e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. ePub

Joe Vitale (author), Jeffrey Gitomer (foreword)
cena: 37.00 z
Data wydania: 2012-08-14
stron: 336, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
 • W promocji si³a!
  Dowiedz siê, jak wykorzystaæ tê potêgê.
 • Niezawodne techniki perswazji.
  Skorzystaj ze skutecznych metod i trików przekonywania ludzi
 • Taktyka wygrany-wygrany.
  Poznaj sposoby na osi±gniêcie obopólnych korzy¶ci w negocjacjach
 • Czasem mniej wa¿na jest tre¶æ...
  Opanuj metody zwracania na siebie uwagi i zyskiwania rozg³osu
 • Aktywne s³uchanie.
  B±d¼ rozmówc±, który spe³nia oczekiwania swoich klientów
Konkurencja, twarde negocjacje, walka o klienta - oto wspó³czesny rynek. S±dzisz, ¿e tylko najsilniejsi, najwiêksi, najsprytniejsi mog± siê na nim utrzymaæ? Oczywi¶cie, ¿e tak! A Ty jeste¶ przecie¿ najpotê¿niejszy.
Przeczytaj tê ksi±¿kê, a nic ju¿ nie bêdzie dla Ciebie takie, jak dawniej. Przeczytaj j±, a klienci stan± siê Twoimi najwiêkszymi sprzymierzeñcami. Przeczytaj, a skuteczna sprzeda¿ bêdzie Twoj± najsilniejsz± broni±. To unikatowe kompendium porad, metod oraz rozwi±zañ - sprawdzonych i skutecznych. Kierowa³ siê nimi J.T. Barnum, genialny biznesmen i przedsiêbiorca, cz³owiek bêd±cy jednym z filarów wspó³czesnego marketingu. Autor, Joe Vitale opowiada nam wspania³e i ciekawe historie z ¿ycia Barnuma. W prosty i obrazowy sposób odkrywaj± one przed Tob± wszystkie tajemnice i sekrety bêd±ce kluczem jego wielkiego sukcesu.
 • Nauczysz siê kierowaæ swoj± firm± tak, aby odnie¶æ sukces bez wzglêdu na warunki rynkowe.
 • Posi±dziesz wiedzê i umiejêtno¶ci, które pozwol± Ci na efektywne zarz±dzanie pracownikami.
 • Dowiesz siê, jak radziæ sobie z przeciwno¶ciami losu i obracaæ je na swoj± korzy¶æ.
 • Zyskasz umiejêtno¶æ przyci±gania uwagi i zainteresowania ludzi Twoim biznesem.
 • Przekonasz siê, ¿e warto mówiæ tak, aby Ciê s³uchano, i s³uchaæ tak, by do Ciebie mówiono.

Tak naprawdê ju¿ jeste¶ mistrzem sprzeda¿y -
wykorzystaj tylko porady i wskazówki, które przynios± Ci sukces!Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Zarz±dzanie ryzykiem walutowym (4.00z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego. eBook. ePub (27.90z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych. eBook. Mobi (35.90z)
Dupkologia, czyli nauka rozpychania siê ³okciami (32.90z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego. eBook. Mobi (27.90z)
Sztuka pokoju (19.00z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. Mobi (37.00z)
Sun Tzu dla kobiet. 16 sprawdzonych strategii biznesowych (30.40z)
12 sekretów sukcesu w biznesie (37.00z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces. eBook. ePub (27.90z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (18.85z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook (24.00z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów. eBook. Mobi (27.90z)
Fotograf w podró¿y (59.00z)
Rytua³y dla trojga (18.99z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej. eBook. ePub (29.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. Mobi (14.90z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy. eBook. Pdf (23.90z)
ABC Excel 2010 PL (29.00z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe. eBook. ePub (31.99z)

Pozostae z serii: Inne

Reklama w Google dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (25.42z)
Skuteczne realizowanie projektów (28.95z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. eBook. ePub (29.90z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (40.00z)
BHP 2014. Obowi±zki pracodawcy wobec pracownika (92.65z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (48.93z)
Dublin. Udany Weekend Michelin. Wydanie 2 (18.90z)
Rachunkowo¶æ finansowa w teorii i praktyce (79.00z)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji (69.00z)
Ksi±¿ê (34.90z)
Wspó³czesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka (49.45z)
Energia! ¯yj pe³ni± ¿ycia. Odkryj 10 rodzajów ludzkiej motywacji (42.42z)
Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. Mobi (34.90z)
Jak zadbaæ o w³asne finanse? (27.96z)
Pokonywanie przeszkód. Przypowie¶æ o tym, jak poskromiæ smoka konfliktu (29.90z)
Fotografowanie modelek. Techniki pozowania (39.90z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. ePub (21.99z)
Negocjowanie i zawieranie umów handlowych (39.90z)
Podejmowanie decyzji. Co zrobiæ, kiedy nie wiesz, co robiæ (25.41z)