e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Quick


Efektywne zarz±dzanie czasem

Patrick Forsyth
cena: 29.00 z
Data wydania: 2004-09-01
stron: 136, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl
W obecnych ¶rodowiskach pracy coraz wiêksza presja na osi±ganie wysokich wyników wymusza efektywne zarz±dzanie czasem. Je¿eli chcesz realizowaæ za³o¿one cele, musisz pracowaæ wydajnie i efektywnie.
"Efektywne zarz±dzanie czasem" to sprawdzone wskazówki i techniki, dziêki którym bêdziesz móg³ oceniæ, jak wykorzystujesz swój czas, a tak¿e lepiej nim zarz±dzaæ i wdro¿yæ nowe metody pracy. Znajdziesz tu wiele gotowych pomys³ów, praktycznych rozwi±zañ i porad, które pomog± Ci:
  • kontrolowaæ ilo¶æ dokumentów;
  • lepiej zorganizowaæ swoj± pracê;
  • skutecznie delegowaæ zadania i wspó³pracowaæ z innymi;
  • koncentrowaæ siê na sprawach najwa¿niejszych.

Bez wzglêdu na to, jak bardzo jeste¶ zajêty, ten zwiêz³y przewodnik podpowie Ci, jak ograniczyæ straty czasu i przestoje w pracy. Bêdziesz móg³ skierowaæ uwagê na priorytetowe zadania i pod±¿aæ drog± sukcesu - to zmieni Twoje ¿ycie na lepsze!

"Patrick pisze klarownie i zawsze trafia w sedno. Jego rady s± przedstawione w sposób przejrzysty i uporz±dkowany. U³atwia to ich zastosowanie w praktyce".
Professional Marketing


Cena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Rozwój kompetencji osobistych

Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)
Wielkie muuu. Nie musisz byæ perfekcyjny - masz byæ nadzwyczajny (34.90z)
Poradnik korporacyjnego szczura (34.90z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Zarz±dzanie czasem. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
1001 sposobów na przejmowanie inicjatywy w pracy (39.00z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
My¶l i bogaæ siê. Jak zrealizowaæ ambicje i osi±gn±æ sukces (39.90z)
¯ycie w stresie. Jak okie³znaæ lêki (14.90z)
B±d¼ swoim guru. Droga do osobistego i zawodowego o¶wiecenia (34.90z)
Poznaj swoj± warto¶æ. eBook (19.90z)
Przyspieszony kurs kreatywno¶ci (44.00z)
Harvard Business Review. Atrybuty przywódcy (55.20z)
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego (59.00z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê (29.49z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
Poznaj swoj± warto¶æ (15.92z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (18.95z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê. Wydanie II (49.00z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko (14.90z)
Nauki Barona (33.00z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (23.20z)
Trudni ludzie. Przetrwanie i rozwój bez zamordowania w³asnego szefa (27.00z)
Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)
Inteligencja spo³eczna. Nowa nauka sukcesu (34.90z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka efektywno¶ci. Skuteczna realizacja zadañ. (74.00z)
Grzeczna dziewczynka idzie do pracy czyli jak przetrwaæ trudne pocz±tki (27.00z)
Jak pisaæ dobre e-maile (15.92z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 ujêæ Scotta Kelbyego (37.00z)
Jak wykorzystaæ internet w poszukiwaniu pracy' (20.93z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (twarda oprawa) (24.90z)
Teksty i pisma biznesowe. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
B±d¼ asertywny. Jak doj¶æ do g³osu i zaznaczyæ swoj± obecno¶æ (19.90z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II. Kompendium small businessu (79.00z)
Kobiety przejmuj± ster: 99 sposobów na sukces zawodowy i osobisty (27.00z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
Nektar. Twórcze paliwo wynalazczo¶ci i innowacji (44.00z)

Pozostae z serii: Quick

Relacje w pracy. Zawodowo zgrany zespó³ (19.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Empowerment. Jak zwiêkszaæ zaanga¿owanie pracowników (19.90z)
Nie przep³acaj. Poradnik konsumenta - jak negocjowaæ najlepsze warunki (22.68z)
Rozmowa kwalifikacyjna. eBook (19.90z)
Okres próbny. Jak przekonaæ do siebie pracodawcê (2.00z)
Jak rozwijaæ potencja³ Twoich pracowników (19.90z)
Jak wykorzystaæ internet w poszukiwaniu pracy' (20.93z)
B±d¼ kreatywny i pomys³owy (19.90z)
Poznaj swoj± warto¶æ. eBook (19.90z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
Techniki pokonywania problemów (19.90z)
Realizacja. Droga do wykonania planów (5.00z)
Jak napisaæ CV i zdobyæ pracê (24.90z)
Podejmowanie trafnych decyzji. (19.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic. Zrób imponuj±ce wra¿enie i zdob±d¼ wymarzon± pracê (29.00z)
Biznes rodzinny (19.90z)
Jak pisaæ dobre e-maile (15.92z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)