e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Legalny doping emocjonalny. eBook. Pdf

Mariusz Szuba
cena: 19.90 z
Data wydania: 2011-11-02
stron: 168, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Czê¶æ tej wiedzy ju¿ znasz,
czê¶æ bêdzie dla Ciebie czym¶ nowym,
a kolejna - mo¿e Ciê zaszokowaæ.

Kiedy inni siê zastanawiaj±, Ty wyjd¼ przed nich, mówi±c: "Odsuñ siê, poka¿ê Ci, jak to siê robi!" Sprawd¼, czego jeszcze nie wiesz na temat samego siebie Wstawaj! Zdobywaj!
Od czego zacz±æ?
To pytanie pojawia siê pomiêdzy POMYS£EM a podjêciem decyzji. W takich momentach ludzie odnosz±cy sukces u¿ywaj± pewnych strategii my¶lenia i zachowania, dziêki którym odnajduj± drogê i krocz± po niej jako zwyciêzcy.
A je¶li mi siê nie uda?
To pytanie czêsto pojawia siê pomiêdzy podjêciem decyzji a dzia³aniem. T± strategi± kieruj± siê Ci, którzy wybieraj± wymówki zamiast zmiany. Odk³adaj± marzenia na pó³kê i w ich ¿yciu nic siê nie zmienia.
Jedni i drudzy kieruj± siê swoimi strategiami i podejmuj± decyzje, które kszta³tuj± warto¶æ ich ¿ycia. Ró¿nica pomiêdzy nimi to jako¶æ kontrolowania emocji na poziomie nie¶wiadomym.
Zacznij dzia³aæ!
Dziêki tej ksi±¿ce krok po kroku nauczysz siê, jak przej±æ kontrolê nad emocjami i zacz±æ w³a¶nie w tym momencie. Pomy¶l, ile rzeczy odk³adasz na pó¼niej. Wybierz pierwsze z brzegu wyzwanie i sprawd¼, jaka emocja siê pojawi.
Dowiedz siê:
  • jak podejmowaæ prawdziwe i silne decyzje,
  • jak b³yskawicznie przej±æ kontrolê nad emocjami nawet w najtrudniejszych sytuacjach,
  • co wp³ywa na jako¶æ Twoich my¶li i decyzji, które podejmujesz,
  • jak znokautowaæ s³omiany zapa³ i nabraæ ochoty na wiêcej.
Ju¿ po lekturze pierwszych kilku rozdzia³ów mo¿esz zauwa¿yæ now±, potê¿n± dawkê mo¿liwo¶ci, których dot±d nie widzia³e¶. W ka¿dym rozdziale znajdziesz prawdziwe historie oraz strategie skutecznego dzia³ania, które mo¿esz wprowadzaæ w ¿ycie natychmiast!


Cena: 19.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

ABC Jak inwestowaæ w nieruchomo¶ci (35.81z)
Wa³kowanie Ameryki (twarda oprawa) (13.90z)
Tybet. Legenda i rzeczywisto¶æ. Wydanie 2 (69.90z)
50 duchowych klasyków. 50 ksi±¿ek, które zmieni³y nasz sposób my¶lenia (34.90z)
Zarz±dzanie stresem (25.06z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. Pdf (31.99z)
50 dzie³ klasyki sukcesu. Inspiruj±ce my¶li, wielkie nazwiska, wybitne idee (37.00z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. ePub (21.99z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze. eBook. ePub (21.99z)
Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. ePub (31.99z)
Co Ciê blokuje' Uwolnij swój potencja³ (31.92z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (79.00z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci. eBook. Pdf (26.90z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (14.90z)
NLP dla nauczycieli. Szko³a efektywnego nauczania (37.00z)
Syndrom mi³ego cz³owieka. Jak osi±gn±æ sukces pozostaj±c sob± (34.90z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (29.90z)
Sprzedawanie samego siebie. Nowa psychologia handlowania. eBook. Mobi (31.99z)
Filozofia f**k it, czyli jak osi±gn±æ spokój ducha. eBook. Pdf (23.90z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie III. eBook. ePub (47.00z)

Pozostae z serii: Inne

Paragon z podró¿y. Poradnik taniego podró¿owania. Wydanie 2 (19.90z)
Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych (7.90z)
Allegro. Jak zarabiaæ du¿e pieni±dze na aukcjach internetowych (27.00z)
Beskid ¦l±ski. Beskid ¯ywiecki. Beskid Ma³y. Wydanie 1 (29.90z)
Czy jeste¶ wystarczaj±co bystry, ¿eby pracowaæ w Google' (39.90z)
Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wp³ywu. Wydanie II (23.92z)
Zen Steve'a Jobsa (8.90z)
My¶lenie strategiczne. Jak zapewniæ sobie przewagê w biznesie, polityce i ¿yciu prywatnym (44.90z)
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. ePub (37.00z)
Ekonomia zrównowa¿onego rozwoju (42.42z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II. eBook. ePub (37.00z)
Instrumenty finansowe w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowo¶ci (129.00z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. Pdf (27.00z)
Droga Toyoty do ci±g³ego doskonalenia. Jak osi±gaæ znakomite wyniki dziêki strategii i operacyjnej doskona³o¶ci (67.92z)
Bogata kobieta Poradnik inwestycyjny dla kobiet (35.81z)
Fotografowanie mê¿czyzn. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' eBook. Pdf (29.90z)
Miêdzynarodowe standardy rachunkowo¶ci (59.00z)
Controlling w przyk³adach. Poradnik praktyka (37.00z)