e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Strategia reklamy marki, produktów i us³ug

Agnieszka Dejnaka
cena: 27.00 z
Data wydania: 2005-11-23
stron: 176, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Poznaj tajniki skutecznej reklamy

Mówi siê, ¿e reklama jest d¼wigni± handlu. Czy jednak mo¿emy tak powiedzieæ o ka¿dej reklamie? Ile reklam staje siê tematem ¿artów, parodii, krytyki a nawet skandali? Ile z nich skutecznie odstrasza potencjalnych klientów zamiast ich zachêciæ? Stworzenie oryginalnej kampanii reklamowej, której efektem bêdzie zainteresowanie produktem, us³ug± lub firm±, jest sporym wyzwaniem nie tylko dla agencji reklamowej, ale równie¿ dla osoby koordynuj±cej ten proces z ramienia zleceniodawcy. Wybór odpowiedniej grupy docelowej oraz mediów wykorzystywanych przy promocji to kluczowe elementy skutecznej kampanii reklamowej.
Ksi±¿ka "Strategia reklamy marki, produktów i us³ug" opisuje szczegó³owo wszystkie zagadnienia zwi±zane z kampaniami reklamowymi. Czytaj±c j± dowiesz siê, jakie miejsce w dzia³aniach marketingowych zajmuje reklama oraz jak wp³ywa na postrzeganie firmy i jej produktów. Poznasz ró¿ne rodzaje przekazu reklamowego i nauczysz siê dobieraæ odpowiedni± formê reklamy do promowanych towarów lub us³ug. W ksi±¿ce znajdziesz równie¿ praktyczne porady dotycz±ce przygotowywania schematu identyfikacji wizualnej firmy i materia³ów promocyjnych oraz planowania skutecznych kampanii reklamowych z wykorzystaniem ró¿nych mediów.
  • Modele i funkcje reklamy
  • Okre¶lenie potrzeb klienta
  • Slogany reklamowe i reklama wizualna
  • Identyfikacja wizualna firmy - logotyp, liternictwo i kolorystyka
  • Projektowanie reklam prasowych
  • Reklama internetowa i multimedialna
  • Kampanie reklamowe w radiu i telewizji
  • Reklama zewnêtrzna
  • Projektowanie kompleksowych kampanii reklamowych


Cena: 27.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Metafora w marketingu (37.90z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Wska¼niki marketingowe (90.30z)
Marketing dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (33.92z)
Reklama podprogowa. Jak niepostrze¿enie wnikn±æ w umys³ odbiorcy (53.60z)
Marketing bez tajemnic (39.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Strategie produktowe Ró¿nicowaæ czy upodabniaæ (54.40z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Zmys³y dla zysku. Marketing sensoryczny w praktyce (34.21z)
Firma 2.0. Sukces dziêki nowym narzêdziom internetowym (41.65z)
Marketing dla in¿ynierów (50.92z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (14.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Marketing terytorialny (79.00z)
Reklama i jej ograniczenia (34.21z)
Marketing sensoryczny (49.22z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Prowad¼ blog! Przewodnik dla ma³ych firm (34.00z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (25.35z)
Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego (37.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Czas na e-biznes (47.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Zarz±dzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (32.90z)
Firma z g³ow±. Jak rozkrêciæ biznes, gdy nie masz gotówki (69.00z)
Jak lepiej i taniej kupowaæ. Przetargi on-line w zaopatrzeniu firm (5.00z)
Logo Design Love: Zaprojektuj genialny logotyp! (49.00z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)

Pozostae z serii: Exclusive

Rozmowa kwalifikacyjna. Gotowe pytania i wnioski z odpowiedzi (49.00z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
Mistrzowskie prezentacje slajdowy poradnik mówcy doskona³ego (34.90z)
Sztuka kierowania zespo³em handlowym. Zestaw multimedialny (199.00z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
Jak zarobi³em 2 000 000 $ na gie³dzie (31.20z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów (34.90z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy (41.65z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców (37.60z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu (39.00z)
Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
Od pomys³u do zysku. Jak spieniê¿yæ innowacyjno¶æ (34.90z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
Dziedzictwo lidera. Filozofia ¿ycia przywódcy (29.00z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych (33.67z)
Prowadzenie spotkañ biznesowych. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)