e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Duchowy manifest. 9 spójnych zasad ¿ycia zgodnego z porz±dkiem wszech¶wiata

Wayne W. Dyer
cena: 27.00 z
Data wydania: 2007-08-29
stron: 256, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl

Ws³uchaj siê w wewnêtrzny g³os

 • Nowa filozofia pozytywna
 • 9 spójnych zasad ¿ycia zgodnego z porz±dkiem wszech¶wiata
 • Moc pragnieñ i ¶wiadomo¶ci duchowej
Oto ksi±¿ka filozoficzna dla ka¿dego z nas, bez zbêdnego zadêcia, wyszukanej elokwencji, trudnych terminów. Grecki termin "filozofia" dos³ownie oznacza "umi³owanie m±dro¶ci". Ksi±¿ka "Duchowy manifest. 9 spójnych zasad ¿ycia zgodnego z porz±dkiem wszech¶wiata" uczy, jak byæ rozs±dnym w kwestii w³asnego ¿ycia i zyskaæ zdolno¶æ samodzielnego kszta³towania swojego losu. Wayne W. Dyer mówi o duszy, Bogu, stanach ego, wszech¶wiecie. Przedstawia my¶li ró¿nych filozofów, przybli¿a nauki biblijne. Ksi±¿ka ta mo¿e byæ tak¿e wsparciem przy nauce technik g³êbokiej i skutecznej medytacji.
Czujesz, ¿e nie do koñca panujesz nad swoim ¿yciem? Nie wiesz, co zrobiæ, by zdobyæ pe³n± kontrolê nad ka¿dym dniem? Chcesz siê nauczyæ mówiæ "tak", zamiast pytaæ "jak"? Spróbuj to osi±gn±æ - mo¿esz liczyæ na filozoficzn± i mentaln± zachêtê, co w ³agodny sposób pozwoli Ci odzyskaæ spokój i harmoniê. Poznaj moc 9 spójnych, wyp³ywaj±cych z siebie nawzajem zasad. Zacznij ¶wiadomie uzewnêtrzniaæ ducha.
 • Zyskaj ¶wiadomo¶æ swojego jestestwa.
 • Wiedz, ¿e zaufanie samemu sobie jest zaufaniem m±dro¶ci, która nas stworzy³a.
 • Pamiêtaj, ¿e nie jeste¶ organizmem w ¶rodowisku: jeste¶ ¶rodowiskiem-organizmem.
 • Mo¿esz urzeczywistniæ swoje pragnienia.
 • Dostrzegaj, ¿e zas³ugujesz na przyjêcie daru.
 • Po³±cz siê z boskim ¼ród³em bezwarunkowej mi³o¶ci.
 • Medytuj ku d¼wiêkowi stworzenia.
 • Cierpliwie oderwij siê od rezultatu.

Niech wype³nia Ciê wdziêczno¶æ i wspania³omy¶lno¶æ.


"Wybór, a nie przypadek, decyduje o naszym przeznaczeniu."
Jean Nidetch


Cena: 27.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie. eBook. ePub (14.90z)
Sztuka bycia atrakcyjnym. Sekrety osobistego magnetyzmu. Wydanie II (29.90z)
Prezentacja, która robi wra¿enie. Projekty z klas± (37.00z)
Sieci w gospodarce (47.35z)
¦wiat³o w fotografii. Warsztaty ze Scottem Kelbym (59.00z)
Fizyka sukcesu. Naukowe metody osi±gania osobistego i finansowego szczê¶cia (37.00z)
Najmocniejsze ogniwo. Jak staæ siê niezast±pionym zawsze i wszêdzie (47.00z)
Dziecko w szkole kreatywnego my¶lenia (41.90z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. Mobi (34.90z)
Efekt tygrysa. pu¶æ swoj± osobist± markê w ruch (33.15z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. ePub (14.90z)
Tao Te Ching (34.90z)
Limeryki zbrodni (9.90z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook. Pdf (19.90z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II (8.00z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. Mobi (37.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia. eBook. Pdf (39.00z)
Wino. Praktyczny poradnik (29.00z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie. eBook. ePub (39.00z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów. eBook. ePub (13.95z)

Pozostae z serii: Inne

GURU KULTU..ry (39.90z)
Duet, który przetrwa³ piek³o. Niezwyk³a historia z czasów II wojny ¶wiatowej (34.00z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. ePub (79.00z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. Mobi (29.90z)
Budowanie zespo³u. Organizacja szkoleñ team building i wypraw incentive. Poradnik dla mened¿era personalnego. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej (39.90z)
Naruszenia zasad uczciwego obrotu gie³dowego (75.65z)
Rekrutacja i selekcja personelu (24.65z)
Pokonaj stres w 10 minut (39.90z)
Siedem kultur kapitalizmu (59.00z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. Pdf (31.99z)
Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych (34.00z)
MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów (57.85z)
Mów i zwyciê¿aj (30.40z)
Kontroling dla mened¿erów . eBook. Pdf (62.90z)
Pokonywanie przeszkód. Przypowie¶æ o tym, jak poskromiæ smoka konfliktu (29.90z)
Nadp³ata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotycz±ce realizacji uprawnieñ podatkowych (99.00z)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty. eBook. Mobi (22.90z)
Wielka transformacja (49.45z)
Sensu sens (11.90z)