e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie III

Robert K. Wysocki, Rudd McGary
cena: 89.00 z
Data wydania: 2005-08-23
stron: 536, twarda oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl

Poznaj nowoczesne metody zarz±dzania projektami

 • Rozpoznaj prawid³owo potrzeby klienta i zdefiniuj zakres projektu
 • Zaplanuj proces realizacji projektu uwzglêdniaj±c wszystkie czynniki wp³ywaj±ce na niego
 • Kontroluj prace projektowe wykorzystuj±c modele i narzêdzia informatyczne
Zmiany w gospodarce poci±gaj± za sob± zmiany w sposobach zarz±dzania przedsiêbiorstwami i organizacjami. Mened¿erowie wy¿szych szczebli zmieniaj± sposób kierowania firmami, a kierownicy projektów - sposoby zarz±dzania projektami. Wiele narzêdzi i metod, wykorzystywanych jeszcze ca³kiem niedawno, dzi¶ okazuje siê zbêdnymi i przestarza³ymi reliktami. Nowe modele zespo³ów projektowych, udoskonalone metody weryfikowania projektów i coraz doskonalsze narzêdzia informatyczne to tylko niektóre zagadnienia, jakie mened¿erowie projektów musz± przyswoiæ, aby nadal sprawnie wykonywaæ swoj± pracê.
Ksi±¿ka "Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie III" przedstawia nowoczesne metody zarz±dzania projektami, wypracowane w ci±gu kilku ostatnich lat i uwzglêdniaj±ce zmiany, jakie dokona³y siê na ¶wiatowych rynkach i w gospodarce. Porównuje tradycyjne sposoby kierowania projektami z nowymi, nazywanymi ekstremalnym zarz±dzaniem projektami oraz adaptacyjnym zarz±dzaniem projektami. Opisuje techniki wdra¿ania nowych projektów i wspó³czesnych narzêdzi informatycznych.
 • Zdefiniowanie projektu
 • Wyznaczenie celu i zakresu projektu
 • Tradycyjne zarz±dzanie projektami
 • Prognozowanie czasu, alokacja zasobów i zestawienie wymagañ projektu
 • Harmonogramowanie projektu
 • Budowanie zespo³u projektowego
 • Kontrola postêpów prac projektowych
 • Zamykanie projektu
 • Metoda ³añcucha krytycznego
 • Adaptacyjna struktura projektu
 • Zarz±dzanie portfelem projektów
Przekonaj siê, jak nowoczesne metody zarz±dzania projektami mog± poprawiæ efektywno¶æ ich realizacji.


Cena: 89.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: zarzadzanieprojektami

Zarz±dzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów (29.00z)
Zarz±dzanie projektami informatycznymi dla praktyków (29.90z)
Wspomaganie zarz±dzania projektami informatycznymi. Poradnik dla mened¿erów (57.00z)
Zarz±dzanie projektami IT (49.90z)
PMO. Praktyka zarz±dzania projektami i portfelem projektów w organizacji (69.00z)
Sprzedaj swój program. Droga do udanych projektów programistycznych (31.20z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
Zarz±dzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (32.90z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (25.35z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzaæ po¿±danie klientów i zazdro¶æ konkurencji (39.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie decyzji (55.20z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego (37.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Marketing partyzancki. Jak prowadziæ domow± firmê (39.00z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju (39.00z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie (34.90z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Prowadzenie spotkañ biznesowych. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
Zwyciêskie negocjacje. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Inwestowanie w oparciu o analizê wolumenu (69.00z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste (37.00z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Etykieta w biznesie (39.90z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji (49.00z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Kierowanie lud¼mi. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (34.90z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone (49.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Ksiêgowo¶æ dla nieksiêgowych. Wydanie VI (67.00z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa (49.00z)
Controlling - wspieranie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (34.00z)
Plan B. Otwórz siê na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu (35.69z)