e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. ePub

Ken Blanchard, John P Carlos, Alan Randolph
cena: 29.90 z
Data wydania: 2012-09-25
stron: 176, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Miêdzynarodowy bestseller
WYDANIE ZAKTUALIZOWANE I DOSTOSOWANE DO WYMAGAÑ WSPÓ£CZESNEGO RYNKU

Tradycyjny model zarz±dzania oparty na autorytarnej w³adzy kierowników jest ju¿ przestarza³y i nieskuteczny. Dzi¶ na ca³ym ¶wiecie tworzy siê ¶rodowiska pracy oparte na aktywnym uczestnictwie wszystkich pracowników w podejmowaniu dzia³añ i decyzji. Jak to siê robi? Kluczem do sukcesu jest empowerment. To nie przekazywanie w³adzy w rêce ludu, ale otwarcie siê na posiadan± przez pracowników wiedzê, do¶wiadczenie i motywacjê. Rezultat? Wy¿sza jako¶æ, lepszy poziom wspó³zawodnictwa, obni¿enie kosztów, wiêksza elastyczno¶æ w zakresie dopasowywania siê do potrzeb klienta oraz mo¿liwo¶æ pracy z lud¼mi zaanga¿owanymi i czuj±cymi siê ¶wietnie w swoim ¶rodowisku zawodowym.

Ta niezwykle przystêpna ksi±¿ka wspaniale ilustruje moc drzemi±c± w ludziach. Empowerment polega za¶ na wykorzystaniu naturalnych zdolno¶ci pracowników, nie za¶ na kontrolowaniu przez kierownictwo.
Stephen R. Covey

Napisana w formie wci±gaj±cej opowie¶ci, niniejsza ksi±¿ka zapewnia plan u³atwiaj±cy kierownikom i pracownikom osi±gniêcie prawdziwego, oddolnego upe³nomocnienia w swoich firmach.

Obud¼ moc drzemi±c± w ludziachCena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Negocjacje. Sprawdzone strategie (22.78z)
Sen o bogactwie. 7 k³amstw, które niszcz± Twój sukces (34.00z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych. eBook. ePub (34.90z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta. eBook. Mobi (31.99z)
Sama prawda o ¿yciu seksualnym nastolatków (27.00z)
Regu³y small biznesu. W³asna firma w praktyce. eBook. Mobi (39.00z)
Skazani na biuro. Jak przetrwaæ w cywilizacji biurkowej (33.91z)
Perswazja podprogowa. Zakazane techniki wp³ywania na ludzi (39.00z)
Kreatywno¶æ w reklamie (41.07z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. eBook. Mobi (34.90z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. eBook. PDF (27.90z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. eBook. Pdf (27.90z)
Excel 2007/2010 PL. Æwiczenia zaawansowane (39.90z)
Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów. eBook. Pdf (27.90z)
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla zaawansowanych (69.00z)
Boskie Matki (49.00z)
Techniki zapamiêtywania (26.59z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania (39.00z)
Sztuka doczesnej m±dro¶ci (21.99z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujêcia Scotta Kelby''ego (29.92z)

Pozostae z serii: Inne

Zwyciêskie opowie¶ci. Jak porozumiewaæ siê, przekonywaæ, wygrywaæ dziêki ukrytej potêdze opowie¶ci (50.92z)
Slang idiomy i modne s³owa w biznesie (38.17z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy. eBook. Pdf (23.90z)
TAK 50 sekretów nauki perswazji (25.42z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk±. eBook. Mobi (19.90z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. ePub (39.00z)
Metody sprawnego zarz±dzania (44.63z)
Inbound marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (44.90z)
Biblia sprzeda¿y (79.00z)
Pó³maraton. Zdrowy trening i doskona³e wyniki metod± Gallowaya (34.90z)
Makroekonomia Podrêcznik europejski (72.17z)
Wiek propagandy (49.90z)
Zmotywuj siê (28.82z)
Czechy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (25.74z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. Pdf (37.00z)
NLP zwyciêzców. Sportowy trening umys³u i cia³a (34.90z)
Kraków's Nowa Huta (32.00z)
Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolowaæ umys³y, uczucia i zachowania seksualne kobiet (27.75z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (27.00z)