e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Jak wygraæ z depresj±' Trening. Wydanie II

Mary Ellen Copeland
cena: 34.90 z
Data wydania: 2007-05-08
stron: 392, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl
Depresja to stan przej¶ciowy. Je¶li chcesz sobie pomóc, sama chêæ mo¿e byæ pierwszym krokiem na Twojej drodze do skutecznej poprawy samopoczucia i odzyskania rado¶ci z ka¿dego dnia. Nigdy siê nie poddawaj. Nie przestawaj walczyæ. Stale pracuj nad sob±.
To tylko czê¶æ postulatów stawianych przez podrêcznik autorstwa Mary Ellen Copeland. Poznaj jej inspiruj±ce metody terapeutyczne. Obud¼ w sobie energiê, nadziejê i przejmij kontrolê nad w³asnym ¿yciem.
W 2000 roku depresja by³a czwart± z kolei najczêstsz± chorob± wspó³czesnego ¶wiata. W Polsce stany depresyjne dotykaj± oko³o 10% populacji. Oznacza to, ¿e prawdopodobnie w¶ród bliskich Ci osób kto¶ zmaga siê z tym problemem. Niezwyk³o¶æ niniejszej ksi±¿ki polega na tym, ¿e jej autorka zna zagadnienie depresji nie tylko z obserwacji, lecz przede wszystkim z autopsji. Przypadki, jakie opisuje, s± tak¿e jej w³asnymi do¶wiadczeniami. Proponowane rozwi±zania testowa³a na sobie. A podczas pisania tego poradnika my¶la³a nie tylko o osobach cierpi±cych na depresjê, lecz równie¿ o ich rodzinach i przyjacio³ach.


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Sztuka wiza¿u. Podrêcznik atrakcyjnej kobiety (57.00z)
Trening g³osu. Praktyczny kurs dobrego mówienia z p³yt± CD (22.78z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci. eBook. ePub (26.90z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy. eBook. Mobi (23.90z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Mobi (79.00z)
Rodzynki studenckie, czyli co siê wyk³ada na wyk³adach. eBook (24.90z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Pdf (47.00z)
Wspó³brzmienie. Znajd¼ wspólny jêzyk z odbiorcami Twojej prezentacji. eBook. Pdf (54.99z)
Introwertyk i ekstrawertyk w sid³ach mi³o¶ci. Jak sprawiæ, aby zwi±zek oparty na przeciwieñstwach by³ udany' (27.00z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. ePub (23.90z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II (32.17z)
Beyond Bullet Points. Magia ukryta w Microsoft PowerPoint. Oczaruj s³uchaczy i porwij ich do dzia³ania. Wydanie III (29.90z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych (49.00z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. ePub (39.00z)
Poradnik mened¿era projektu. Praktyczne narzêdzia, techniki i listy kontrolne (25.41z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces. eBook. Pdf (37.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone (49.00z)
Wspó³czesne doktryny polityczne (69.00z)
Kroniki Obernewtyn. Tom pierwszy: Obernewtyn (21.39z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. Mobi (37.00z)

Pozostae z serii: Inne

Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi. eBook. Pdf (21.99z)
Repozycjonowanie (38.17z)
Zasada postêpu. Ma³e zwyciêstwa kluczem do rado¶ci, zaanga¿owania i kreatywno¶ci w pracy (26.94z)
Google+ dla biznesu. eBook. Mobi (29.90z)
Kobiety wol± uwodzicieli. Jak je zdobywaæ? (49.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. eBook. Pdf (29.90z)
Zyskaj na czasie. Quick Response Manufacturing - innowacyjna metoda zarz±dzania przedsiêbiorstwem (59.42z)
Asertywno¶æ w æwiczeniach (26.92z)
Analiza ekonomiczna w przedsiêbiorstwie (59.42z)
Inteligencja perswazyjna (PQ). Poznaj 10 *** umiejêtno¶ci wywierania wp³ywu (39.00z)
Balsam dla duszy (37.89z)
TAK 50 sekretów nauki perswazji (25.42z)
Controlling w dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa (57.72z)
Ujêcia ze smakiem. Kulisy fotografii kulinarnej i stylizacji dañ (59.00z)
Wszyscy k³ami± (21.17z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces. eBook. ePub (37.00z)
Marketing wirusowy w internecie. eBook. Pdf (27.90z)
Nareszcie wiêcej zysku! (28.95z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin. eBook. ePub (17.90z)
Kultura pracy mened¿era (42.13z)