e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Droga do o¶wiecenia

Dalajlama, Jeffrey Hopkins
cena: 34.90 z
Data wydania: 2010-12-16
stron: 272, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Kraina duchowego rozwoju

  • Podstawowe zagadnienia buddyzmu
  • Medytacja przedmiotowa i podmiotowa
  • Nieuchronno¶æ karmy
  • Wzbudzanie w sobie wielkiego wspó³czucia
  • Wy¿szy poziom praktyki
  • Przechodzenie od w³asnego "ja" do innych
Dla mnie "dalajlama" to tytu³, okre¶lenie urzêdu, który sprawujê. Ja za¶ jestem po prostu cz³owiekiem i, przypadkowo, Tybetañczykiem, który postanowi³ zostaæ buddyjskim mnichem.
Jego ¦wi±tobliwo¶æ XIV Dalajlama
A jakie "dalajlama" ma znaczenie dla Ciebie? Dla Ciebie - cz³owieka Zachodu, ¿yj±cego w szalonym biegu XXI wieku, w ¶wiecie zinformatyzowanym, rozpolitykowanym, przesi±kniêtym socjotechnik±?
¦wiat ponownie przypomnia³ sobie o Tybecie, kiedy 10 marca 2008 roku wybuch³y tam najpotê¿niejsze od dwudziestu lat zamieszki. Tybetañczycy, którzy upomnieli siê o wolno¶æ, zostali brutalnie spacyfikowani przez chiñskie wojsko. Jednak czy solidarno¶ci wystarczy nam na d³u¿ej, ni¿ trwa poryw serca? Je¶li uwa¿asz, ¿e "poznaæ znaczy zrozumieæ", przeczytaj i rozwa¿ s³owa XIV Dalajlamy. Poszerzaj swoje horyzonty. Wkrocz na drogê do o¶wiecenia.
  • Jak prowadziæ ¿ycie wolne od cierpienia?
  • Jak osi±gn±æ wewnêtrzne szczê¶cie?
  • Jak utrzymaæ harmoniê i spokój ducha?
Ksi±¿ka Droga do o¶wiecenia zg³êbia podstawowe za³o¿enia buddyzmu. Opieraj±c siê na tradycyjnych praktykach medytacyjnych i odwo³uj±c siê do przyk³adów z naszego wspó³czesnego, niespokojnego ¶wiata, Dalajlama krok po kroku opisuje æwiczenia, dziêki którym mo¿na wkroczyæ na nowe ¶cie¿ki duchowego rozwoju i w sposób jednoznaczny oceniaæ w³asne postêpy.

To niezwyk³a i inspiruj±ca ksi±¿ka, napisana dla wyznawców wszystkich religii.Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Plemiona 2.0. Zostañ internetowym przywódc± (34.90z)
Fotograf w podró¿y (59.00z)
Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzeda¿y (59.00z)
Siêgnij po swoje marzenia! (22.78z)
Jak kreowaæ marki, które pokocha pokolenie Y? (33.91z)
Nie daj siê z³emu szefowi i kiepskim kolegom. eBook. Pdf (27.90z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej. eBook. Pdf (31.99z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. eBook. Pdf (29.90z)
Egipt. Zielony przewodnik (wydanie I) (39.90z)
Zwyciêstwo bez walki. Strategie przeciw agresji (27.00z)
Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji (43.55z)
Potêga intencji. Zmieñ sposób postrzegania rzeczy a rzeczy same siê zmieni± (34.00z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci. eBook. Pdf (27.90z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci . eBook. Mobi (27.00z)
Wodna logika. Wyp³yñ na szerokie wody kreatywno¶ci (37.00z)
Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele za pomoc± mind mappingu (39.00z)
Era Facebooka. Wykorzystaj sieci spo³eczno¶ciowe do promocji, sprzeda¿y i komunikacji z Twoimi klientami. Wydanie II (49.00z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych (27.00z)
Giganci. Jak Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould i J. P. Morgan stworzyli amerykañsk± supergospodarkê (57.00z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. ePub (27.00z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie projektami IT. Wydanie III (79.00z)
S³u¿ebno¶æ. Utracone dziedzictwo Wall Street (50.92z)
NLP Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego (38.25z)
Potêga osobistego uroku. Jak zjednywaæ sobie ludzi (33.92z)
Jak staæ siê doskona³ym mówc± i rozmówc± (34.21z)
Tylko bez nerwów. Zarz±dzanie stresem w pracy. eBook. Mobi (27.90z)
Finanse i rachunkowo¶æ (51.30z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (67.92z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze. eBook. Pdf (21.99z)
Jeste¶ start-upem. Buduj swoj± przysz³o¶æ, inwestuj w siebie i realizuj siê zawodowo (39.90z)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)
Sun Tzu dla kobiet. 16 sprawdzonych strategii biznesowych (30.40z)
Jak szybko nauczyæ siê jêzyków obcych (18.99z)
Strategiczne budowanie konkurencyjno¶ci gospodarki (33.92z)
Podrêcznik szybkiego czytania (29.67z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (39.00z)
Inwestycyjny poradnik bogatego ojca. W co inwestuj± bogaci czego nie robi± biedni i klasa ¶rednia (51.05z)
Ziemia ¦wiêta. Przewodnik dla pielgrzymów i turystów. Wydanie 1 (29.90z)
Prawdziwa moc tkwi w Tobie! Jak zapewniæ sobie szczê¶cie, równowagê i dobrobyt (29.00z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia. eBook. PDF (26.90z)