e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing; Sprzeda¿
Seria: Inne
Promocja: -33%


Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji?

Grzegorz Celeban
promocja -33%
cena: 28.626865671642 z 19.18 z
Data wydania: 2014-09-30
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Jak w ci±gu 5 Dni Znale¼æ Niszê w Swojej Bran¿y i Wyró¿niæ Siê Na Tle Konkurencji?
 
czyli

oko³o 90 minut piekielnie skutecznej wiedzy w formie ZAPISU WEBINARU
5 sprawdzonych strategii budowania UNIKALNO¦CI
modu³: pytania i odpowiedzi
i 5 dni, które wystarcz± aby¶ wdro¿y³ EFEKTYWNIE wybran± strategiê!Podczas tego szkolenia Grzegorz podzieli³ siê 5 strategiami (tak naprawdê taki by³ plan, ale jak zawsze zdradzi³ wiêcej ni¿ planowa³ :) ) dziêki którym stworzy³ i rozwija od 1,5 roku The Black Horse, oraz od 8 lat aktywnie rozwija i wspó³tworzy jako Dyrektor Generalny firmê Votum S.A. w której w tym czasie pozyska³ wraz ze swoimi grupami, sprzedawców, kierowników i dyrektorów prawie 4500 klientów!


Do kogo skierowane jest to szkolenie?
Zarówno do sprzedawców, przedsiêbiorców którzy ju¿ prowadz± swój biznes jak i do tych, którzy dopiero pracuj± nad pomys³em na swoj± firmê!

 
Kto nie powinien kupiæ tego szkolenia?

a. Ka¿dy kto szuka metod POWA¯NEJ, naukowej sprzeda¿y opartej na tabelkach, schematach i badaniach amerykañskich naukowców
b. Ka¿dy kto uwa¿a, ¿e klient to jego Pan i ma prawo robiæ co chce
c. Ka¿dy kto nie ma dystansu do siebie i odwagi do próbowania nowych rzeczy (poprostu i tak nie zastosuje odwa¿nych metod jakie pokaza³ Grzegorz)
 

Czego siê dowiesz?

 
Poznasz 5 strategii budowania

WYJ¡TKOWEJ FIRMY, takich jak:1. Modelowanie innych bran¿y:

- Wyró¿nij siê na rynku i zostaw konkurencje za sob±.
- Naucz siê wspó³pracy i uczyñ z Twoich rywali ... swoich klientów.


2. Klient prawdê Ci powie:

- Pytaj i s³uchaj swoich klientów, dziêki temu bêd± oni chêtniej kupowaæ.

- Zastosuj w swoim biznesie strategie, która przyczyni siê do zwiêkszenia sprzeda¿y.


3. Master Mind Group:

- Stwórz grupê wsparcia, aby unikn±æ niepotrzebnych b³êdów.

- Czerp do¶wiadczenie od swoich mentorów, dziêki temu dojdziesz tam gdzie oni o wiele szybciej.


4. Modelowanie konkurencji:

- Co konkurencja robi lepiej od Ciebie? Ulepsz swój biznes w tym obszarze, ale nie próbuj ...

- Jak dziêki obserwacji konkurencji mo¿esz sprawiæ, ¿e Twoja firma zacznie szybciej siê rozwijaæ, a¿ zacznie wyznaczaæ nowe Trendy w swojej bran¿y?


5. Rozwi±zanie problemów konkurencji:

- Rozwi±¿ raz na zawsze problem konkurowania z innymi w Twojej bran¿y.

- Naucz siê wykorzystywaæ okazjê i zacznij wspó³pracowaæ z innymi, dziêki czemu zyskasz Ty sam.


 
Zobacz co napisali uczestnicy w komentarzach po spotkaniu:
 
Jacek: "Konferencja by³a prowadzona bardzo dynamicznie i zrozumiale. Mimo tego, ¿e trwa³a
ponad 2 godziny nie by³o mowy o znudzeniu. Prelegent potrafi³ przez ca³y czas utrzymaæ w napiêciu
uwagê uczestników."

Sylwia: "Bardzo mi siê podoba³o i poczu³am g³ód - chcia³abym wiêcej takich spotkañ :)"

Joanna: "Grzegorzu jeste¶ konkretnym cz³owiekiem, za tym stoi Twoje do¶wiadczenie. Ja póki co siê uczê sprzeda¿y i nastawienia do niej. Konferencja ciekawa i przede wszystkim nie nudna. Warto by³o po¶wiêciæ czas. Dziêkujê :)"

Gra¿yna: "Nie wiedzia³am czego siê spodziewaæ , zastosujê strategiê nr III my¶lê ¿e nie bêdzie ³atwo stworzyæ tak± ekipê, oceni³am konferencjê doskonale bo podoba³o mi siê . Serdecznie pozdrawiam"Dodatkowo:

Czego nauczy³a mnie Naczelna Rada Adwokacka?


Dowiesz siê z niego miêdzy innymi:

- jak pozbywam siê lêku i oporów przed NAJWIÊKSZYMI spotkaniami z klientem
- jak usuwam lêk przed sprzeda¿± moim pracownikom
- dziêki czemu bez ¯ADNEGO NAPIÊCIA i CI¦NIENIA pozyska³em 10 klientów jednego dnia?
 
Jak osi±gn±³em 200% wzrostu sprzeda¿y w 3 miesi±ce?

Dowiesz siê z niego miêdzy innymi:
- jak konkurencja mo¿e Ciê inspirowaæ
- co zrobiæ by zlikwidowaæ przewagi Twoich rywali
- jak odnale¼æ sposób na wyró¿nienie siê na rynku

 

BAW SIÊ DOBRZE!
ZA£OGA THE BLACK HORSE
 


Cena: 19.18 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing. Szybka droga do sukcesu (38.17z)
Product placement (69.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Marketing to dzia³a. Sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy (59.00z)
Marketing (129.00z)
Marketing us³ug (42.42z)
Zakupy na obcasach (29.67z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Marketing do¶wiadczeñ (45.85z)
Marketing wielkich mo¿liwo¶ci. Jak sprzedawaæ wiêcej w szumie informacyjnym (34.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)
Strategia reklamowa (38.17z)
Marketing sensoryczny (49.22z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Marketing us³ug zdrowotnych (49.00z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Logistyka w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (55.17z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Mikroekonomia (74.59z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
Eurologistyka. Teoria i praktyka (49.72z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
Marka prywatna. Jak przeszkat³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (73.00z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)

Pozostae z serii: Inne

Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. ePub (34.90z)
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
Gotowe na wszystko. Witamy na Wisteria Lane (31.90z)
Inteligencja emocjonalna 2.0. Wydanie udoskonalone (37.00z)
Nie tylko zespó³ (59.00z)
Zarz±dzanie projektami unijnymi (42.00z)
Skuteczne realizowanie projektów (28.95z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych (49.00z)
Ryzyko w dzia³alno¶ci bankowej (49.00z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego) (22.10z)
Etykieta w biznesie. eBook. Mobi (31.99z)
Repozycjonowanie (38.17z)
Nowoczesne zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (35.70z)
Nauka o organizacji. Ujêcie dynamiczne (50.15z)
Negocjacje z d³u¿nikami. Jak odzyskaæ swoje pieni±dze nie wkraczaj±c na drogê s±dow±? (44.00z)
Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start (29.90z)
Kulisy Kulinarnej Akademii (11.90z)
Potêga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej (39.20z)
Sztuka doczesnej m±dro¶ci. eBook. ePub (21.99z)