e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing
Seria: Inne
Promocja: -35%


Wszyscy jeste¶my dziwni. O micie masowo¶ci i koñcu pos³uszeñstwa

Seth Godin
promocja -35%
cena: 29.892307692308 z 19.43 z
Data wydania: 2013-04-01
stron: 96, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl
Ludzie wol± organizowaæ siê w plemiona - grupy, które maj± swoich liderów, kulturê albo definicjê normalno¶ci.Cyfrowa rewolucja umo¿liwi³a powstanie tych plemion i wzmocni³a je, dziêki czemu mamy teraz miliony grup ludzi, które respektuj±, doceniaj± i wspieraj± dzia³ania, które osoby spoza grupy nazywaj± dziwnymi, a które dla nas, wspó³plemieñców s± ca³kowicie normalne.Godin twierdzi, ¿e wpychanie nas wszystkich w uniwersalny szablon „normalno¶ci”, by sprzedaæ wiêcej ¶mieciowych produktów masom, jest zarówno nieefektywne, jak i z³e. Okazj± naszych czasów jest mo¿liwo¶æ wspierania dziwnych, sprzedawania dziwnym i stania siê dziwnym.
Seth Godin jest autorem 13 bestsellerów, popularnym blogerem i spe³nionym przedsiêbiorc±. Jego ksi±¿ki zosta³y przet³umaczone na ponad 35 jêzyków.Jest za³o¿ycielem Squidoo.com, jednego ze 100 najpopularniejszych serwisów w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi swoj± rubrykê w Fast Company oraz Harvard Business Review, a tak¿e wyg³asza tysi±ce wyk³adów dla firm, urzêdów oraz organizacji pozarz±dowych.
Do 2010 roku rozk³ad zachowañ rozci±gn±³ siê i sp³aszczy³ do punktu, w którym wiêcej jest dziwnych, ni¿ normalnych.
¦wiat, w którym produkuje siê masowo w-jednym-rozmiarze-uniwersalnym-pasuj±cym-wszystkim odchodzi, i to bardzo szybko. Gwa³towny rozwój plemion, mikro-spo³eczno¶ci ludzi pasjonuj±cych siê czym¶, maj±cych hobby i dziwactwa zmienia politykê, ekonomiê, marketing, produkcjê i wszystko inne. Mo¿esz walczyæ, by zachowaæ status quo (i przegraæ), albo zaanga¿owaæ siê w najwa¿niejsz± rewolucjê naszych czasów. Ten manifest jest wezwaniem do dzia³ania dla ka¿dego, komu kiedykolwiek na czymkolwiek zale¿a³o.


Cena: 19.43 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Wska¼niki marketingowe (90.30z)
Marketing relacji Teoria i praktyka (37.00z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
Inspiruj±ce us³ugi. Jak dostarczyæ warto¶æ innym, a dziêki temu tak¿e sobie (41.65z)
Si³a pozytywnych opinii. Jak efektywnie wykorzystaæ najlepszy kana³ informacyjny do reklamy Twojej firmy (42.42z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Badania marketingowe (50.92z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Marketing do¶wiadczeñ (45.85z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Czym jest marketing (30.52z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Sztuka wojny. Sztuka marketingu (29.90z)
Marketing partnerski na rynku przedsiêbiorstw (50.92z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Crowdsourcing. Jak anga¿owaæ konsumentów w ¶wiat marek (11.90z)
Marka prywatna. Jak przekszta³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (62.05z)
Marketing to dzia³a. Sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy (59.00z)
Reklama i jej ograniczenia (34.21z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie w p³askim ¶wiecie. Budowanie relacji w dobie globalizacji (49.00z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku. eBook. ePub (13.95z)
Czas wyp³aty (59.90z)
Mazury i Warmia. Wakacje nie tylko pod ¿aglami. Wyd. 1 (24.90z)
Pracuj z pasj±! Znajd¼ posadê, która da Ci satysfakcjê, rado¶æ i pieni±dze. eBook. ePub (21.99z)
System finansowy. Aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju (54.54z)
Wampiry. Historia z zimn± krwi± spisana (34.00z)
Mapy my¶li dla biznesu (38.25z)
Rachunkowo¶æ dla ciebie rachunkowo¶æ od podstaw (37.40z)
Sztuka skutecznego przywództwa (42.42z)
Ksiêgowania w uk³adzie sprawozdawczo¶ci finansowej w jednostkach finansów publicznych (126.65z)
Jak zarabiaæ na aplikacjach i grach mobilnych (24.05z)
Czym jest Branding' (84.79z)
Legalny doping emocjonalny. eBook. Mobi (19.90z)
Jak staæ siê doskona³ym mówc± i rozmówc± (34.21z)
Psychologia jogi. Wprowadzenie do Jogasutr Patañd¼alego (24.90z)
Opanowaæ czas (19.43z)
Ksi±¿ê. eBook. Mobi (21.99z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe (23.94z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. Mobi (13.95z)