e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Exclusive
Bestseller: TOP-20


Etykieta w biznesie

Adam Jarczyñski
cena: 39.90 z
Data wydania: 2009-12-09
stron: 248, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Kodeks dobrych manier


 • Dobre maniery w pracy
 • Kindersztuba na co dzieñ i od ¶wiêta
 • Firmowy dress code
 • Elegancka wizytówka
 • G³ówne regu³y precedencji w biznesie
 • Korespondencja tradycyjna, elektroniczna oraz rozmowy telefoniczne
 • W³a¶ciwe zachowanie podczas przyjêæ

Wszystko, co robisz, rób z klas±!

Zdarza siê, i¿ nawet na wysokich stanowiskach zasiadaj± ludzie o manierach dalekich od idea³u. Zachowanie Twojego szefa nie musi mieæ wiele wspólnego z arystokratycznym savoir-vivre, a atmosfera w biurze prawdopodobnie nie przypomina tej z królewskiego dworu. Jednak nie zwa¿aj±c na to, co mówi± i robi± inni, Ty zachowaj klasê - zawsze dbaj o takt, dyplomacjê i dobre obyczaje.
Zapewne niejedno wiesz ju¿ o profesjonalnym kszta³towaniu w³asnego wizerunku. I zdajesz sobie sprawê, ¿e Twoje dobre imiê to kapita³, którego nigdy nie powiniene¶ straciæ. Opinia osoby dobrze wychowanej dzia³a jak pozytywna aura otaczaj±ca Twoje biurko. "W uprzejmo¶ci jest wdziêk i korzy¶æ" - mawia³ Eurypides. I mimo ¿e kindersztuba stosowana pozornie nie kosztuje zbyt wiele, tak naprawdê jest bezcenna! Nawet je¶li od razu nie pomo¿e Ci w karierze, na pewno pozwoli pozytywnie zapisaæ siê w pamiêci wspó³pracowników i kontrahentów. A przecie¿ odpowiednia sieæ kontaktów to Twoja polisa na biznesow± przysz³o¶æ!

Grzecznie, czyli skutecznie


 • Zainwestuj w dobre maniery i osi±gaj zysk dziêki znajomo¶ci etykiety.
 • Profesjonalnie reprezentuj swoj± firmê w kontaktach s³u¿bowych (w tym na przyjêciach).
 • Z klas± prowad¼ spotkania i rozmowy biznesowe.
 • Opanuj zasady komunikacji pisemnej oraz telefonicznej.
 • Zachowaj takt przy wrêczaniu i przyjmowaniu upominków.
 • Poznaj role kobiet i mê¿czyzn w kontaktach s³u¿bowych.
 • Zwracaj uwagê na ró¿nice kulturowe miêdzy Tob± a Twoimi pracodawcami, klientami lub partnerami.
 • Wykorzystaj etykietê jako narzêdzie osi±gania osobistej przewagi w sytuacji konkurencyjnej.

Lektura pracy Adama Jarczyñskiego prowadzi do konstatacji oczywistej jedynie dla w±skiej grupy socjologów i historyków obyczaju, a zadziwiaj±co nieznanej szerszemu gronu czytelników: dobre maniery s³u¿± celom praktycznym, wygodzie i zdrowiu - zawsze pozostaj± te¿ w zgodzie ze zdrowym rozs±dkiem i dobrym sercem. Ksi±¿ka okazuje siê przyjemna w czytaniu i bez w±tpienia pouczaj±ca. Ze spokojnym sumieniem mo¿na poleciæ j± do porannego przegl±dania nad tostem i fili¿ank± kawy, ale te¿ i potraktowaæ jako wstêp do bardziej systematycznych studiów, prowadzonych samodzielnie lub w ramach jednego z kursów savoir-vivre'u. Rzecz niezwykle warto¶ciowa i ca³kowicie unikalna na gruncie polskiej literatury przedmiotu.
Krzysztof Kruszewski,
Prezes Millward Brown SMG/KRC, Dyrektor Badañ Jako¶ciowych Millward Brown odpowiedzialny za region Europy Kontynentalnej i Wielkiej Brytanii
Niemal w ka¿dej bran¿y sprzeda¿ jest nieodzownym elementem rozwoju organizacji. Niezale¿nie od tego, czy mówimy o powa¿nych kontraktach poprzedzonych negocjacjami na wysokim szczeblu, czy o sprzeda¿y detalicznej na linii sprzedawca-klient, to od organizacji i jej pracowników zale¿y, jak bêdzie ona postrzegana podczas tych dzia³añ. Dziêki zasadom etykiety biznesowej wiemy, jak nale¿y okazywaæ szacunek naszym dotychczasowym i potencjalnym klientom w ka¿dej sytuacji. Bez znajomo¶ci dobrych manier, o których interesuj±co pisze Adam Jarczyñski, trudno prowadziæ rozmowy z klientem. Nawet najlepsza oferta mo¿e wypa¶æ kiepsko, gdy prezentuj±c j±, pope³nimy faux pas. Mimo i¿ nie jest to ksi±¿ka o sprzeda¿y, polecam j± ka¿demu mened¿erowi.
S³awomir Piêta,
Prezes Zarz±du Kolporter Service
Przed przeczytaniem ksi±¿ki Adama Jarczyñskiego zastanawia³am siê, czy bêdê mia³a do czynienia z kolejn± publikacj±, która traktuje o ciekawej materii, ale ma niewiele wspólnego z praktyk±, ze wspó³czesno¶ci±. Okaza³o siê, ¿e "Etykieta w biznesie" porusza sprawy jak najbardziej "na czasie", a przy tym jest praktycznym, tak rzadko spotykanym przewodnikiem po dobrych manierach w ¿yciu zawodowym. Autor, bêd±cy pasjonatem savoir-vivre'u, dzieli siê do¶wiadczeniem i cennymi spostrze¿eniami dotycz±cymi sytuacji, które jako praktyk ma mo¿liwo¶æ codziennie obserwowaæ i aktywnie w nich uczestniczyæ. Lektura obowi±zkowa dla wszystkich, którzy chc± poznaæ dok³adnie zasady zawodowego bon tonu. Polecam.
Ma³gorzata Barska,
Cz³onek Zarz±du ING TFI, Dyrektor Departamentu Sprzeda¿y i Marketingu


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

TRANSformacja. Hipnoza dla ka¿dego (31.20z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (52.90z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. eBook. Mobi (29.90z)
Czy Twoje dziecko jest przygotowane na spotkanie ze szko³±' (19.90z)
IMIENINA£KI. eBook. ePub (27.90z)
Wilk w owczej skórze. Jak zdemaskowaæ przeciwnika i skutecznie broniæ siê przed manipulacj± (34.90z)
Co Twój pies próbuje Ci powiedzieæ' Poznaj tajemnice psiej psychologii (29.90z)
Geek w ¶wiecie korporacji. Podrêcznik kariery programisty (39.00z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. Mobi (31.99z)
Ukraina. Niezwykli ludzie w niezwyk³ych czasach (37.00z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie. eBook. Mobi (27.00z)
50 dzie³ klasyki sukcesu. Inspiruj±ce my¶li, wielkie nazwiska, wybitne idee (37.00z)
Rozgrywaj jak mê¿czyzna, zwyciê¿aj jak kobieta (29.00z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. Pdf (27.90z)
Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebrañ (9.90z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. eBook. Pdf (31.99z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. Pdf (31.99z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie. eBook. Pdf (27.00z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. ePub (23.90z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk±. eBook. Mobi (19.90z)

Pozostae z serii: Exclusive

Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Zwyciêskie negocjacje. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Osi±ganie celów. 10 zasad skutecznego dzia³ania (29.00z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami (59.00z)
Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów (34.90z)
Najniebezpieczniejsza ksi±¿ka o biznesie, jak± przeczytasz w swoim ¿yciu (39.90z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Alfabet zarz±dzania projektami (39.00z)
Odkryj swój potencja³. 21 sposobów na prze¶cigniêcie konkurencji w my¶leniu, dzia³aniu i zarabianiu pieniêdzy (39.00z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
6 nawyków wydajnego zespo³u (39.00z)
Zgarnij klienta. Najszybszy, najprostszy i najbardziej skuteczny system umo¿liwiaj±cy pozyskanie tylu klientów, ilu nie jeste¶ nawet w stanie obs³u¿yæ (47.00z)
Przepis na sprzeda¿. Wydanie II rozszerzone (39.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Skuteczna rekrutacja, czyli jak samodzielnie zatrudniæ w³a¶ciw± osobê na w³a¶ciwe stanowisko (37.00z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)