e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Æwiczenia

Miros³aw Lewandowski
cena: 18.99 z
Data wydania: 2007-11-28
stron: 192, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Gotowe makra w Excelu!
Programy, które u³atwi± Ci ¿ycie!

 • Poznaj niezwyk³e mo¿liwo¶ci jêzyka Visual Basic for Applications
 • Naucz siê korzystaæ z makr poszerzaj±cych funkcje Excela
 • Zaimportuj gotowe programy automatyzuj±ce uci±¿liwe zadania
Visual Basic for Applications, dostêpny w programie Excel jêzyk programowania, jest narzêdziem bardzo przydatnym w codziennej pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Jego mo¿liwo¶ci s± naprawdê ogromne, a umiejêtne pos³ugiwanie siê nim pozwala na znaczne skrócenie czasu wykonywania uci±¿liwych, codziennych czynno¶ci. Automatyzacja zadañ, szczególnie wa¿na w przypadku pracy z rozbudowanymi arkuszami, znacznie u³atwia nam ¿ycie i pracê oraz sprawia, ¿e unikamy wielu pomy³ek. Jednak nie ka¿dy z nas ma czas i ochotê uczyæ siê programowania, by tworzyæ w³asne makra i w ten sposób dostosowywaæ aplikacjê do w³asnych potrzeb. Bardzo pomocna staje siê wiêc "¶ci±ga", w której mo¿na znale¼æ gotowe programy z obja¶nieniami konkretnych zastosowañ.
"Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Æwiczenia" to w³a¶nie ksi±¿ka, której Ci potrzeba! Znajdziesz w niej wiele programów upraszczaj±cych pracê w Excelu i wskazówki zwi±zane z ich wykorzystaniem. Dowiesz siê, jak u¿ywaæ rejestratora makr, jak konstruowaæ gotowy program ze sta³ych elementów i jak sprawiæ, by jego dzia³anie odpowiada³o temu, co chcesz osi±gn±æ. Nauczysz siê deklarowaæ zmienne, wykorzystywaæ pêtle i wyszukiwaæ potrzebne Ci dane. Wszystkie te zadania zosta³y podane w formie praktycznych æwiczeñ, dziêki czemu bez zbêdnych teoretycznych wywodów zapoznasz siê z ich dzia³aniem. Ponadto w ksi±¿ce tej uwzglêdniono sugestie i pytania czytelników jej poprzedniego wydania, co pozwoli³o na jeszcze lepsze dostosowanie jej tre¶ci do potrzeb u¿ytkowników Excela.
 • Rejestrowanie makr
 • Uruchamianie zapisanych projektów
 • Zmienne i sta³e
 • Zmienne tablicowe
 • Deklarowanie zmiennych
 • Pêtle
 • Komunikaty
 • Obs³uga b³êdów
 • Funkcje u¿ytkownika
 • Zmiana danych w komórkach
 • Warunkowa zmiana wygl±du arkusza
 • Okno edytora VBA

Niech Twój Excel pracuje dla Ciebie!Cena: 18.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: pakietybiurowe

Office 2010 PL. Nieoficjalny podrêcznik (99.00z)
Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko (39.00z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (23.20z)
Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi±zania (39.00z)
VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy (17.00z)
Excel 2003 PL. Biblia (79.92z)
Excel z elementami VBA w firmie (54.00z)
Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty (29.00z)
Excel. Najlepsze sztuczki i chwyty (49.00z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

1001 sposobów na przejmowanie inicjatywy w pracy (39.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 ujêæ Scotta Kelbyego (37.00z)
33 rady jak przeprowadziæ udan± prezentacjê (14.90z)
W krzy¿owym ogniu pytañ. Sztuka odpowiedzi na trudne pytania (29.90z)
Excel w biurze i nie tylko (29.00z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. eBook (19.90z)
Trudni ludzie. Jak przetrwaæ w zwi±zku z idiot± (29.90z)
M³odzi w pracy. Jak zadbaæ o pracowników z pokolenia Y (34.90z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego (59.00z)
Grzeczne dziewczynki siê nie bogac±. 75 b³êdów, które utrudniaj± kobietom osi±gniêcie niezale¿no¶ci finansowej (27.00z)
Jak skutecznie negocjowaæ. eBook (19.90z)
Excel. Najlepsze sztuczki i chwyty (49.00z)
Office 2010 PL. Seria praktyk (25.35z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (23.20z)
Przyspieszony kurs kreatywno¶ci (44.00z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka efektywno¶ci. Skuteczna realizacja zadañ. (74.00z)
Psychologia szefa. 17 ¶miertelnych b³êdów szefa (97.00z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

Franczyza - droga do sukcesu (49.00z)
Legalny doping emocjonalny. eBook. Pdf (19.90z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. Mobi (29.90z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. ePub (31.99z)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05z)
Zarz±dzanie us³ugami (59.42z)
Rachunkowo¶æ finansowa (50.15z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego (34.90z)
ABC Jak zbudowaæ zespó³ który zwyciê¿a (35.81z)
Wstrêtni szefowie. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko. eBook. Pdf (35.90z)
Pracuj z pasj±! Znajd¼ posadê, która da Ci satysfakcjê, rado¶æ i pieni±dze. eBook. Pdf (21.99z)
Inny punkt widzenia (3.00z)
Sprzeda¿ i dystrybucja (39.10z)
Gie³da papierów warto¶ciowych. Poradnik bez kantów (34.90z)
Sprzeda¿ online. Jak wzmocniæ swoj± pozycjê w internecie (35.20z)
7 rodzajów inteligencji. Odkryj je w sobie i rozwijaj (39.90z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy. eBook. ePub (29.90z)
SAP. Zrozumieæ system ERP (57.82z)
Odkryj w sobie si³ê z p³yt± CD (42.42z)