e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Excel 2007 PL. Biblia

John Walkenbach
cena: 109.00 z
Data wydania: 2007-08-27
stron: 920, twarda oprawa, format: 172x245

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka jest wznowionym wydaniem "Excel 2007 PL. Biblia"

Kompletny podrêcznik dla wszystkich u¿ytkowników Excela

 • Upro¶æ analizê firmowych danych
 • Twórz atrakcyjne i czytelne wykresy
 • Przetwarzaj informacje za pomoc± tabel przestawnych
Zarz±dzanie informacjami to kluczowe zagadnienie w funkcjonowaniu ka¿dego przedsiêbiorstwa. Od wielu lat podstawowym narzêdziem, którego w tym celu u¿ywaj± ma³e firmy, jest arkusz kalkulacyjny Excel. W najnowszej wersji tej aplikacji Microsoft wprowadzi³ kolejne znacz±ce ulepszenia, które jeszcze bardziej umacniaj± Excel na pozycji lidera w¶ród innych programów tego typu. Nowe funkcje umo¿liwiaj± miêdzy innymi bardziej bezpieczn± pracê i wygodniejsze wspó³dzielenie arkuszy miêdzy u¿ytkownikami, wykrywanie trendów, przeprowadzanie zaawansowanych analiz danych czy przedstawianie informacji za pomoc± przejrzystych diagramów i rozbudowanych raportów.
"Excel 2007. Biblia" to kompletny podrêcznik omawiaj±cy wszystkie aspekty najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego. Dziêki tej ksi±¿ce nie tylko poznasz podstawy Excela niezbêdne w codziennej pracy, ale tak¿e dowiesz siê, jak u¿ywaæ zaawansowanych funkcji. Nauczysz siê miêdzy innymi zapewniaæ poprawno¶æ danych i chroniæ je, szybko wymieniaæ informacje z innymi aplikacjami czy usprawniaæ pracê za pomoc± dodatków wbudowanych i w³asnych. Zobaczysz tak¿e, jak pisaæ w jêzyku VBA niestandardowe programy oraz skrypty, które pozwalaj± znacznie zwiêkszyæ mo¿liwo¶ci arkuszy kalkulacyjnych w zakresie obs³ugi danych i dostosowaæ funkcje Excela do w³asnych potrzeb.
 • Korzystanie z nowego interfejsu programu Excel 2007
 • Wydajne wprowadzanie, modyfikowanie i formatowanie danych
 • Tworzenie i stosowanie w³asnych szablonów, formu³ oraz funkcji
 • Przedstawianie informacji za pomoc± wykresów i diagramów
 • Przetwarzanie danych przy u¿yciu dodatków i tabel przestawnych
 • Generowanie raportów podsumowuj±cych
 • Unikanie b³êdów i zapewnianie poprawno¶ci danych
 • Korzystanie z Excela w grupach roboczych
 • Tworzenie w³asnych skryptów i programów w Excelu

Odkryj wszystkie tajemnice Excela 2007
i sprawnie zarz±dzaj danymi!Cena: 109.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Rosslyn a ¦wiêty Graal (29.00z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. Pdf (29.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (31.99z)
Zarz±dzanie wynikami firmy. Podrêcznik mened¿era (34.20z)
Jak zadbaæ o w³asne finanse? (27.96z)
Perswazja podprogowa. Zakazane techniki wp³ywania na ludzi (37.00z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (29.00z)
Czas na zmianê. Podrêcznik hipnotycznego wywierania wp³ywu (34.90z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz. eBook. Mobi (27.90z)
Pracuj z pasj±! Znajd¼ posadê, która da Ci satysfakcjê, rado¶æ i pieni±dze (39.90z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla. eBook. Mobi (29.90z)
Badania operacyjne (51.30z)
Zrób to teraz. Stop odk³adaniu spraw na jutro. eBook. Pdf (27.90z)
Kulisy Kulinarnej Akademii (11.90z)
Skuteczne CV i list motywacyjny. Samo Sedno (15.23z)
Zen prezentacji. Proste pomys³y i wa¿ne zasady (59.00z)
Struktura magii. Kszta³towanie ludzkiej psychiki, czyli wiêcej ni¿ NLP. Czê¶æ 1 (59.00z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (29.90z)
50 dzie³ klasyki sukcesu. Inspiruj±ce my¶li, wielkie nazwiska, wybitne idee (37.00z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem. eBook. Pdf (26.90z)

Pozostae z serii: Inne

Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi (32.90z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze. eBook. ePub (31.99z)
Marketing bezpo¶redni (67.92z)
Pracuj z g³ow±! Spraw, by Twoja praca sta³a siê ³atwa, lekka i przyjemna (32.90z)
Twoje emocjonalne ja. Jak podnie¶æ swoje EQ (23.20z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. eBook. Mobi (27.90z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
M±dre bogate dziecko (28.19z)
Ustawa o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Komentarz (103.95z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (29.90z)
Finanse i rachunkowo¶æ (51.30z)
Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planowaæ i prowadziæ kampaniê. Wydanie II (47.00z)
My¶li przewodnie (57.14z)
Ekonomia mened¿erska (55.25z)
Zrób to teraz. Stop odk³adaniu spraw na jutro (34.90z)
Duchowe rozwi±zania. Odpowiedzi na najwiêksze ¿yciowe wyzwania (38.17z)
Firmy rodzinne (25.42z)
Cztery obsesje wyj±tkowego szefa (39.90z)
Elektronika. Od praktyki do teorii (79.00z)