e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: Exclusive
Promocja: -30%


Dlaczego Twój makler wola³by, ¿eby¶ TEGO nie wiedzia³'

Tobiasz Maliñski
promocja -30%
cena: 39.9 z 27.93 z
Data wydania: 2012-01-24
stron: 240, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl
Celem tej ksi±¿ki jest wyposa¿enie Ciê w wiedzê oraz przytoczenie przyk³adów do¶wiadczeñ z ¿ycia wziêtych, które sprawi±, ¿e zaczniesz tak inwestowaæ pieni±dze, aby przynosi³y korzy¶ci Tobie, a nie innym ludziom lub instytucjom. Oczywi¶cie Twojemu maklerowi nie do koñca siê to spodoba, ale nie martwmy siê tym przedwcze¶nie, bo nadszed³ czas, ¿eby¶ w koñcu zadba³ o swój w³asny interes.

Król Pieni±dz jest nagi!

¦wiat finansów ma dwa oblicza. Jedno oficjalne - to, które na co dzieñ serwuj± nam jego reprezentanci, media i wszelkiej ma¶ci eksperci. Wed³ug ich doniesieñ zadaniem instytucji opiekuj±cych siê pieniêdzmi klientów jest u³atwianie nam ¿ycia, czyli przechowywanie i pomna¿anie powierzonych ¶rodków, minimalizowanie skutków niebezpieczeñstw czyhaj±cych na nasze ¿ycie, zdrowie i maj±tek, udzielanie po¿yczek na przysz³e inwestycje itd. To oczywi¶cie prawda: dziêki istnieniu zorganizowanego ¶wiata finansów przeciêtnemu konsumentowi powinno byæ ³atwiej zarz±dzaæ w³asnym bezpieczeñstwem finansowym. Tak wygl±da jasna strona mocy. Istnieje jednak tak¿e ciemna strona pieni±dza
Czy nigdy nie zdziwi³o Ciê, ¿e ¿aden pracownik banku nie zadzwoni³ do Ciebie z ofert± ¶wietnej okazji inwestycyjnej, na której móg³by¶ zarobiæ pieni±dze? Za to przy ka¿dej okazji próbuj± wcisn±æ Ci kolejn± kartê kredytow±, prawda? Dlaczego tak siê dzieje? To proste jak podstawowe prawo rz±dz±ce rynkiem: "Po pierwsze zysk!". Zadaniem ka¿dej instytucji finansowej, zreszt± tak jak ka¿dej innej firmy, jest przede wszystkim przynoszenie dochodu jej w³a¶cicielom. Za to klientom mo¿e ona przynosiæ dochód tylko przy okazji. I nigdy nie bêd± to tak du¿e pieni±dze, jakie móg³by¶ zarobiæ, gdyby finansi¶ci dopu¶cili Ciê do swoich tajemnic. Dlatego tym bardziej powiniene¶ byæ ¶wiadom tego, co tak naprawdê mówi do Ciebie Twój makler, gdy stara siê nie powiedzieæ Ci wszystkiego
Po co NAPRAWDÊ istniej±:
  • zak³ady ubezpieczeniowe;
  • banki;
  • maklerzy;
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych?

I jak mo¿esz zarobiæ na tej wiedzy?Tobiasz Maliñski - w chwili, gdy rozpoczyna³ swoj± przygodê inwestycyjn±, poszukiwa³ instrumentów, które da³yby mu mo¿liwo¶æ inwestowania bez konieczno¶ci posiadania du¿ych zasobów kapita³owych. Po latach tradycyjnego inwestowania na GPW zda³ sobie sprawê, ¿e nak³ady emocjonalne, które wk³ada w aktywn± grê gie³dow±, s± dla niego zbyt obci±¿aj±ce, dlatego postanowi³ powa¿nie zaj±æ siê wyborem spó³ek gie³dowych w oparciu o ich kondycjê finansow±. Dotar³ do tych elementów sprawozdañ finansowych, które inwestor powinien obserwowaæ ze szczególn± uwag±. Obecnie posiada portfel z³o¿ony z kilku naprawdê obiecuj±cych spó³ek i ogranicza siê do lektury sprawozdañ finansowych raz na kwarta³, co przek³ada siê na wiêkszy komfort, spokój i stabilno¶æ inwestycji. Autor ksi±¿ki I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW (Onepress, 2010).


Patron medialny:Cena: 27.93 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Najbogatszy cz³owiek w Babilonie (29.67z)
Inwestuj we w³asny d³ug. 7 kroków dzieki którym sp³acisz kredyt przed terminem i jeszcze na tym zarobisz (32.90z)
Fundusze hedgingowe Teoria i praktyka (67.15z)
Zbiór zadañ z podstaw rachunkowo¶ci z rozwi±zaniami (35.70z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie (17.90z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Instrumenty finansowe w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowo¶ci (129.00z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (32.90z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania (49.45z)
Zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (49.72z)
Ksiêga przychodów i rozchodów krok po kroku (54.90z)
SAP R/3. Podrêcznik u¿ytkownika (79.00z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Inwestowanie na rynku nieruchomo¶ci (33.92z)
Globalizacja, kryzys i co dalej? (41.65z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora (69.00z)
Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)
Bankowo¶æ Podrêcznik akademicki (101.92z)
Inwestycyjny boom. Si³a spokoju i m±drej strategii (35.92z)

Pozostae z serii: Exclusive

Najniebezpieczniejsza ksi±¿ka o biznesie, jak± przeczytasz w swoim ¿yciu (39.90z)
NLP w negocjacjach handlowych (29.00z)
Seks, przywództwo i rocknroll. Lekcje Akademii Rocka dla liderów (4.00z)
Prowadzenie spotkañ biznesowych. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespó³ i ja (26.40z)
Skuteczne pozyskiwanie klientów przez telefon (34.90z)
Dlaczego mê¿czy¼ni zarabiaj± wiêcej. Prawda o przepa¶ci p³ac i co kobiety mog± na to poradziæ (29.60z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)
Dotacje na inwestycje (49.00z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów (20.94z)
Kierowanie lud¼mi. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (34.90z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan dzia³ania (39.20z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora (69.00z)
W zasiêgu jednego telefonu. Tajemnice mistrza kontaktów (33.00z)
Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)
Najmocniejsze ogniwo. Jak staæ siê niezast±pionym zawsze i wszêdzie (37.89z)
Zarz±dzanie czasem. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)