e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Quick


Doskona³a umiejêtno¶æ komunikacji. eBook

Alan Barker
cena: 19.90 z
Data wydania: 2007-09-21
stron: 136, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Wiedzieæ b³yskawicznie!

Seria Quick, czyli szybko podane wiadomo¶ci. Aspekty zwi±zane z zarz±dzaniem, rozwojem kompetencji osobistych i organizacji w pracy dostarczone w sposób przystêpny i zrozumia³y.
Teraz te wszystkie zasoby mo¿esz nareszcie mieæ zawsze pod rêka, w swoim komputerze.
Nadszed³ czas eBooków w onepress.pl. Wybierasz swoj± ksi±¿kê, a ona bezzw³ocznie znajduje siê na Twoim dysku.

To siê nazywa natychmiastowa informacja!

Efektywna komunikacja jest warunkiem skutecznego zarz±dzania

Wszyscy komunikujemy siê na ró¿ne sposoby. Skuteczne porozumiewanie siê to umiejêtno¶æ, któr± ka¿dy z nas powinien poznaæ i opanowaæ. Nie³atwo jest z powodzeniem stosowaæ metody i techniki przekazywania informacji na gruncie zawodowym, gdzie maj± one najwiêksze znaczenie. Komunikuj±c siê w niew³a¶ciwy i nieprofesjonalny sposób, tracimy czas i energiê, obni¿amy motywacjê wspó³pracowników i wywo³ujemy niezadowolenie klientów. Precyzyjna i efektywna komunikacja jest kluczem do satysfakcji zawodowej.
Ten praktyczny przewodnik pomo¿e Ci d±¿yæ do doskona³o¶ci w sztuce komunikacji. Zawiera mnóstwo wskazówek omawianych na licznych przyk³adach i modelach; dowiesz siê z niego, jak:
  • skutecznie prowadziæ rozmowy s³u¿bowe i prywatne;
  • zadawaæ w³a¶ciwe pytania i udzielaæ dobrych odpowiedzi;
  • wywieraæ wp³yw na innych;
  • prowadziæ wywiady i braæ w nich udzia³;
  • przedstawiaæ prezentacje;
  • zarz±dzaæ informacj±;
  • redagowaæ e-maile, listy i raporty.

Z tego eBooka dowiesz siê tak¿e, co robiæ,
gdy rozmowa utknie w martwym punkcie.

Ale to jeszcze nie wszystko, co dla Ciebie przygotowali¶my...

Ekstra dodatek, super pomys³, jeszcze wiêcej wiedzy!

Tylko teraz Twój eBook wzbogacony jest w miniS³owniczek polsko-angielsko-niemiecki zawieraj±cy pojêcia niezbêdne Ci w pracy.
Mo¿esz mieæ go zawsze przy sobie i to zupe³nie za darmo!


Cena: 19.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: komunikacja

Dlaczego mnie nie rozumiecie' Poznaj osiem barier w komunikacji i pokonaj je (29.00z)
Sekrety retoryki. Regu³y skutecznej komunikacji (19.90z)
Doceniæ konflikt. Od walki i manipulacji do wspó³pracy (31.85z)
Feedback czyli informacja zwrotna. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (39.90z)
Logika zwyciê¿ania sporów. Broñ przeciwko k³amcom i krêtaczom (29.00z)
Magnetyzm osobowo¶ci. Poznaj sekrety wp³ywania na innych (34.00z)
Trudni ludzie. Jak przetrwaæ w zwi±zku z idiot± (29.90z)
Werbalna prowokacja. Pos³uguj siê retoryk± ostr± jak brzytwa (34.90z)
Wiadro pe³ne galaretki. Odkryj sekrety doskona³ej komunikacji w biznesie (31.20z)
Genialne NLP. My¶l i dzia³aj jak cz³owiek sukcesu (29.00z)
Komplement. Sztuka uwodzenia s³owem (37.00z)
Potêga mowy cia³a. Jak odnie¶æ zawodowy i towarzyski sukces (27.89z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon (24.00z)
Potêga perswazji. Jak siê nas kupuje i sprzedaje (37.00z)
Nie daj siê z³emu szefowi i kiepskim kolegom (27.92z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (twarda oprawa) (24.90z)
Prawo Wiêzi. Jak siê dogadaæ i stworzyæ doskona³e relacje prywatne i zawodowe (29.00z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych (59.00z)
Sympatyczna perswazja (23.20z)
Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Niezbêdnik kobiety sukcesu. Jak skutecznie walczyæ o awans i pieni±dze (29.00z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (twarda oprawa) (24.90z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka efektywno¶ci. Skuteczna realizacja zadañ. (74.00z)
Diablica w pracy. Grzeczne dziewczynki chc± mieæ dobrego szefa, niegrzeczne s± szefami (3.00z)
Doceniæ siebie i w³asn± warto¶æ (29.00z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
Poradnik korporacyjnego szczura (34.90z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 ujêæ Scotta Kelbyego (37.00z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (23.20z)
W krzy¿owym ogniu pytañ. Sztuka odpowiedzi na trudne pytania (29.90z)
Psychologia szefa. 17 ¶miertelnych b³êdów szefa (97.00z)
Jak pisaæ dobre e-maile (15.92z)
Teksty i pisma biznesowe. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Zdrowe my¶lenie. Jak przekuwaæ pora¿ki w sukcesy i zarabiaæ na tym miliony (24.90z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê (29.49z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych (19.90z)
Office 2010 PL. Nieoficjalny podrêcznik (99.00z)
Zachowaj twarz. Jak k³amaæ, oszukiwaæ i manewrowaæ w trudnych sytuacjach (24.90z)
Inteligencja spo³eczna. Nowa nauka sukcesu (34.90z)

Pozostae z serii: Quick

33 techniki negocjowania i argumentacji (14.90z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
Jak zorganizowaæ perfekcyjn± konferencjê (15.92z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim (26.32z)
Jak pisaæ dobre e-maile (15.92z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)
Kreatywno¶æ i Ty. Droga do pomys³owo¶ci w pracy (15.92z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Okres próbny. Jak przekonaæ do siebie pracodawcê (2.00z)
Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic. Zrób imponuj±ce wra¿enie i zdob±d¼ wymarzon± pracê (29.00z)
Podejmowanie trafnych decyzji. (19.90z)
Techniki pokonywania problemów (19.90z)
Dupkologia stosowana. Praktykuj asertywno¶æ na co dzieñ i od ¶wiêta (29.00z)
Poznaj swoj± warto¶æ (15.92z)
¯ycie w stresie. Jak okie³znaæ lêki (14.90z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
Zmiana pracy. Jak wykorzystaæ szanse i unikn±æ b³êdów (19.90z)
Empowerment. Jak zwiêkszaæ zaanga¿owanie pracowników (19.90z)