e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny

Jaros³aw Gibas
cena: 39.90 z
Data wydania: 2015-01-01
stron: 0, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Wyrusz w podró¿ do ¼róde³ rozwoju

Wyobra¼ sobie, ¿e idziesz przez las. B³±dzisz, szukaj±c najlepszej drogi. Raz za razem rozgl±dasz siê za now± ¶cie¿k±, wracasz w to samo miejsce, znowu szukasz i znowu siê orientujesz, ¿e jednak nie idziesz w dobr± stronê. Nagle nad g³ow±, ponad drzewami widzisz szybuj±cego soko³a. Postanawiasz i¶æ za nim. ¦cie¿ki przechodz± jedne w drugie, ale za ka¿dym razem staj± siê szersze i idzie Ci siê ³atwiej. W koñcu, wci±¿ za kr±¿±cym po niebie soko³em, trafiasz na go¶ciniec prowadz±cy do ogrodu. Na jego koñcu widzisz majacz±cy w oddali dom. I kiedy siê doñ zbli¿asz, spostrzegasz, ¿e nie ma ju¿ soko³a. Znikn±³ dok³adnie w tym momencie, w którym zobaczy³e¶ swój prawdziwy CEL. Znikn±³, bo nie by³ Ci ju¿ potrzebny!

Coaching transpersonalny podchodzi do cz³owieka jako do fizycznej, psychicznej i duchowej ca³o¶ci. Rola coacha polega na upewnieniu siê, ¿e wybory, których dokonuje klient, s± rzeczywi¶cie jego wyborami: s± dyktowane sercem, p³yn± z g³êbi duszy, s± zgodne z tym, kim klient jest naprawdê i kim faktycznie chce zostaæ. Coach musi wiedzieæ, ¿e kierunek, w którym klient chce i¶æ, nie jest jedynie mrzonk± i nie wynika z presji spo³ecznej. Musi tak¿e przekonaæ siê, i¿ zmiana, która dokonuje siê w kliencie, bêdzie trwa³a. Reszta — autodiagnoza, zdefiniowanie celu i wybór w³a¶ciwej drogi ku przysz³o¶ci — le¿y po stronie klienta procesu coachingowego. Dlaczego? Poniewa¿ w coachingu, jak w ¿yciu, naprawdê wszystko zale¿y od Ciebie!
 

Jaros³aw Gibas — socjolog, trener, coach. W 1995 roku debiutowa³ powie¶ci± Gniazda anio³ów, wydan± przez gdañskie wydawnictwo Marabut. Dwa lata pó¼niej nak³adem Wydawnictwa Literackiego ukaza³a siê kolejna powie¶æ: Salve theatrum. Swoje teksty publikowa³ tak¿e na ³amach czasopism: „FA-art”, „Opcje”, „List oceaniczny”, „Kresy”, „¦l±sk”, „NaG³os”, „City Magazine” i wielu innych. W latach 1992 – 1996 by³ redaktorem kwartalnika „Opcje”, w latach 2005 – 2007 — redaktorem naczelnym „Echa Miasta Katowice”, a ostatnio — redaktorem naczelnym „Nowej Gazety ¦l±skiej”. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej. Jest te¿ aktywnym coachem. Prywatnie mi³o¶nik du¿ych motocykli — prowadzi motocyklowego bloga bigbiker.pl. Mieszka z ¿on± i psem w Katowicach.

Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Coaching

Coaching Tao (38.17z)
E-learning Tajniki edukacji na odleg³o¶æ (41.65z)
Profesjonalni trenerzy (25.42z)
Coaching dla mened¿erów (29.67z)
Balsam dla duszy walcz±cej z rakiem (43.90z)
Balsam dla duszy kobiety (37.89z)
Balsam dla duszy dziewczyny (39.90z)
Pokonaj stres z Kaizen (10.90z)
Podrêcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego (58.65z)
Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych (34.00z)
Psychologia coachingu (50.92z)
Zbiór gier i zabaw motywacyjnych dla zespo³ów (109.65z)
Trener bez maski (73.00z)
Coaching i mentoring w praktyce (59.42z)
ABC pewno¶ci siebie i atrakcyjno¶ci (39.90z)
Umiejêtno¶ci doradcze. Skuteczny konsulting wewn±trz firmy (63.00z)
Osiem minut medytacji. Spokój umys³u na co dzieñ (32.90z)
Studium przypadku w praktyce szkoleniowej (21.17z)
Syndrom samca alfa (32.22z)
Balsam dla duszy (37.89z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Serce, inteligencja, odwaga i szczê¶cie. Co jest potrzebne ka¿demu przedsiêbiorcy i co jest niezbêdne do utworzenia wspania³ej firmy (50.92z)
Coaching Tao (38.17z)
Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)
Fotografia kulinarna dla blogerów (54.90z)
Sprzeda¿, zarz±dzanie i efektywno¶æ osobista w 101 praktycznych przyk³adach (16.90z)
Jak najlepiej zaprezentowaæ siê podczas rozmowy kwalifikacyjnej (12.67z)
Potêga osobistego uroku. Jak zjednywaæ sobie ludzi (33.92z)
Pewno¶æ siebie (22.78z)
Pasja i dyscyplina strategii (42.42z)
Wypalenie zawodowe (41.07z)
Basic English for Business 3 -ksi±¿ka z p³yt± CD (38.02z)
Papiery warto¶ciowe o sta³ym dochodzie i instrumenty pochodne (169.00z)
Asertywno¶æ mened¿era (31.54z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (12.90z)
Mind Sale First. Umys³ Sprzedaje Pierwszy (18.42z)
Pakiet. Si³a pozytywnego zarz±dania (149.90z)
Jak doskonaliæ umiejêtno¶æ skutecznej komunikacji (29.00z)
Odkryj w sobie si³ê z p³yt± CD (42.42z)
¯ycie na linie. Jak unikaæ stresu i napiêcia w ¿yciu i pracy (38.24z)
ABC pewno¶ci siebie i atrakcyjno¶ci (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Æwiczenia (18.99z)
Zdrowie masz we krwi! Jak ¿yæ w zgodzie z grup± krwi (12.90z)
¯ycie, piêkna katastrofa. M±dro¶ci± cia³a i umys³u mo¿esz pokonaæ stres, choroby i ból (42.42z)
Zbiór zadañ z podstaw rachunkowo¶ci z rozwi±zaniami (35.70z)
Co bêdzie miar± twojego ¿ycia' (42.42z)
Jak zdobyæ przyjació³ i zjednaæ sobie ludzi w epoce cyfrowej (33.92z)
Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu (29.90z)
Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale¿no¶ci przez telefon (20.94z)
Rozwiñ skrzyd³a (33.43z)
Polska. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Badania operacyjne w przyk³adach i zadaniach (46.67z)
11 przykazanie: Masz prawo byæ bogaty (34.90z)
Rozwój osobisty lidera (29.71z)
Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty (29.00z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (29.90z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy. eBook. Mobi (29.90z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami (59.00z)
Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych. eBook. ePub (31.99z)
¦wiadomy inwestor. Odkrywanie ukrytego potencja³u spó³ki (38.35z)
Strategia. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)