e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP


Harvard Business Review. Efektywna komunikacja

Harvard Business School Press
cena: 69.00 z
Data wydania: 2005-11-15
stron: 218, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
-
>> Zamów Antologie Harvard Business Review
-> Efektywna komunikacja w organizacji to jeden z podstawowych czynników wp³ywaj±cych na jej dzia³anie. Umiejêtno¶æ rozmawiania ze wspó³pracownikami i podw³adnymi to jedna z podstawowych umiejêtno¶ci, które powinien posiadaæ dobry mened¿er, niestety czêsto lekcewa¿ona. Mened¿er, który potrafi w odpowiedni sposób przekazaæ swoje polecenia, cieszy siê znacznie wiêkszym szacunkiem w¶ród personelu. Umiejêtno¶æ komunikacji jest równie¿ niezbêdna podczas prowadzenia zebrañ i rozmów z kontrahentami.
"Harvard Business Review. Efektywna komunikacja" to zbiór o¶miu artyku³ów po¶wiêconych komunikacji w organizacji, publikowanych w Harvard Business Review - cenionym przez mened¿erów, naukowców i przedsiêbiorców czasopi¶mie, wydawanym przez jeden z najbardziej presti¿owych uniwersytetów na ¶wiecie. Czytaj±c tê ksi±¿kê, dowiesz siê, jak wa¿na dla mened¿era jest umiejêtno¶æ s³uchania ludzi oraz nauczysz siê organizowaæ i prowadziæ zebrania, których uczestnicy nie bêd± siê nudziæ. Nauczysz siê rozmawiaæ z personelem i rozwi±zywaæ konflikty w zespo³ach zarz±dzaj±cych.
  • Doskonalenie umiejêtno¶ci s³uchania innych
  • Okre¶lanie celu zebrania
  • Organizowanie zebrañ
  • Prowadzenie spotkañ
  • Zyskiwanie zaufania wspó³pracowników i podw³adnych
  • Sposoby zmiany zachowañ pracowników szeregowych
  • "Burze mózgów" - konstruktywne konflikty
Ksi±¿ki z serii Harvard Business Review powinny staæ siê lektur± obowi±zkow± dla ambitnych pracowników ka¿dej organizacji na ¶wiecie.


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Komunikacja interpersonalna

Zachowaj twarz. Jak k³amaæ, oszukiwaæ i manewrowaæ w trudnych sytuacjach (24.90z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Mowa cia³a. Praktyczne wprowadzenie (29.00z)
Oni nic nie rozumiej±! Jak przekszta³caæ opór w zrozumienie (29.90z)
Harvard Business Review. Podejmowanie decyzji (55.20z)
Trudni ludzie. Przetrwanie i rozwój bez zamordowania w³asnego szefa (27.00z)
B±d¼ asertywny. Jak doj¶æ do g³osu i zaznaczyæ swoj± obecno¶æ (19.90z)

Pozostae z kategorii: Zasoby ludzkie

Inteligencja emocjonalna w biznesie. Praktyczne strategie wspó³pracy z lud¼mi (59.00z)
Prowadzenie spotkañ biznesowych. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespó³ i ja (26.40z)
Zatrudniaj z g³ow±. Racjonalny sposób na zbudowanie ¶wietnego zespo³u (44.90z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê (39.90z)
Lepsze zarz±dzanie kadrami. Jak stworzyæ organizacjê, która uwalnia ludzki potencja³ (35.92z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze (49.00z)
Empowerment. Jak zwiêkszaæ zaanga¿owanie pracowników (19.90z)
Kto jest kim. Typy osobowo¶ci dla mened¿erów (99.00z)
Rozwój zasobów ludzkich (45.60z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych (29.00z)
Zasoby ludzkie - planowanie i zarz±dzanie (39.00z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim (26.32z)
Pokonywanie przeszkód. Przypowie¶æ o tym, jak poskromiæ smoka konfliktu (29.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach (69.00z)
W³adca czasu, czyli skuteczne zarz±dzanie w³asnym ¿yciem (34.90z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców (34.90z)
Biznes i futbol (33.00z)
Feedback czyli informacja zwrotna. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (39.90z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze (27.00z)

Pozostae z serii: VIP

Psychologia inwestowania. Wydanie II (31.20z)
Harvard Business Review. Spo³eczna odpowiedzialno¶æ przedsiêbiorstw (69.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (8.00z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Odporno¶æ na zmiany. Jak uwolniæ potencja³ tkwi±cy w Tobie i Twoim miejscu pracy (49.00z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Psychologia inwestowania. Wydanie IV (44.90z)
Kobiety gór±! Jak przetrwaæ w labiryncie biznesu (39.20z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian, Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (71.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wzrostem przychodów (55.20z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Harvard Business Review. Przywództwo w sytuacjach prze³omowych (69.00z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)