e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia; Marketing
Seria: Inne


Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie

Gary Vaynerchuk
cena: 39.90 z
Data wydania: 2013-06-01
stron: 304, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Bestseller „New York Timesa”

Przeczytajcie tê ksi±¿kê, jeste¶cie to sobie winni!
Tony Hsieh,
dyrektor generalny Zappos.com
Dawaj dawaj dawaj dawaj dawaj dawaj dawaj dawaj dawaj dawaj dawaj dawaj dawaj POTEM PRO¦! KROPKA!
Gary Vaynerchuk na Twitterze
Gary Vaynerchuk widzi przysz³o¶æ marketingu oraz pokazuje, jak j± tworzyæ - za pomoc± tradycyjnych technik, opartych na s³uchaniu i trosce o klienta, jak równie¿ nowych us³ug, takich jak Twitter, które pozwalaj± na nawi±zanie bezpo¶redniego kontaktu z klientem na bezprecedensow± skalê i z bezprecedensow± szybko¶ci±. Ksi±¿ka, podobnie jak Gary, jest bardzo zabawna i pe³na pasji.
Dick Costolo,
dyrektor generalny Twittera
To kusz±ce, daæ siê zwie¶æ naturalnemu podej¶ciu Gary'ego do ¶wiata i uwierzyæ, ¿e nowy marketing jest czym¶ dla osób hiperenergicznych, przesadnie pewnych siebie, wnikliwych, wygadanych i maj±cych ambicje zostania w³a¶cicielami klubu pi³karskiego. To nieprawda. On jest dla wszystkich, którym zale¿y. Po raz kolejny Gary uczynnie wskazuje drogê, naucza na przyk³adach z ¿ycia i sprawia, ¿e prawda staje siê oczywista. Kup tê ksi±¿kê dla swojego szefa.
Seth Godin,
autor ksi±¿ek Najmocniejsze ogniwo, Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ oraz innych bestsellerów wydanych przez Onepress
Wszystko siê zmienia, poza natur± ludzk±.
Gdyby¶my mieli rok 1923, ta ksi±¿ka nosi³aby tytu³ Dlaczego radio zmieni wszystko.Gdyby by³ rok 1998, tytu³ brzmia³by Dlaczego zginiesz, je¶li Twoja firma nie bêdzie obecna w internecie i je¶li nie zaczniesz handlowaæ w sieci.
Zasada uczciwej wymiany le¿y u podstaw tworzenia siê wszelkich spo³eczno¶ci ludzkich. Kiedy jeste¶ dla kogo¶ bezinteresownie mi³y, on tak¿e jest mi³y i zaczyna Ciê lubiæ. Rozmawiacie, wymieniacie idee, tworzy siê niæ sympatii. To genialne w swej prostocie. I dok³adnie tak samo przedstawia siê sprawa z budowaniem relacji z klientami. Ta ksi±¿ka jest tak samo bezpretensjonalna i szczera jak zasada: co¶ fajnego za co¶ fajnego, bez ogl±dania siê na zysk. Dowcipna i pe³na przyk³adów z ¿ycia, ukazuje firmy, które rozwijaj± siê dziêki stosowaniu zasad „ekonomii wdziêczno¶ci” w praktyce.
Gary Vaynerchuk zrewolucjonizowa³ sposób postrzegania interakcji jednostki ze spo³eczno¶ci±. Podczas pracy nad przekszta³ceniem rodzinnego sklepu z alkoholami w firmê, która sta³a siê liderem w bran¿y, zaobserwowa³ niezwyk³y potencja³ zjawiska wzajemno¶ci. Jako konsultant te same zasady wprowadzi³ do ¶wiata wielkiego biznesu. Portal Askmen.com umie¶ci³ go w¶ród 49 najbardziej wp³ywowych mê¿czyzn 2009 roku. Gary trafi³ tak¿e na listê dwudziestu osób, z których powinien braæ przyk³ad ka¿dy przedsiêbiorca (wed³ug tygodnika „BusinessWeek”). www.garyvanyerchuk.com


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Badania statystyczne (59.00z)
Makroekonomia dla zaawansowanych (66.21z)
Wycena przedsiêbiorstwa (63.67z)
Czas wyp³aty (59.90z)
Kultura a ekonomia (33.15z)
Statystyka spo³eczna (51.30z)
Sztuka rynkologii (49.00z)
Badania nad natur± i przyczynami bogactwa narodów tom 1 (63.67z)
Matematyka finansowa (32.00z)
Money matters (39.00z)
Ekonomia miêdzynarodowa tom 1 (55.17z)
Makroekonomia miêdzynarodowa (109.65z)
Europa nie potrzebuje euro (50.15z)
Chaos. Zarz±dzanie i marketing w erze turbulencji (38.17z)
Benjamin Franklin Droga do dobrobytu (34.90z)
Mikroekonomia (52.54z)
Makroekonomia (63.67z)
Podstawy finansów i rachunkowo¶ci. Podrêcznik dla mened¿erów (39.90z)
Free Lunch. Ekonomia dobrze przyrz±dzona (31.20z)
Ekonomia ¿ycia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego ¶wiata wp³ywaj± na nasze codzienne ¿ycie (57.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing

Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
Zarz±dzanie marketingowe (49.00z)
Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (50.00z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
Marketing (49.45z)
Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców (58.65z)
E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy (55.17z)
Biznes XXI wieku (35.81z)
Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu (60.80z)
Powrót do rzeczywisto¶ci (79.00z)
Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Strategiczny brand marketing. Praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla mened¿erów i nie tylko (44.90z)
Marketing Teoria i przyk³ady (44.55z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)

Pozostae z serii: Inne

Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko (69.00z)
Ksiêga zwi±zków, podrywu i seksu dla mê¿czyzn (39.90z)
Grzeczne dziewczynki nie¼le sprzedaj±. Grzeczne dziewczynki nie negocjuj±. (51.00z)
Zarz±dzanie dla in¿ynierów (47.35z)
Kalkulacje finansowe (33.15z)
Magiczna moc umys³u. Jak zaprogramowaæ swój mózg na szczê¶cie (34.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob±. eBook. ePub (31.99z)
Rachunkowo¶æ bud¿etowa (84.15z)
Psychologia stresu (50.92z)
W sercu jogi. Æwiczenia dla cia³a i ducha (39.00z)
Spektakularne upadki wielkich firm (59.00z)
Ma³a ksi±¿eczka, która nadal podbija rynek (33.92z)
Submodalno¶ci. Niezwyk³a droga do Twojego umys³u (29.00z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem. eBook. ePub (26.90z)
Urodzi³e¶ siê bogaty (12.90z)
Psychologia jednostki. Odkoduj szyfr do swego umys³u (29.00z)
Nigdy siê nie poddawaj! Receptura sukcesu wed³ug Donalda Trumpa (34.00z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych. eBook. Mobi (35.90z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza klucz do sukcesu (41.65z)
Podstawy strategii (59.42z)