e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Excel 2010 PL. Kurs. eBook. Pdf

Witold Wrotek
cena: 27.90 z
Data wydania: 2011-02-23
stron: 288, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Z Excelem siê kalkuluje!

  • Automatyzacja pracy
  • Wprowadzanie i edycja danych
  • Tworzenie wykresów i drukowanie arkuszy
  • Stosowanie formu³ i funkcji obliczeniowych

Umiesz liczyæ - licz z Excelem!

Czym jest arkusz kalkulacyjny Excela? To doskona³e narzêdzie ze stajni Microsoft Office jest odpowiedzi± na tony zeszytów wraz z tabelami, pomy³ki pope³niane przy liczeniu, kalkulatory z ograniczon± liczb± funkcji czy wykresy rysowane kred± na tablicach. Excel to prawdopodobnie najlepszy arkusz kalkulacyjny na ¶wiecie. Odnosi on sukcesy od roku 1987 i doskonale sprawdza siê w przedsiêbiorstwach, szko³ach i na osobistych pecetach. Z jego pomoc± mo¿na zautomatyzowaæ prace administracyjne, oszacowaæ koszty, stworzyæ symulacje, wygenerowaæ wykresy czy kontrolowaæ bud¿et - firmowy i domowy. A jak Ty planujesz wykorzystaæ dziesi±tki funkcji i mo¿liwo¶ci tego narzêdzia?
Najczêstszym problemem podczas pracy z Excelem jest wydobycie tkwi±cej w nim mocy obliczeniowej. Dlatego te¿ umiejêtno¶æ jego obs³ugi jest tak po¿±dana przez pracodawców i przynosi firmie wymierne korzy¶ci. Z tym podrêcznikiem zaczniesz bezb³êdnie wykonywaæ obliczenia w arkuszach Excela, bêdziesz formatowaæ komórki i gromadziæ dane. Przestaniesz baæ siê tworzenia wykresów, u¿ywania funkcji i formu³ oraz poruszania siê miêdzy skoroszytami. Skorzystasz z ilustracji, obrazowych przyk³adów i æwiczeñ - bez konieczno¶ci wgryzania siê w specjalistyczn± terminologiê.

Obierz kurs na Excel!

  • Tworzenie nowych i otwieranie istniej±cych arkuszy
  • Korzystanie z funkcji i formu³ matematycznych, finansowych, statystycznych i innych
  • Wprowadzanie do komórek, formatowanie oraz wyszukiwanie danych
  • Drukowanie arkuszy
  • Tworzenie wykresów
  • Praca z Analysis ToolPak


Cena: 27.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (39.90z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla! (19.14z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów (41.30z)
Przyci±ganie bogactwa. ¯ycie w pe³nej harmonii ze ¶wiatem (42.90z)
Sztuka wojny biurowej (29.00z)
G³os wiedzy. Droga do wewnêtrznego spokoju (27.92z)
Przechytrzyæ Google. Odkryj skuteczn± strategiê SEO i zdob±d¼ szczyty wyszukiwarek (49.00z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Mobi (21.99z)
Zarz±dzanie projektami. Wydanie II (69.00z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. ePub (17.00z)
Zen Steve'a Jobsa (8.90z)
Podejmowanie decyzji. Co zrobiæ, kiedy nie wiesz, co robiæ (25.41z)
Dalajlama nieznany. Niezwyk³a si³a przebaczania (34.00z)
Oczekuj cudów! Sekretna moc tkwi w Tobie (39.00z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. ePub (31.99z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. Mobi (39.00z)
Diablica w ³ó¿ku. Grzeczne dziewczynki marz± o raju, niegrzeczne maj± raj na ziemi (26.66z)
Inteligencja to za ma³o... Jak budowaæ wizerunek wiarygodnego lidera (39.00z)
Pu³apki my¶lenia (33.60z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. ePub (23.90z)

Pozostae z serii: Inne

Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. eBook. Pdf (29.90z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (39.00z)
Rynek Celów. Zwrot z inwestycji w HR (67.15z)
Sztuka wojny. Wydanie III (37.00z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy (39.00z)
Postanowienia noworoczne. Jak zmieniæ nawyki, zrealizowaæ plany i spe³niæ marzenia (21.60z)
Twarz± w twarz z obiektywem. Sztuka fotografowania ludzi (54.99z)
Trener bez maski (73.00z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali. eBook. Mobi (27.90z)
Management matters (49.00z)
Rachunek kosztów i wyników w przedsiêbiorstwie. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (48.86z)
Grecja. Ateny i Peloponez. B³êkit morza, biel marmuru. Wydanie 1 (24.90z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Sprzeda¿ i dystrybucja (39.10z)
Zwyciê¿yæ znaczy prze¿yæ. 20 lat pó¼niej (39.90z)
Budowanie zespo³u (33.92z)
Podstawy zarz±dzania projektami (51.77z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. ePub (37.00z)
Toskania i Wenecja. W krainie cyprysów, oliwy i win (26.90z)
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji (39.90z)