e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Power


Daj siê poznaæ od najlepszej strony. Krótki kurs autopromocji i lansu

Peggy Klaus
cena: 34.90 z
Data wydania: 2010-09-13
stron: 240, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Twój osobisty PR

  • Wzbudzanie zainteresowania, ekscytacji i podziwu wobec w³asnej osoby
  • Stosowanie chwytliwych technik komunikacyjnych
  • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w autopromocji
  • Czerpanie korzy¶ci z pozytywnego szumu wokó³ Ciebie
Zacznij siê chwaliæ Je¶li sam nie zaczniesz mówiæ za siebie, kto to zrobi?
"Financial Times"

Je¶li nie JA, to KTO?!

Zapewne znasz ten ¿art, w którym szczur skar¿y siê chomikowi na swój los, narzekaj±c, ¿e choæ obaj s± tak do siebie podobni, chomika ludzie uwielbiaj±, a szczura z uporem têpi±. Odpowiedzi± chomika jest celne spostrze¿enie: "Problem w tym, ch³opie, ¿e masz kiepski PR!".
A Ty, czy równie¿ czujesz siê niedoceniony i zauwa¿asz, ¿e otaczaj± Ciê ludzie, którzy wcale nie s± od Ciebie inteligentniejsi, zdolniejsi czy bardziej urodziwi, a jednak to w³a¶nie oni awansuj± w pracy, maj± wiêksze powodzenie u p³ci przeciwnej i budz± powszechn± sympatiê? Je¶li w tej miniankiecie na wszystkie pytania odpowiedzia³e¶ twierdz±co, mamy dla Ciebie propozycjê nie do odrzucenia. Sprawd¼, jak radz± sobie z tym zagadnieniem zawodowcy, i zacznij wreszcie stosowaæ niezawodne techniki autopromocji.
Odrzuæ fa³szyw± skromno¶æ i poka¿, ile jeste¶ wart! Chwalenie siê w³asnymi osi±gniêciami i zaletami to ¿aden grzech. Dowiedz siê, jak przyci±gaæ uwagê innych w sposób dyskretny, lecz zniewalaj±cy. Naucz siê nawi±zywaæ trwa³± wiê¼ z lud¼mi i roztaczaæ wokó³ siebie zara¼liw± energiê, sprawiaj±c wra¿enie osoby, która jest pewna tego, co osi±gnê³a i dok±d zmierza. Je¶li sam nie zainwestujesz w promowanie siebie, nikt Ciê w tym nie wyrêczy!
Ta ksi±¿ka pozwoli Ci uzmys³owiæ sobie, ¿e chwalenie siê jest niezbêdnym narzêdziem przetrwania.
Harry Kavros,
zastêpca dziekana w Columbia Law School
Przekonuj±cy styl pisania Klaus i autentyczny ton wypowiedzi wraz z zaczerpniêtymi z ¿ycia anegdotami pokazuj± transformacjê, jaka mo¿e siê dokonaæ w ¿yciu zawodowym dziêki skutecznemu chwaleniu siê.
"Publishers Weekly"
Klaus pokazuje, jak siê lansowaæ, dziel±c siê swoimi pasjami oraz wizjami z gracj± i godno¶ci±, co w dzisiejszym ¶wiecie korporacyjnym niestety wci±¿ nale¿y do rzadko¶ci. Ta pe³na m±drych rad ksi±¿ka to od¶wie¿aj±ca lektura dla wszystkich, bez wzglêdu na pozycjê.
Dr John C. Maxwell,
autor bestsellerów Prawa przywództwa. Przestrzegaj ich, a ludzie pod±¿± za tob± oraz Thinking for a Change


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Spo³eczno¶ciowy BOOM. Wykorzystaj potencja³ sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwiêkszenia sprzeda¿y i zdominowania rynku (23.40z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Przedsiêbiorczo¶æ (59.00z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media (34.90z)
Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)
Plan B. Otwórz siê na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu (35.69z)
Nauki Barona (33.00z)
Kidnaping. Jak marketerzy kontroluj± umys³ Twojego dziecka (31.20z)
Harvard Business Review. Fuzje i przejêcia (5.00z)
Wykorzystaj to! Sprawdzone pomys³y dla marketingu (37.00z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (59.00z)
Strategia. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Kierownik w instytucji publicznej. Znajd¼ swój w³asny, skuteczny styl zarz±dzania (47.00z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Sztuka znajdowania dobrych doradców. O czym nie mówi± konsultanci (39.20z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie. Kotler o marketingu. Jak tworzyæ, zdobywaæ i dominowaæ na rynkach (79.00z)
HIPERswazja, czyli jak pisaæ zabójczo skuteczne teksty reklamowe (24.90z)
Ksi±¿ê (27.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm± (39.90z)
Kobiecy styl zarzadzania (34.90z)
Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan dzia³ania (39.20z)

Pozostae z serii: Power

Magia w dzia³aniu. Sesje NLP Richarda Bandlera (57.00z)
Niezbêdnik kobiety sukcesu. Jak skutecznie walczyæ o awans i pieni±dze (29.00z)
Efektywno¶æ osobista. Zarz±dzanie sob± i innymi w czasie (29.00z)
Chroñ swoje nerwy. Rzecz o tym, jak wspó³pracowaæ z palantami. Wydanie II (34.90z)
Spo³eczno¶ciowy BOOM. Wykorzystaj potencja³ sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwiêkszenia sprzeda¿y i zdominowania rynku (23.40z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (29.90z)
Czas. 52 sposoby na to, by zacz±³ pracowaæ dla Ciebie (27.96z)
Sympatyczna perswazja (23.20z)
NLP. Nowa technika osi±gania sukcesów (57.00z)
Sekret szczê¶cia. 7 fundamentów ¿yciowej rado¶ci (37.00z)
Prawo odwagi. Si³a, która na zawsze odmieni Twoje ¿ycie (39.00z)
Czas na zmianê. Podrêcznik hipnotycznego wywierania wp³ywu (34.90z)
Sen o bogactwie. 7 k³amstw, które niszcz± Twój sukces (34.00z)
Na szczycie. Opowie¶æ o w³adzy i pieni±dzach (4.00z)
Psychologia sukcesu. Sekrety duchowego bogactwa (29.60z)
Potêga perswazji. Jak siê nas kupuje i sprzedaje (37.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji w praktyce. eBook (24.90z)
Mistrz perswazji. 500 zasad psychologii sprzeda¿y (79.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. AUDIOBOOK (49.00z)
Grzeczne dziewczynki nie siedz± w fotelu prezesa. Jak zarz±dzaæ firm± kobiec± rêk±' (29.00z)