e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Power


Czas na zmianê. Podrêcznik hipnotycznego wywierania wp³ywu

Richard Bandler
cena: 34.90 z
Data wydania: 2007-08-01
stron: 256, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Oswojone stany pod¶wiadomo¶ci

  • Zdob±d¼ instrukcjê wywo³ywania po¿±danych reakcji
  • Poznaj mo¿liwo¶ci w³asnego umys³u
  • Pomagaj innym pokonaæ chaos
Ustalmy jedn± podstawow± rzecz: nie ma takiej mo¿liwo¶ci, ¿eby wiedzieæ wszystko. Nikt - naukowcy, lekarze, badacze wszelkich ulotnych zjawisk - nie s± w stanie wyt³umaczyæ ka¿dej zachodz±cej reakcji, powodów niektórych emocji, a ju¿ na pewno nie mog± poznaæ do koñca potêgi ludzkiego umys³u. A wiadomo, ¿e im bardziej tajemnica niezg³êbiona, tym bardziej fascynuj±ca...
Richard Bandler zaprasza Ciê w podró¿ w g³±b ludzkiej ¶wiadomo¶ci i pod¶wiadomo¶ci. Przybli¿a zagadkowy ¶wiat hipnozy, zwiêkszania mo¿liwo¶ci intelektualnych, si³y psychiki i tajników kontrolowania emocji. Wyobra¼ sobie, ¿e mo¿esz do¶wiadczaæ ka¿dego szczegó³u przepiêknego zachodu s³oñca, symfonii lub masa¿u tak mocno, jak nigdy dot±d. Czy chcesz, by ta intensywno¶æ trwa³a bez koñca? A mo¿e czujesz w sobie pok³ady energii, któr± mo¿esz podzieliæ siê z innymi, by wp³ywaæ na ich samopoczucie? W takim razie ju¿ teraz dowiedz siê, jak:
  • wykorzystaæ potêgê s³owa (pobudzanie skojarzeñ, projektowanie ukrytych przekazów, wzbudzanie nadziei),
  • wp³ywaæ na submodalno¶ci (parametry uczuæ, obrazów i d¼wiêków),
  • zak³adaæ kotwice i wywo³ywaæ oczekiwane emocje,
  • rozpocz±æ spacer przez czas.


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Tao wojny (34.90z)
Nowoczesna logistyka. Wydanie X (79.00z)
Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni (39.00z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (54.99z)
Tresura psów (34.90z)
Excel. Rusz g³ow±!. eBook. Pdf (54.99z)
Jak za³o¿yæ i rozwin±æ w³asn± firmê (33.91z)
Jak zadbaæ o w³asne finanse? (27.96z)
Duchowy manifest. 9 spójnych zasad ¿ycia zgodnego z porz±dkiem wszech¶wiata (27.00z)
Zarz±dzanie stresem (25.06z)
Start up. Od pomys³u do sukcesu (30.40z)
Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów (29.00z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów. eBook. ePub (13.95z)
Podró¿e i zdrowie (24.90z)
Tre¶æ jest kluczowa. Jak tworzyæ powalaj±ce blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne) (49.00z)
Magiczna moc umys³u. Jak zaprogramowaæ swój mózg na szczê¶cie (34.90z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (14.90z)
Legalny doping emocjonalny (19.90z)
Anatomia trendu. Co ³±czy jeansy z ³y¿worolkami i iPodem (63.00z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (13.90z)

Pozostae z serii: Power

SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. AUDIOBOOK (49.00z)
Magia wyst±pieñ publicznych. Techniki, narzêdzia i sztuczki NLP (47.00z)
Logika zwyciê¿ania sporów. Broñ przeciwko k³amcom i krêtaczom (29.00z)
Zacznij od zera. Jak przy mniejszym bud¿ecie osi±gn±æ lepsze wyniki (49.00z)
Tao mocy. Ksiêga nieprzemijaj±cej m±dro¶ci (34.90z)
Wspó³brzmienie. Znajd¼ wspólny jêzyk z odbiorcami Twojej prezentacji (69.00z)
Tre¶æ jest kluczowa. Jak tworzyæ powalaj±ce blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne) (49.00z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki (42.90z)
Praca z Tob± mnie niszczy. Jak wyzwoliæ siê z emocjonalnych pu³apek w miejscu pracy (37.00z)
Nektar. Twórcze paliwo wynalazczo¶ci i innowacji (44.00z)
Poradnik korporacyjnego szczura (34.90z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (29.90z)
Sekret spe³nionego ¿ycia. ¬ród³o wielko¶ci, zdrowia i bogactwa (39.00z)
Brzdêk! Jak odkrêciæ internetowy kurek z pieniêdzmi (23.40z)
BezMarketing. Przestañ kusiæ klientów, zacznij z nimi rozmawiaæ! (39.90z)
Niepewno¶æ w pracy. Jak spokojnie prze¿yæ osiem godzin (34.00z)
Chroñ swoje nerwy. Rzecz o tym, jak wspó³pracowaæ z palantami. Wydanie II (34.90z)
Daj siê poznaæ od najlepszej strony. Krótki kurs autopromocji i lansu (34.90z)
Grzeczne dziewczynki nie negocjuj±. Podrêcznik negocjacji dla kobiet, które wiedz±, czego chc± przy stole negocjacyjnym (33.00z)