e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Coaching
Seria: Inne


Balsam dla duszy

Jack Canfield, Mark Victor Hansen
cena: 37.89 z
Data wydania: 2013-06-10
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Jack Canfield i Mark Victor Hansen, dwóch najznakomitszych amerykañskich gawêdziarzy, dzieli siê w tej ksi±¿ce najlepszymi z opowie¶ci, które poruszy³y serca ludzi na ca³ym ¶wiecie.
Canfield i Hansen ofiarowuj± nam humor i m±dro¶æ, nadziejê i si³ê, dziêki którym  ³atwiej przetrzymaæ trudne chwile.
Je¶li pewnego dnia zechcesz przekonaæ kogo¶ do dzia³ania, zainspirowaæ przyjaciela, nauczyæ czego¶ w³asne dziecko, w tej ksi±¿ce znajdziesz s³owa, których szukasz...
Seriê „Bestseller“ wydajemy ju¿ 14 lat. W tym czasie REBIS opublikowa³ w niej ponad 30 tytu³ów.Na ¶wiecie sprzeda¿ ksi±¿ek z cyklu „Balsam dla duszy“, obejmuj±cego ponad 200 tytu³ów i przet³umaczonego na 40 jêzyków, przekroczy³a 1,3 miliarda egzemplarzy.


Cena: 37.89 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Coaching

Balsam dla duszy walcz±cej z rakiem (43.90z)
Aktywne æwiczenia szkoleniowe. Uczenie przez do¶wiadczanie (211.65z)
Coaching i mentoring w praktyce (59.42z)
Trening umys³u dla bystrzaków (39.00z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Balsam dla duszy dziewczyny (39.90z)
Coaching dla mened¿erów (29.67z)
Profesjonalni trenerzy (25.42z)
Coaching sprzedawców. Przemiana zwyk³ych handlowców w mistrzów sprzeda¿y (67.92z)
Pokonaj stres z Kaizen (12.90z)
Wêdrówki z Gandalfem Przywództwo (44.90z)
Trener bez maski (73.00z)
Syndrom samca alfa (32.22z)
Coaching biznesowy (42.42z)
Coaching (42.42z)
ABC pewno¶ci siebie i atrakcyjno¶ci (39.90z)
E-learning Tajniki edukacji na odleg³o¶æ (41.65z)
Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie dzia³alno¶ci instytucji finansowych (40.31z)
Balsam dla duszy kobiety (37.89z)
Zbiór gier i zabaw motywacyjnych dla zespo³ów (109.65z)

Pozostae z kategorii:

Balsam dla duszy kobiety (37.89z)
Balsam dla duszy dziewczyny (39.90z)
Balsam dla duszy walcz±cej z rakiem (43.90z)

Pozostae z serii: Inne

Globalny kryzys a jednocz±ca siê Europa (33.15z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie. eBook. Mobi (23.90z)
The Right Steps to Business English + CD (25.50z)
COACHING, KREATYWNO¦Æ, ZABAWA. Narzêdzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów (59.00z)
Zachód (39.00z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku (17.90z)
Analiza sprawozdañ finansowych tom 1 Zrozumieæ sprawozdanie polskie MSSF US GAAP (37.40z)
Dzieñ dobry i co dalej (37.32z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Mobi (14.90z)
Biznes muzyczny (35.05z)
Potêga kontaktu wzrokowego. Jak osi±gn±æ sukces w biznesie, mi³o¶ci i ¿yciu towarzyskim (42.90z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (27.00z)
Mened¿er skuteczny (59.90z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione (15.60z)
Tablice informatyczne. MS Excel 2007 PL. Funkcje (12.90z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów. eBook. Mobi (27.90z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012. eBook. Epub (19.95z)
Kompendium wiedzy o marketingu (33.92z)