e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: ponmaj
Seria: Inne


Etykieta w biznesie. eBook. Pdf

Adam Jarczyñski
cena: 31.99 z
Data wydania: 2011-06-10
stron: 248, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Kodeks dobrych manier


 • Dobre maniery w pracy
 • Kindersztuba na co dzieñ i od ¶wiêta
 • Firmowy dress code
 • Elegancka wizytówka
 • G³ówne regu³y precedencji w biznesie
 • Korespondencja tradycyjna, elektroniczna oraz rozmowy telefoniczne
 • W³a¶ciwe zachowanie podczas przyjêæ

Wszystko, co robisz, rób z klas±!

Zdarza siê, i¿ nawet na wysokich stanowiskach zasiadaj± ludzie o manierach dalekich od idea³u. Zachowanie Twojego szefa nie musi mieæ wiele wspólnego z arystokratycznym savoir-vivre, a atmosfera w biurze prawdopodobnie nie przypomina tej z królewskiego dworu. Jednak nie zwa¿aj±c na to, co mówi± i robi± inni, Ty zachowaj klasê - zawsze dbaj o takt, dyplomacjê i dobre obyczaje.
Zapewne niejedno wiesz ju¿ o profesjonalnym kszta³towaniu w³asnego wizerunku. I zdajesz sobie sprawê, ¿e Twoje dobre imiê to kapita³, którego nigdy nie powiniene¶ straciæ. Opinia osoby dobrze wychowanej dzia³a jak pozytywna aura otaczaj±ca Twoje biurko. "W uprzejmo¶ci jest wdziêk i korzy¶æ" - mawia³ Eurypides. I mimo ¿e kindersztuba stosowana pozornie nie kosztuje zbyt wiele, tak naprawdê jest bezcenna! Nawet je¶li od razu nie pomo¿e Ci w karierze, na pewno pozwoli pozytywnie zapisaæ siê w pamiêci wspó³pracowników i kontrahentów. A przecie¿ odpowiednia sieæ kontaktów to Twoja polisa na biznesow± przysz³o¶æ!

Grzecznie, czyli skutecznie


 • Zainwestuj w dobre maniery i osi±gaj zysk dziêki znajomo¶ci etykiety.
 • Profesjonalnie reprezentuj swoj± firmê w kontaktach s³u¿bowych (w tym na przyjêciach).
 • Z klas± prowad¼ spotkania i rozmowy biznesowe.
 • Opanuj zasady komunikacji pisemnej oraz telefonicznej.
 • Zachowaj takt przy wrêczaniu i przyjmowaniu upominków.
 • Poznaj role kobiet i mê¿czyzn w kontaktach s³u¿bowych.
 • Zwracaj uwagê na ró¿nice kulturowe miêdzy Tob± a Twoimi pracodawcami, klientami lub partnerami.
 • Wykorzystaj etykietê jako narzêdzie osi±gania osobistej przewagi w sytuacji konkurencyjnej.

Lektura pracy Adama Jarczyñskiego prowadzi do konstatacji oczywistej jedynie dla w±skiej grupy socjologów i historyków obyczaju, a zadziwiaj±co nieznanej szerszemu gronu czytelników: dobre maniery s³u¿± celom praktycznym, wygodzie i zdrowiu - zawsze pozostaj± te¿ w zgodzie ze zdrowym rozs±dkiem i dobrym sercem. Ksi±¿ka okazuje siê przyjemna w czytaniu i bez w±tpienia pouczaj±ca. Ze spokojnym sumieniem mo¿na poleciæ j± do porannego przegl±dania nad tostem i fili¿ank± kawy, ale te¿ i potraktowaæ jako wstêp do bardziej systematycznych studiów, prowadzonych samodzielnie lub w ramach jednego z kursów savoir-vivre'u. Rzecz niezwykle warto¶ciowa i ca³kowicie unikalna na gruncie polskiej literatury przedmiotu.
Krzysztof Kruszewski,
Prezes Millward Brown SMG/KRC, Dyrektor Badañ Jako¶ciowych Millward Brown odpowiedzialny za region Europy Kontynentalnej i Wielkiej Brytanii
Niemal w ka¿dej bran¿y sprzeda¿ jest nieodzownym elementem rozwoju organizacji. Niezale¿nie od tego, czy mówimy o powa¿nych kontraktach poprzedzonych negocjacjami na wysokim szczeblu, czy o sprzeda¿y detalicznej na linii sprzedawca-klient, to od organizacji i jej pracowników zale¿y, jak bêdzie ona postrzegana podczas tych dzia³añ. Dziêki zasadom etykiety biznesowej wiemy, jak nale¿y okazywaæ szacunek naszym dotychczasowym i potencjalnym klientom w ka¿dej sytuacji. Bez znajomo¶ci dobrych manier, o których interesuj±co pisze Adam Jarczyñski, trudno prowadziæ rozmowy z klientem. Nawet najlepsza oferta mo¿e wypa¶æ kiepsko, gdy prezentuj±c j±, pope³nimy faux pas. Mimo i¿ nie jest to ksi±¿ka o sprzeda¿y, polecam j± ka¿demu mened¿erowi.
S³awomir Piêta,
Prezes Zarz±du Kolporter Service
Przed przeczytaniem ksi±¿ki Adama Jarczyñskiego zastanawia³am siê, czy bêdê mia³a do czynienia z kolejn± publikacj±, która traktuje o ciekawej materii, ale ma niewiele wspólnego z praktyk±, ze wspó³czesno¶ci±. Okaza³o siê, ¿e "Etykieta w biznesie" porusza sprawy jak najbardziej "na czasie", a przy tym jest praktycznym, tak rzadko spotykanym przewodnikiem po dobrych manierach w ¿yciu zawodowym. Autor, bêd±cy pasjonatem savoir-vivre'u, dzieli siê do¶wiadczeniem i cennymi spostrze¿eniami dotycz±cymi sytuacji, które jako praktyk ma mo¿liwo¶æ codziennie obserwowaæ i aktywnie w nich uczestniczyæ. Lektura obowi±zkowa dla wszystkich, którzy chc± poznaæ dok³adnie zasady zawodowego bon tonu. Polecam.
Ma³gorzata Barska,
Cz³onek Zarz±du ING TFI, Dyrektor Departamentu Sprzeda¿y i Marketingu


Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: ponmaj

Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. ePub (31.99z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. ePub (35.90z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. ePub (27.90z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. ePub (19.90z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. ePub (21.99z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Pdf (21.99z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. Pdf (31.99z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. Pdf (21.99z)
Etykieta w biznesie. eBook. ePub (31.99z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. ePub (21.99z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. Pdf (19.90z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych (33.67z)

Pozostae z serii: Inne

Abraham Lincoln. Skuteczne strategie na trudne czasy (37.00z)
Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (39.90z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. ePub (35.90z)
Zyskowne zarz±dzanie projektami. Bezpieczny przewodnik, który pomaga planowo realizowaæ projekt i mie¶ciæ siê w bud¿ecie (38.17z)
Submodalno¶ci. Niezwyk³a droga do Twojego umys³u (29.00z)
Jak zapewniæ znakomit± obs³ugê klientów (58.65z)
To ja zabra³em Twój ser (33.15z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków (wydanie III) (24.90z)
Napoleon Hill. Poczštek wielkiej kariery. eBook. Mobi (31.99z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (29.90z)
Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie (69.00z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia (32.90z)
Money. Jak pomno¿yæ swój kapita³ czyli prosta droga do sukcesu i dobrobytu (26.59z)
Etykieta w biznesie. eBook. ePub (31.99z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie (18.99z)
O biznesie w internecie. Wszystko co chcieliby¶cie wiedzieæ, ale bali¶cie siê zapytaæ (11.90z)
Pamiêæ na zawo³anie. Metody i techniki pamiêciowe (19.98z)
Podstawy rachunkowo¶ci (50.92z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. Pdf (29.90z)
Duchowe rozwi±zania. Odpowiedzi na najwiêksze ¿yciowe wyzwania (38.17z)