e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Etykieta w biznesie. eBook. Mobi

Adam Jarczyñski
cena: 31.99 z
Data wydania: 2011-10-28
stron: 248, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Kodeks dobrych manier


 • Dobre maniery w pracy
 • Kindersztuba na co dzieñ i od ¶wiêta
 • Firmowy dress code
 • Elegancka wizytówka
 • G³ówne regu³y precedencji w biznesie
 • Korespondencja tradycyjna, elektroniczna oraz rozmowy telefoniczne
 • W³a¶ciwe zachowanie podczas przyjêæ

Wszystko, co robisz, rób z klas±!

Zdarza siê, i¿ nawet na wysokich stanowiskach zasiadaj± ludzie o manierach dalekich od idea³u. Zachowanie Twojego szefa nie musi mieæ wiele wspólnego z arystokratycznym savoir-vivre, a atmosfera w biurze prawdopodobnie nie przypomina tej z królewskiego dworu. Jednak nie zwa¿aj±c na to, co mówi± i robi± inni, Ty zachowaj klasê - zawsze dbaj o takt, dyplomacjê i dobre obyczaje.
Zapewne niejedno wiesz ju¿ o profesjonalnym kszta³towaniu w³asnego wizerunku. I zdajesz sobie sprawê, ¿e Twoje dobre imiê to kapita³, którego nigdy nie powiniene¶ straciæ. Opinia osoby dobrze wychowanej dzia³a jak pozytywna aura otaczaj±ca Twoje biurko. "W uprzejmo¶ci jest wdziêk i korzy¶æ" - mawia³ Eurypides. I mimo ¿e kindersztuba stosowana pozornie nie kosztuje zbyt wiele, tak naprawdê jest bezcenna! Nawet je¶li od razu nie pomo¿e Ci w karierze, na pewno pozwoli pozytywnie zapisaæ siê w pamiêci wspó³pracowników i kontrahentów. A przecie¿ odpowiednia sieæ kontaktów to Twoja polisa na biznesow± przysz³o¶æ!

Grzecznie, czyli skutecznie


 • Zainwestuj w dobre maniery i osi±gaj zysk dziêki znajomo¶ci etykiety.
 • Profesjonalnie reprezentuj swoj± firmê w kontaktach s³u¿bowych (w tym na przyjêciach).
 • Z klas± prowad¼ spotkania i rozmowy biznesowe.
 • Opanuj zasady komunikacji pisemnej oraz telefonicznej.
 • Zachowaj takt przy wrêczaniu i przyjmowaniu upominków.
 • Poznaj role kobiet i mê¿czyzn w kontaktach s³u¿bowych.
 • Zwracaj uwagê na ró¿nice kulturowe miêdzy Tob± a Twoimi pracodawcami, klientami lub partnerami.
 • Wykorzystaj etykietê jako narzêdzie osi±gania osobistej przewagi w sytuacji konkurencyjnej.

Lektura pracy Adama Jarczyñskiego prowadzi do konstatacji oczywistej jedynie dla w±skiej grupy socjologów i historyków obyczaju, a zadziwiaj±co nieznanej szerszemu gronu czytelników: dobre maniery s³u¿± celom praktycznym, wygodzie i zdrowiu - zawsze pozostaj± te¿ w zgodzie ze zdrowym rozs±dkiem i dobrym sercem. Ksi±¿ka okazuje siê przyjemna w czytaniu i bez w±tpienia pouczaj±ca. Ze spokojnym sumieniem mo¿na poleciæ j± do porannego przegl±dania nad tostem i fili¿ank± kawy, ale te¿ i potraktowaæ jako wstêp do bardziej systematycznych studiów, prowadzonych samodzielnie lub w ramach jednego z kursów savoir-vivre'u. Rzecz niezwykle warto¶ciowa i ca³kowicie unikalna na gruncie polskiej literatury przedmiotu.
Krzysztof Kruszewski,
Prezes Millward Brown SMG/KRC, Dyrektor Badañ Jako¶ciowych Millward Brown odpowiedzialny za region Europy Kontynentalnej i Wielkiej Brytanii
Niemal w ka¿dej bran¿y sprzeda¿ jest nieodzownym elementem rozwoju organizacji. Niezale¿nie od tego, czy mówimy o powa¿nych kontraktach poprzedzonych negocjacjami na wysokim szczeblu, czy o sprzeda¿y detalicznej na linii sprzedawca-klient, to od organizacji i jej pracowników zale¿y, jak bêdzie ona postrzegana podczas tych dzia³añ. Dziêki zasadom etykiety biznesowej wiemy, jak nale¿y okazywaæ szacunek naszym dotychczasowym i potencjalnym klientom w ka¿dej sytuacji. Bez znajomo¶ci dobrych manier, o których interesuj±co pisze Adam Jarczyñski, trudno prowadziæ rozmowy z klientem. Nawet najlepsza oferta mo¿e wypa¶æ kiepsko, gdy prezentuj±c j±, pope³nimy faux pas. Mimo i¿ nie jest to ksi±¿ka o sprzeda¿y, polecam j± ka¿demu mened¿erowi.
S³awomir Piêta,
Prezes Zarz±du Kolporter Service
Przed przeczytaniem ksi±¿ki Adama Jarczyñskiego zastanawia³am siê, czy bêdê mia³a do czynienia z kolejn± publikacj±, która traktuje o ciekawej materii, ale ma niewiele wspólnego z praktyk±, ze wspó³czesno¶ci±. Okaza³o siê, ¿e "Etykieta w biznesie" porusza sprawy jak najbardziej "na czasie", a przy tym jest praktycznym, tak rzadko spotykanym przewodnikiem po dobrych manierach w ¿yciu zawodowym. Autor, bêd±cy pasjonatem savoir-vivre'u, dzieli siê do¶wiadczeniem i cennymi spostrze¿eniami dotycz±cymi sytuacji, które jako praktyk ma mo¿liwo¶æ codziennie obserwowaæ i aktywnie w nich uczestniczyæ. Lektura obowi±zkowa dla wszystkich, którzy chc± poznaæ dok³adnie zasady zawodowego bon tonu. Polecam.
Ma³gorzata Barska,
Cz³onek Zarz±du ING TFI, Dyrektor Departamentu Sprzeda¿y i Marketingu


Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci. eBook. ePub (27.90z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie III (99.00z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. Pdf (23.90z)
Prawdziwa moc tkwi w Tobie! Jak zapewniæ sobie szczê¶cie, równowagê i dobrobyt (29.00z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. Mobi (39.00z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy. eBook. Pdf (23.90z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca. eBook. Mobi (29.90z)
Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP! (37.00z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (79.00z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. eBook. PDF (27.90z)
Pracuj z pasj±! Znajd¼ posadê, która da Ci satysfakcjê, rado¶æ i pieni±dze (39.90z)
Ksi±¿ka o fotografowaniu. Wydanie III rozszerzone (69.00z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. Pdf (39.00z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych. eBook. Pdf (34.90z)
Tybet. Legenda i rzeczywisto¶æ. Wydanie 2 (69.90z)
Psychologia szefa. Zestaw multimedialny (199.00z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce. eBook. Mobi (29.90z)
Z kredytem pod sufitem. Przewodnik po kredytach hipotecznych (2.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. PDF (39.00z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. Mobi (23.90z)

Pozostae z serii: Inne

Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje mojo. eBook. ePub (29.90z)
Sycylia. Pla¿e, gaje oliwne i antyczne miasta. Wydanie 1 (24.90z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. Mobi (31.99z)
Peru i Boliwia. U podnó¿a Andów. Wydanie 1 (89.90z)
Nawyk wytrwa³o¶ci. Jak go wykszta³ciæ metod± ma³ych kroków (24.90z)
Zarz±dzanie szefem (19.90z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (16.18z)
Obóz treningowy. Co najlepsi robi± lepiej ni¿ ktokolwiek inny. Opowie¶æ o doskona³o¶ci (26.92z)
W³±cz siê do gry. Kobiety, praca i chêæ przywództwa (27.97z)
Statystyka spo³eczna (51.30z)
Twoja e-platforma. Jak siê wybiæ w ¶wiecie pe³nym zgie³ku (39.90z)
Filozofia sukcesu, czyli f**k it (32.90z)
Handlowanie to gra (55.00z)
Pigu³ka przywództwa. Brakuj±cy element motywuj±cy ludzi (29.90z)
Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jak uwolniæ siê z pu³apki uprzedzeñ (44.90z)
Perswazja. Osobisty mentor (24.90z)
Zarz±dzanie nieruchomo¶ciami (84.15z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. ePub (27.90z)
Sprzeda¿ osobista i zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿y (64.35z)