e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Excel. Analiza danych biznesowych

Gerald Knight
cena: 44.00 z
Data wydania: 2006-10-10
stron: 256, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl

Wykorzystaj Excel w swojej firmie

 • Przeprowadzaj analizy statystyczne.
 • Steruj procesami w firmie.
 • Monitoruj obci±¿enie systemów.
Excel jest jedn± z najpopularniejszych aplikacji biurowych, znan± niemal wszystkim posiadaczom komputerów. Jednak wiêkszo¶æ u¿ytkowników wykorzystuje jedynie czê¶æ mo¿liwo¶ci tej aplikacji, nie wiedz±c, ¿e - oprócz obliczania sum i ¶rednich w standardowych arkuszach - mo¿e ona u³atwiæ pracê na wiele sposobów. Narzêdzia oferowane przez Excel, m.in. te, które s³u¿± do analizy i wizualizacji, warto stosowaæ w znacznie szerszym zakresie, gromadz±c i przetwarzaj±c dane z wielu innych systemów.
Ksi±¿ka "Excel. Analiza danych biznesowych" przedstawia sposoby zastosowania tej aplikacji do realizacji zadañ zwi±zanych z kierowaniem przedsiêbiorstwem b±d¼ zespo³em produkcyjnym. Czytaj±c j±, poznasz przyk³adowe aplikacje Excela i nauczysz siê korzystaæ z wbudowanych w ten program narzêdzi. Dowiesz siê, jak przeprowadzaæ analizy za pomoc± wykresów i tabel przestawnych, wyznaczaæ trendy na podstawie danych historycznych, korzystaæ z modu³u Solver oraz tworzyæ w³asne modu³y obliczeniowe.
 • Obliczenia i analizy statystyczne
 • Korzystanie z tabel i wykresów przestawnych
 • Tworzenie modeli matematycznych
 • Prognozowanie obci±¿enia
 • Monitorowanie systemów i procesów
 • Optymalizowanie funkcji
 • Import danych ze ¼róde³ zewnêtrznych
 • Prezentacja danych

Przekonaj siê, jak bardzo Excel mo¿e usprawniæ dzia³anie Twojej firmy.Cena: 44.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Od pomys³u do zysku. Jak spieniê¿yæ innowacyjno¶æ (34.90z)
Odporno¶æ na zmiany. Jak uwolniæ potencja³ tkwi±cy w Tobie i Twoim miejscu pracy (49.00z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie (44.90z)
W³adza. Dlaczego jedni j± maj±, a inni nie (42.90z)
Nektar. Twórcze paliwo wynalazczo¶ci i innowacji (44.00z)
Marketing internetowy w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (34.90z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Przedsiêbiorczo¶æ (59.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm± (39.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy (39.00z)
Kryzys. Pozytywne skutki negatywnych zmian (27.00z)
100 najlepszych ksi±¿ek biznesowych. Poznaj niezbêdny kanon (39.90z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian, Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (71.20z)
Psychologia przywództwa (47.00z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Sztuka wojny w biznesie (24.90z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)
Plan B. Otwórz siê na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu (35.69z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie (49.00z)
Kierownik w instytucji publicznej. Znajd¼ swój w³asny, skuteczny styl zarz±dzania (47.00z)
Godzina dziennie z Facebook marketingiem (55.20z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie dla in¿ynierów (47.35z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci. eBook. ePub (27.90z)
Zarz±dzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów (29.00z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. Pdf (37.00z)
Etyka biznesu. Teoretyczne za³o¿enia, praktyka zastosowañ (54.00z)
Inwestowanie na rynku akcji (41.65z)
Sztuka rynkologii (49.00z)
Media spo³eczno¶ciowe bez ¶ciemy. Jak kreowaæ markê (49.00z)
¯YCIE NA MAXA, czyli sukces wbrew zasadom (32.90z)
Mity o szczê¶ciu Co powinno nam dawaæ szczê¶cie, ale nie daje Co nie powinno nam dawaæ szczê¶cia, ale daje (42.42z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (29.90z)
Rewolucja Six Sigma. Jak General Electric i inne przedsiêbiorstwa zmieni³y proces w zyski (69.90z)
Coaching czyli przebudzacz neuronów (38.24z)
Pomarañczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespó³ mo¿e dokonaæ przeobra¿enia ca³ej organizacji (42.42z)
Zdobywanie informacji. Technika szybkiego zadawania trafnych pytañ (20.83z)
Balsam dla duszy walcz±cej z rakiem (43.90z)
Marketing us³ug turystycznych (41.07z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwi±zania w biznesie. Wydanie III (71.20z)