e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne

Krzysztof Mas³owski
cena: 39.90 z
Data wydania: 2010-09-19
stron: 192, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Idealny podrêcznik dla rozpoczynaj±cych przygodê z Excelem!

 • Jak wpisywaæ, formatowaæ i edytowaæ dane?
 • Jak przeprowadzaæ rozmaite obliczenia?
 • Jak tworzyæ wykresy i drukowaæ arkusze?
Nie masz powodu baæ siê Excela - nie warto. Jego znajomo¶æ jest dzi¶ przecie¿ jedn± z podstawowych umiejêtno¶ci wymaganych przez pracodawców. A bior±c pod uwagê intuicyjn± obs³ugê programu i oferowane przez niego narzêdzia, szkoda nie skorzystaæ z drzemi±cych w nim mo¿liwo¶ci znacznego usprawnienia i przyspieszenia naszej codziennej pracy. Excel w wersji 2010 zawiera w dodatku nowe praktyczne funkcje - miêdzy innymi w zakresie wizualizacji, analizy, przegl±dania i udostêpniania danych oraz integrowania informacji z ró¿nych ¼róde³. Chcia³by¶ szybko opanowaæ podstawowe zasady pracy z najnowsz± wersj± najpopularniejszego na ¶wiecie arkusza kalkulacyjnego? "Excel 2010. Æwiczenia praktyczne " to idealny przewodnik dla Ciebie!
Przygodê z Excelem najlepiej zaczynaæ krok po kroku - i w³a¶nie tak zosta³ przygotowany ten podrêcznik. Na pocz±tku lektury poznasz zatem ¶rodowisko Excela 2010 i zaczniesz sprawnie poruszaæ siê po arkuszu, wierszach i kolumnach. Dowiesz siê, jak uzupe³niaæ dane i zamieszczaæ komentarze. Szybko opanujesz narzêdzia do edytowania i formatowania danych, poznasz mo¿liwo¶ci kalkulacyjne Excela i zaczniesz przeprowadzaæ obliczenia w oparciu o formu³y i funkcje. Nauczysz siê tworzyæ profesjonalne wykresy i w razie potrzeby zmieniaæ je oraz estetycznie drukowaæ swoje arkusze. Wszystkie zadania realizowane w programie zosta³y tu bardzo przejrzy¶cie zilustrowane i opisane, a tak¿e opatrzone praktycznymi æwiczeniami, u³atwiaj±cymi przyswajanie materia³u. Przekonasz siê, ¿e gdy poczujesz siê swobodnie w Excelu, stanie siê on Twoim nieod³±cznym wspó³pracownikiem!
 • Poruszanie siê po arkuszu i wpisywanie informacji do komórek
 • Wpisywanie formu³ i dodawanie komentarzy
 • Praca z arkuszami i skoroszytami
 • Zaznaczanie zakresów komórek
 • Edycja zawarto¶ci arkusza
 • Formatowanie komórek
 • Wykonywanie obliczeñ za pomoc± formu³ i funkcji
 • Tworzenie wykresów
 • Drukowanie arkusza

Poczuj siê swobodnie w Excelu - korzystaj z jego mo¿liwo¶ci!Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Wszyscy jeste¶my sprzedawcami!. eBook. Pdf (19.90z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. ePub (37.00z)
Czas na zmianê. Podrêcznik hipnotycznego wywierania wp³ywu (34.90z)
Allegro. Jak marzenia zmieniaæ w pieni±dze (29.00z)
Mê¿czyzna od A do Z. Wydanie III rozszerzone (34.90z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. ePub (14.90z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. Pdf (29.90z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. Mobi (37.00z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook. ePub (19.90z)
Tylko bez nerwów. Zarz±dzanie stresem w pracy. eBook. ePub (27.90z)
Przeskoczyæ przepa¶æ. Jak trafiæ z nowoczesnym produktem do ka¿dego klienta (37.00z)
Jak zarobi³em 2 000 000 $ na gie³dzie. Wydanie II (39.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±. eBook. Mobi (31.99z)
Joga dla bystrzaków (39.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (29.90z)
Analiza techniczna dla bystrzaków (59.00z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych. eBook. Mobi (34.90z)
Twórcza kradzie¿. 10 przykazañ kreatywno¶ci (34.90z)
My¶lenie lateralne. Idee na przekór schematom (39.90z)
Ekonometria (82.98z)

Pozostae z serii: Inne

Teoretyczne i praktyczne aspekty zarz±dzania finansami przedsiêbiorstwa (49.45z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. ePub (21.99z)
Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie (19.90z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II. eBook. Pdf (37.00z)
W³adca czasu, czyli skuteczne zarz±dzanie w³asnym ¿yciem (34.90z)
Portugalia. Od Lizbony po wybrze¿e Algarve. Wydanie 1 (24.90z)
Jak zdobyæ klientów w internecie (28.95z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê. eBook. Pdf (31.99z)
Pomiar uniwersalny. Odkrywanie w biznesie warto¶ci niematerialnych (42.42z)
Kot Dalajlamy (34.90z)
Psychologia dla trenerów. Szkolenia (65.00z)
Jak skutecznie omijaæ NIE w biznesie. Mowa cia³a i strategie wywierania wp³ywu (31.45z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (29.90z)
Prezentacje. Jak wywo³aæ najlepsze wra¿enie (15.92z)
Repozycjonowanie (38.17z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein. eBook. Mobi (31.99z)
Prawo i ekonomia rynku wewnêtrznego Unii Europejskiej (42.42z)
Microsoft Outlook 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (39.00z)
Rachunkowo¶æ finansowa (50.15z)
Chorwacja - Zielony Przewodnik. Wydanie 2 (49.90z)