z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (54.99z)
Wino. Praktyczny poradnik (29.00z)