e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Cel przez egoizm. Udane ¿ycie w mi³o¶ci do samego siebie

Josef Kirschner
cena: 29.00 z
Data wydania: 2008-02-13
stron: 232, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Jak zostaæ szczê¶liwym egoist±

  • My¶l najpierw o SOBIE
  • D±¿ do W£ASNEJ doskona³o¶ci
  • Realizuj SWOJE marzenia
Pewnie ju¿ we wczesnym dzieciñstwie mama stara³a siê sk³oniæ Ciê do dzielenia siê z innymi s³odyczami i zabawkami. Czy czu³e¶ siê dobrze, gdy zmuszano Ciê do tych altruistycznych zachowañ? Zapewne publicznie odpowiesz twierdz±co, jednak w g³êbi serca poczujesz sprzeciw. A st±d ju¿ prosta droga do du¿ej frustracji.
Czy egoi¶ci s± szczê¶liwsi? Czy potrafi± pe³niej realizowaæ siê w ¿yciu? Jak mog± funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie, które surowo piêtnuje tak± postawê? Paradoksalnie egoi¶ci wcale nie s± kandydatami na socjopatów. Zrównowa¿eni i szczê¶liwi oferuj± otoczeniu spor± dawkê spokoju ducha i zdrowych emocji.
Jedna z prawd, których w ¿yciu uczymy siê najwcze¶niej, brzmi: "Umiesz liczyæ, licz na siebie". Braterstwo, empatia, wzajemne zrozumienie i sta³a gotowo¶æ do pomocy to wspania³e i ¶wietlane idee, ale nasz ¶wiat nie zosta³ na nich zbudowany. Je¶li nie potrafisz kochaæ i szanowaæ samego siebie, jak mo¿esz nauczyæ siê ¿ywiæ te uczucia wobec innych? Egoi¶ci s± niezale¿ni, otwarci na ¶wiat, potrafi± my¶leæ samodzielnie i aktywnie dzia³aæ. S± prawdziwymi inicjatorami postêpu. Nie uzale¿niaj± swojej warto¶ci od opinii innych ludzi.
Posiadasz egocentryczn± naturê? Czas przestaæ siê tego wstydziæ. Chcesz wreszcie ods³oniæ sw± prawdziw± twarz i obudziæ w sobie egoistê?
  • We¼ ¿ycie we w³asne rêce i kieruj nim samodzielnie.
  • Skoncentruj siê na swych rzeczywistych pragnieniach.
  • Wyznacz granice swojego terytorium i broñ ich zaciekle.
  • Czerp z pracy uznanie, pieni±dze i zadowolenie.
  • Doceñ moc silnej woli i wytrwa³o¶ci.

Jeste¶my egoistami i jeste¶my z tego dumni!Cena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Wydanie II rozszerzone (29.00z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów. eBook. Pdf (27.90z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook. Mobi (19.90z)
Droga Toyoty do ci±g³ego doskonalenia. Jak osi±gaæ znakomite wyniki dziêki strategii i operacyjnej doskona³o¶ci (67.92z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych. eBook. Mobi (34.90z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces. eBook. ePub (37.00z)
Cypr. Wyspa Afrodyty. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 1 (26.90z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Mobi (79.00z)
50 dzie³ klasyki dostatku i bogacenia siê. Zdob±d¼ fortunê i zarz±dzaj maj±tkiem (31.20z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia. eBook. Mobi (31.99z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (52.90z)
Sztuka Wojny. Wydanie II (20.94z)
Innowacja. Droga do wzrostu zysków (5.00z)
MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko (29.18z)
Oczekuj cudów! Sekretna moc tkwi w Tobie (39.00z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku. eBook. Pdf (29.90z)
Biblia NLP. 210 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego (103.20z)
Inny punkt widzenia (3.00z)
Rzuæ na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie (23.90z)
Dziecko w szkole kreatywnego my¶lenia (41.90z)

Pozostae z serii: Inne

Alchemia sprzeda¿y, czyli jak skutecznie sprzedawaæ produkty, us³ugi, pomys³y i wizerunek samego siebie. Handlowanie to gra (79.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob± (39.90z)
Rachunek zysków i strat (50.92z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. Pdf (31.99z)
Sun Tzu dla kobiet. 16 sprawdzonych strategii biznesowych (30.40z)
Instrumenty finansowe w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowo¶ci (129.00z)
Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
Schudnij z Kaizen (42.90z)
7 zaginionych tajemnic sukcesu. eBook. Pdf (22.90z)
O wspó³czuciu. Jak osi±gn±æ spokój wewnêtrzny i zbudowaæ lepszy ¶wiat (22.42z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. Mobi (14.90z)
Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców (58.65z)
Szczê¶cie m³odego umys³u. Nauki Dalajlamy (16.18z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
Lady Australia (12.90z)
Zarz±dzanie projektami. Wydanie II (69.00z)
Podstawy zarz±dzania operacyjnego (49.00z)
Zasady GRY. Mistrzostwo uwodzenia w 30 dni. Zasady GRY. Kodeks uwodziciela (69.00z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (8.38z)
Igrzyska ¶mierci i filozofia. Rzecz o podgl±dactwie (22.68z)