e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z


B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu'

Matt Haig
cena: 33.00 z
Data wydania: 2006-03-16
stron: 160, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Twoja firma ju¿ jest w internecie, czy tego chcesz, czy nie.
Wykorzystaj to jak najlepiej

  • Klucz do sukcesu w sieci: budowanie e-marki, rozpoznanie ukrytych kosztów dzia³alno¶ci internetowej, zapewnienie bezpieczeñstwa transakcji
  • Studium przypadku: zwyciêzcy i ofiary internetowej gor±czki z³ota
  • Nowe zasady prowadzenia firmy w erze klikokracji
Dlaczego niektóre strony tworzone w gara¿u przez grupy zapaleñców podbijaj± ¶wiat, a milionowe inwestycje internetowe upadaj±? Czy istnieje jaki¶ schemat sukcesu firmy internetowej? Oczywi¶cie, i to niejeden, tyle ¿e nie ma sensu powielaæ go w prosty sposób - sukces Amazon.com nie oznacza, ¿e zarobisz miliony, je¶li otworzysz e-ksiêgarniê. Pomys³ mo¿e wypaliæ, pod warunkiem ¿e dostosujesz go do swojej bran¿y, firmy, bud¿etu i rynku. Krótko mówi±c, je¶li chcesz zarobiæ na internecie, potrzebujesz w³asnej strategii e-biznesu.
Celem Twojej strategii e-biznesu nie musi byæ podbój ¶wiata. Byæ mo¿e bêdziesz u¿ywaæ internetu do zdobywania informacji o rynku. Mo¿e potrzebujesz bazy adresów i skrzynki e-mailowej, aby szybciej i taniej pozyskiwaæ klientów. A mo¿e chcia³by¶ wzbogaciæ podstawow± dzia³alno¶æ firmy o wymiar elektroniczny? Ju¿ teraz Twoja firma jest w sieci: wysy³asz e-maile, dostajesz oferty drog± elektroniczn±, a czê¶æ Twoich klientów robi zakupy przez internet. Wykorzystaj to do w³asnych celów. Ale najpierw przeczytaj tê ksi±¿kê i dowiedz siê wiêcej o e-biznesie.
  • Badanie rynku internetowego
  • Dystrybucja produktów w sieci: programy partnerskie i strategie cenowe
  • Marketing w sieci: jak zaistnieæ w wyszukiwarkach www, zbieraæ adresy klientów i mierzyæ skuteczno¶æ e-promocji
  • Transakcje internetowe: systemy p³atno¶ci online, bezpieczeñstwo
  • Zasady projektowania stron www
  • Technologie przysz³o¶ci: portale g³osowe, P2P, XML, 3G,


Cena: 33.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: ebiznes

Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
125 pytañ na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego (23.40z)
Prowad¼ blog! Przewodnik dla ma³ych firm (34.00z)
E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzaæ po¿±danie klientów i zazdro¶æ konkurencji (39.00z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! (37.00z)
Potêga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej (39.20z)
Allegro. Jak zarabiaæ du¿e pieni±dze na aukcjach internetowych (27.00z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Sprzeda¿ online. Jak wzmocniæ swoj± pozycjê w internecie (35.20z)
Czas na e-biznes (47.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Zwyciêzcy nie oszukuj± (29.90z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Zarz±dzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (32.90z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)

Pozostae z serii: Small Business

Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego (33.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Skuteczny marketing w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (49.00z)
1001 sposobów na przejmowanie inicjatywy w pracy (39.00z)
Marketing partyzancki. Jak prowadziæ domow± firmê (39.00z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II (5.00z)
Prowad¼ blog! Przewodnik dla ma³ych firm (34.00z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce (24.05z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (59.00z)
Sprzeda¿ partyzancka. Jak osi±gn±æ du¿e zyski bez wysokich nak³adów inwestycyjnych (4.00z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Jak zostaæ przedsiêbiorc±. Stwórz w³asny biznes (34.90z)
Marketing internetowy w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (34.90z)
Badania marketingowe w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)
101 pomys³ów na w³asn± firmê (53.60z)
KNOW-HOW w dzia³aniu! Jak zdobyæ przewagê konkurencyjn± dziêki zarz±dzaniu wiedz± (5.00z)
Pozytywna si³a s³owa NIE (33.00z)