e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe. eBook. Mobi

Mike Schultz, John E. Doerr
cena: 31.99 z
Data wydania: 2012-07-13
stron: 280, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Mo¿na znale¼æ wiele ksi±¿ek na temat sprzeda¿y, jednak od czasu do czasu pojawia siê publikacja prezentuj±ca ¶wie¿e podej¶cie do tematu. Nawet do¶wiadczony specjalista powinien przeczytaæ tê pozycjê.
Philip Kotler

Schultz i Doerr przedstawili nam idealn± receptê na sprzedawanie z zyskiem. Sam rozdzia³ o propozycji warto¶ci jest wart wiêcej ni¿ cena ca³ej ksi±¿ki. Nie zastanawiaj siê. Kup tê ksi±¿kê. Przeczytaj, zastosuj i ciesz siê kolejnymi sukcesami w sprzeda¿y.
Michael W. McLaughlin

Niech spadnie na Ciebie deszcz pieniêdzy!

Nowe technologie i zmieniaj±ce siê style komunikacji odgrywaj± coraz wiêksz± rolê w naszym ¿yciu zawodowym. Jedno tylko siê nie zmienia - sprzeda¿ to ci±gle kwestia umiejêtnie poprowadzonej rozmowy. To w³a¶nie w takich dialogach rodz± siê nowe okazje sprzeda¿owe, zawierane s± intratne transakcje i tworz± siê d³ugofalowe relacje.
Metodyka RAIN pomog³a dziesi±tkom tysiêcy osób nauczyæ siê prowadzenia skutecznych rozmów sprzeda¿owych. Dziêki niej tak¿e Ty rozwiniesz odpowiednie podej¶cie psychologiczne, zdobêdziesz umiejêtno¶ci i wiedzê oraz skokowo poprawisz wyniki. Nauczysz siê budowaæ blisk± relacjê i zaufanie ju¿ przy pierwszym kontakcie oraz stosowaæ niezawodne zasady wywierania wp³ywu w sprzeda¿y.Je¶li wdro¿ysz w ¿ycie jedynie po³owê pomys³ów zawartych w tej ksi±¿ce, nigdy wiêcej nie bêdziesz mieæ problemów ze sprzeda¿±. Zacznij ju¿ teraz p³ynnie przechodziæ od powitania do finalizowania transakcji z kolejnymi klientami!
  • Rapport (porozumienie)
  • Aspirations and Afflictions (aspiracje i do¶wiadczenie)
  • Impact (oddzia³ywanie)
  • New Reality (nowa rzeczywisto¶æ)
  • Ksi±¿ka zawiera darmowe materia³y internetowe, wspomagaj±ce proces sprzeda¿y metod± RAIN!


Mike Schultz jest prezesem firmy RAIN Group, a tak¿e ¶wiatowej s³awy konsultantem i ekspertem w dziedzinie szkoleñ sprzeda¿owych oraz poprawiania wyników sprzeda¿y. Mike jest wydawc± magazynu "RainToday.com", jednego z najwiêkszych na ¶wiecie magazynów internetowych po¶wiêconych sprzeda¿y oraz marketingowi. Jest równie¿ wyk³adowc± na wydziale marketingu w Babson College. Swoje przemy¶lenia publikuje te¿ na blogu www.raingroup.com/blog.
John E. Doerr równie¿ jest prezesem firmy RAIN Group, konsultantem, mówc±, autorem publikacji i wyk³adowc± specjalizuj±cym siê w zagadnieniach zwi±zanych z procesem sprzeda¿y oraz jego skuteczno¶ci±. Dziêki rozmowom przeprowadzonym wed³ug modelu RAIN sprawi³, ¿e jego firma znalaz³a siê na li¶cie magazynu "Inc." w¶ród najszybciej rozwijaj±cych siê przedsiêbiorstw w Stanach Zjednoczonych.


Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Ksi±¿ka o fotografowaniu. Wydanie III rozszerzone (69.00z)
Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzeda¿y (59.00z)
Statystyka z programem Statistica (69.00z)
Excel. Rusz g³ow±! (69.00z)
Kodeks w³adzy. Regu³y manipulacji (37.00z)
Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej (39.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. ePub (14.90z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz. eBook. Mobi (29.90z)
Zen prezentacji - pomys³y i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskona³ych prezentacji (59.00z)
E-przyjaciele. Zobacz, co media spo³eczno¶ciowe mog± zrobiæ dla Twojej firmy (37.89z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora. eBook. ePub (39.90z)
Tylko bez nerwów. Zarz±dzanie stresem w pracy. eBook. ePub (27.90z)
Zarz±dzanie wynikami firmy. Podrêcznik mened¿era (34.20z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (18.85z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu. eBook. Mobi (31.99z)
Haker umys³ów. eBook. Mobi (23.90z)
Sardynia. Wyspa tajemnic. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 1 (26.90z)
Zarz±dzanie stresem (25.06z)
Agile. Wzorce wdra¿ania praktyk zwinnych (38.35z)
Badania operacyjne (51.30z)

Pozostae z serii: Inne

Jak dbaæ o w³osy. Poradnik dla pocz±tkuj±cej w³osomaniaczki (37.00z)
Joga dla bystrzaków (39.00z)
Manifest obfito¶ci. 10 prostych zasad (29.90z)
Skoñcz z okresow± ocen± pracowników! (33.92z)
Komunikacja bez barier (38.17z)
Dziecko w szkole kreatywnego my¶lenia (37.89z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon (24.00z)
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla zaawansowanych (69.00z)
Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jak uwolniæ siê z pu³apki uprzedzeñ (44.90z)
Techniki zapamiêtywania (26.59z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)
Access 2007 PL. Kurs (34.90z)
Potêga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej (39.20z)
Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów. eBook. Pdf (27.90z)
Opanuj swój wewnêtrzny g³os. Jak w nieca³e 30 sekund wygraæ wojnê tocz±c± siê w Twojej g³owie i zyskaæ wyj±tkowe ¿ycie! (28.19z)
Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
Rachunek kosztów i wyników w przedsiêbiorstwie. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (48.86z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. Pdf (37.00z)
Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Jak mówiæ rozmawiaæ przemawiaæ ' (26.78z)