e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Bestseller: TOP-5


Doktryna jako¶ci. Rzecz o skutecznym zarz±dzaniu

Andrzej Jacek Blikle
cena: 59.00 z
Data wydania: 2014-03-01
stron: 544, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie onepress.pl

Nowa filozofia zarz±dzania

Moja ksi±¿ka jest efektem do¶wiadczeñ, jakie nabywa³em w latach 1990 – 2010, wdra¿aj±c zarz±dzanie jako¶ci± (TQM) w mojej rodzinnej firmie, a tak¿e ucz±c tej metody w innych firmach i na uczelniach wy¿szych, co zreszt± czyniê do dzi¶. Pierwsze wyk³ady z TQM prowadzi³em dla pracowników firmy A.Blikle, a notatki do tych wyk³adów stanowi³y zacz±tki Doktryny jako¶ci.
Pocz±tki oczywi¶cie nie by³y ³atwe. Wiedza konieczna do zarz±dzania zgodnie z TQM nie jest technicznie trudna, ale jej zaakceptowanie bywa trudne emocjonalnie. Bywa trudne, bo zaraz na samym pocz±tku trzeba porzuciæ wiele przekonañ, do których jeste¶my przyzwyczajani niemal od dziecka: ¿e nagrody motywuj±, ¿e wspó³zawodnictwo jest twórcze, ¿e struktura zarz±dcza firmy musi byæ hierarchiczna… Nie by³o wiêc ³atwo, ale by³o nadzwyczaj ciekawie, bo czasy pionierskie z zasady charakteryzuj± siê wysokim poziomem zaanga¿owania. Pamiêtam, jak nasz pierwszy nauczyciel TQM, Jim Murray, wyrazi³ zdumienie, ¿e moi pracownicy zgodzili siê po¶wiêciæ na szkolenie dni wolne od pracy. „W Anglii to by nie by³o mo¿liwe” - powiedzia³.
Oczywi¶cie na naukach Jima siê nie skoñczy³o. Dziêki niemu zacz±³em je¼dziæ do Anglii na coroczne konferencje Brytyjskiego Towarzystwa im. Deminga (twórcy TQM), a zdobywan± tam (równie¿ za po¶rednictwem wielu znakomitych ksi±¿ek) wiedzê niezw³ocznie przekazywa³em moim pracownikom prowadz±c dla nich wyk³ady. Materia³y do ksi±¿ki ros³y, a na wyk³ady zaczêli przychodziæ s³uchacze spoza firmy. I tak narodzi³o siê moje konwersatorium z TQM, które prowadzê od roku 1997 raz w miesi±cu od pa¼dziernika do czerwca. Wstêp wolny, a informacje o programie mo¿na znale¼æ na mojej witrynie www.moznainaczej.com.pl. To taka moja prywatna misja, gdy¿ uwa¿am, ¿e TQM mo¿e byæ wielk± szans± dla polskiej gospodarki.
 

 
Andrzej Jacek Blikle - profesor matematyki w zakresie matematycznych podstaw informatyki, pracownik PAN i cz³onek Academia Europaea (Europejskiej Akademii Nauk). Prezesa zarz±du stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i Rady Fundacji Centrum im. Adama Smitha oraz ponad dwudziestu innych organizacji. Jest te¿ dyplomowanym mistrzem cukierniczym, a w latach 1990 – 2010 kierowa³ firm± A.Blikle rozwijaj±c j± w tym czasie z jednej cukierni do 15 placówek w Warszawie i 8 w sieci franchisingu poza Warszaw±. Dzi¶ jest cz³onkiem jej rady nadzorczej.


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sprzeda¿

Sprzeda¿. Szybka droga do sukcesu (38.17z)
Z korzy¶ci± dla wszystkich. Historia firmy RE/MAX i p³yn±ca z niej lekcja (38.35z)
Biznes muzyczny (35.05z)
Rozmowy z Mistrzem Sprzeda¿y (25.93z)
Sprzeda¿ us³ug (33.92z)
Marketing analityczny. Piêtna¶cie wska¼ników, które powinien znaæ ka¿dy marketer (39.20z)
Keys Of Sales. Kluczowe Elementy Sprzeda¿y (31.89z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
Zespo³y sprzeda¿y w obliczu zmian (62.05z)
Ka¿demu sprzedasz wszystko co zechcesz (24.90z)
Biblia sprzeda¿y (79.00z)
Mackaya MBA sprzeda¿y w prawdziwym ¶wiecie (46.67z)
Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania (51.77z)
Konsumpcja a rozwój gospodarczy i spo³eczny (42.00z)
Sprzeda¿ i dystrybucja (39.10z)
Psy sprzeda¿y (35.81z)
Mikroekonomia Kurs ¶redni ujêcie nowoczesne (63.67z)
Salesbook. Rewolucyjny trening sprzeda¿owy gwarantuj±cy wzrost efektywno¶ci (32.68z)
Nowoczesne techniki sprzeda¿y (135.15z)
Jak sprzedawaæ, gdy nikt nie kupuje. I jak sprzedawaæ wiêcej, kiedy ju¿ zaczn± (39.90z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Komunikacja w zespole wirtualnym (39.10z)
Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start (29.90z)
Z korzy¶ci± dla wszystkich. Historia firmy RE/MAX i p³yn±ca z niej lekcja (38.35z)
Zarz±dzanie Teoria i praktyka (74.59z)
Innowacyjno¶æ przepis na sukces. Model (52.40z)
Oszustwa i nieuczciwo¶æ w organizacjach (59.00z)
Sekrety osobistej efektywno¶ci. Osi±gaj niemo¿liwe i skutecznie zarz±dzaj swoim ¿yciem (23.94z)
Zarz±dzanie (51.30z)
Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fa³szywych za³o¿eñ (41.65z)
Prze³omowe innowacje (37.40z)
Zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (49.72z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (72.17z)
Biznesplan. Zastosowania i przyk³ady (33.92z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (14.90z)
Dawaj innym szczê¶cie. ¦cie¿ka pasji, zysku i celu (50.92z)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05z)
Finanse przedsiêbiorstw w zadaniach i przyk³adach (37.40z)
Innowacyjno¶æ produktowa przedsiêbiorstw (50.15z)
Zarz±dzanie ma³± i ¶redni± firm± w teorii i w æwiczeniach (80.00z)
Coaching kadry kierowniczej (42.42z)

Pozostae z serii: Inne

Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II (39.00z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (12.90z)
Sardynia. Wyspa tajemnic. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 1 (26.90z)
Zarz±dzanie lud¼mi. Poradnik bez kantów. Wydanie II (34.90z)
W dialogu I (27.20z)
Sekrety retoryki. Regu³y skutecznej komunikacji (19.90z)
Excel z elementami VBA w firmie (54.00z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
Proaktywny telemarketing (37.00z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (44.80z)
Grzeczne dziewczynki nie¼le sprzedaj±. Grzeczne dziewczynki nie negocjuj±. (51.00z)
Wszyscy jeste¶my sprzedawcami! (24.00z)
Projektowanie hurtowni danych. Wspomaganie zarz±dzania relacjami z klientami (59.00z)
Pokolenia. Wiek deszczu, wiek s³oñca (12.90z)
Si³a motywacji - jak dopingowaæ siebie i ludzi, z którymi pracujesz. eBook. Pdf (23.90z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali. eBook. Pdf (27.90z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. Pdf (31.99z)
Trener bez maski (73.00z)
Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu (39.00z)