e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -70%


Dzia³aj teraz!

Zbigniew Ry¿ak
promocja -70%
cena: 39.666666666667 z 11.90 z
Data wydania: 2014-05-26
stron: 256, miêkka oprawa, format: 150x210

wicej na stronie onepress.pl
Ka¿dy z nas ma w sobie wielkie marzenia. Wiêkszo¶æ wierzy, ¿e którego¶ dnia zacznie je realizowaæ i zrzuci z siebie z³y czar niemo¿no¶ci.
„Wreszcie wezmê siê za to — powtarzasz sobie. — Znajdê pasjonuj±c± pracê, za³o¿ê w³asn± firmê, zrobiê remont mieszkania, nauczê siê hiszpañskiego, rzucê palenie, przebiegnê maraton, obroniê pracê doktorsk±… Wreszcie siê za to zabiorê. Kiedy¶. Teraz nie jestem gotowy, nie odwa¿ê siê, nie mam warunków… ale jutro zrobiê to na pewno”. Mijaj± dni i nic siê nie zmienia. Którego¶ ranka budzisz siê z poczuciem, ¿e wszystko, co mia³o przynosiæ Ci rado¶æ, zyski, spe³nienie, gdzie¶ siê zagubi³o. ¯e jest ju¿ za pó¼no na to, by cokolwiek zrobiæ. Ca³e ¿ycie sam siebie zwodzi³e¶.
Ale jak to zrobiæ? Zapewne masz za sob± mnóstwo nieudanych prób. Podejmowa³e¶ decyzje, zmusza³e¶ siê, walczy³e¶. S³omiany zapa³ szybko Ciê porywa³ i równie szybko gas³. Wszystko wraca³o do normy. Pamiêtaj: Nie ten osi±ga sukces, kto bardziej siê stara, ale ten, kto robi to m±drzej! Celem tej ksi±¿ki jest pokazanie Ci b³êdnych nastawieñ ludzkiego umys³u, powstrzymuj±cych nas od dzia³ania — po to, by¶ móg³ usun±æ te przeszkody ze swojej drogi. Dzia³anie nie jest trudne, je¿eli wiesz, jak siê za nie zabraæ. Gdy przeczytasz tê ksi±¿kê, realizacja twoich planów bêdzie znacznie ³atwiejsza. Nie czekaj, a¿ bêdzie za pó¼no. Dzia³aj teraz!
Z ksi±¿ki dowiesz siê:
 • Jak obej¶æ opór przed zabraniem siê do dzia³ania?
 • Jak sprawdziæ, czy bêdziesz mia³ do¶æ motywacji do pracy nad osi±gniêciem swojego celu?
 • Jak radziæ sobie z negatywnymi emocjami, które utrudniaj± dzia³anie?
 • Jak dzia³aæ z pe³nym zaanga¿owaniem?
 • Jak rozwi±zywaæ problemy pojawiaj±ce siê po drodze?
 • Jak podnosiæ efektywno¶æ swojego dzia³ania?
 • Jak radziæ sobie z rozczarowaniem i brakiem postêpów?
 • Co zrobiæ, gdy nic nie idzie zgodnie z planem?
 • Jak nie zgubiæ kierunku i jak budowaæ nawyki?
 • Jak radziæ sobie ze zmêczeniem, przyt³oczeniem, zniecierpliwieniem?
 • Jak doprowadzaæ przedsiêwziêcia do koñca?
 
Zbigniew Ry¿ak — psycholog, absolwent Uniwersytetu Jagielloñskiego. Wspó³za³o¿yciel oraz szef firmy doradczej i szkoleniowej Human Factor. Trener umiejêtno¶ci biznesowych, projektant szkoleñ i konsultant. Pracowa³ jako doradca i szkoleniowiec dla dziesi±tek doskona³ych firm (m.in. Ericsson, Polkomtel, Real, Warta, Danone, Makro Cash and Carry, Volvo, PKO, PZU, BZ WBK, Allianz, Aviva, Netia). Autor ksi±¿ek Energia wewnêtrzna i Efekt jo-jo w motywacji. Prowadzi bloga pod adresem www.energiawewnetrzna.pl.
 


Cena: 11.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Bud¿etowanie w przedsiêbiorstwie (46.75z)
Jako¶æ w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (33.86z)
Strategiczny brand marketing. Praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla mened¿erów i nie tylko (44.90z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (55.00z)
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji (39.90z)
Zarz±dzanie wiedz± (50.57z)
Biznes nowych mo¿liwo¶ci (59.00z)
Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II (39.00z)
Zwiêkszanie efektywno¶ci dzia³u sprzeda¿y (79.00z)
Droga innowacji (59.00z)
£ad korporacyjny (83.90z)
Zyskaj na czasie. Quick Response Manufacturing - innowacyjna metoda zarz±dzania przedsiêbiorstwem (59.42z)
Wielcy z wyboru. Niepewno¶æ, chaos, ³ut szczê¶cia. Dlaczego niektóre firmy ¶wiêc± triumfy pomimo niesprzyjaj±cych okoliczno¶ci (53.92z)
Mened¿er sprzeda¿y na miarê XXI wieku (39.00z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Cyril Northcote Parkinson. Prawo Parkinsona (29.67z)
Decyduj±cy czynnik (50.40z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. Wydanie II (29.90z)
Skuteczne doradztwo strategiczne (42.42z)
Zarz±dzanie Teoria i praktyka (72.17z)

Pozostae z kategorii: Motywacja

Ucieczka z wy¶cigu szczurów (22.10z)
Wielcy z wyboru. Niepewno¶æ, chaos, ³ut szczê¶cia. Dlaczego niektóre firmy ¶wiêc± triumfy pomimo niesprzyjaj±cych okoliczno¶ci (53.92z)
Rób to co kochasz a znajdziesz w sobie si³ê (33.15z)
Pokonaj stres z Kaizen (12.90z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
Toyota pod ostrza³em (59.90z)
Wiara. Si³a napêdowa sukcesu (8.90z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (17.55z)
Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwa³ego rozwoju i zwyciêstwa firm (69.90z)
Zjedz tê ¿abê (49.90z)
Wspó³czesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka (49.45z)
Si³a woli. Wykorzystaj samokontrolê i osi±gaj wiêcej! (26.94z)
Pokonaj stres z Kaizen (10.90z)
Geniusz biznesu. Kreatywne podej¶cie do rozwoju firmy (58.65z)
Manifest obfito¶ci. 10 prostych zasad (29.90z)
Trening Jaguara. Obud¼ w sobie pewno¶æ siebie i osi±gaj zamierzone cele (18.85z)
¯yj lepiej ni¿ dobrze. Spe³niaj swoje marzenia (38.17z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
Gemba Kaizen. Zdroworozs±dkowe podej¶cie do strategii ci±g³ego rozwoju (67.92z)
Inwestycyjny poradnik bogatego ojca. W co inwestuj± bogaci czego nie robi± biedni i klasa ¶rednia (51.05z)

Pozostae z serii: Inne

Excel 2013 PL. Biblia (64.35z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Mobi (31.99z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem. eBook. ePub (26.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. Mobi (14.90z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Pdf (27.90z)
Gie³da. Skuteczne strategie nie tylko dla pocz±tkuj±cych (39.90z)
Projektowanie stron WWW. U¿yteczno¶æ w praktyce (59.00z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. eBook. Mobi (31.99z)
¦cie¿ka kariery zawodowej. Osobisty mentor - Harvard Business Press (39.90z)
Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (35.00z)
Rodzynki studenckie, czyli co siê wyk³ada na wyk³adach. eBook (24.90z)
Big Boss (34.90z)
Zdrowy rozs±dek w biznesie (14.48z)
Pary¿. Stolica artystów, kuchni i mody. Wydanie 1 (26.90z)
W³adca czasu, czyli skuteczne zarz±dzanie w³asnym ¿yciem (34.90z)
Pe³n± par±! (34.21z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz (49.00z)
Zarz±dzanie us³ugami Projektowanie i wdra¿anie (51.77z)
Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwi±zania w biznesie (79.00z)
Obudzone pragnienia (34.90z)