e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Excel. Rusz g³ow±!

Michael Milton
cena: 69.00 z
Data wydania: 2010-12-07
stron: 448, miêkka oprawa, format: 200x230

wicej na stronie onepress.pl
 • Badaj swoje dane za pomoc± tabel przestawnych
 • Wizualizuj dane przy u¿yciu diagramów i wykresów
 • Sortuj, zoomuj i filtruj arkusze kalkulacyjne
 • Zagnie¿d¿aj funkcje, aby przeprowadzaæ skomplikowane operacje
 • Porz±dkuj swoje informacje
 • Wykonuj obliczenia w swoich arkuszach kalkulacyjnych
Ka¿dy, kto podejmie próbê wymienienia piêciu programów, które najbardziej u³atwi³y mu ¿ycie, musi wspomnieæ tê nazwê - Excel. Program ten jest uwielbiany przez rzesze studentów, analityków, ksiêgowych, dyrektorów i prezesów. Jego najwiêkszym atutem jest elastyczno¶æ. Musisz zsumowaæ kilka prostych elementów i wykonaæ wykres - ¿aden problem! Jeste¶ w stanie zrobiæ to w ci±gu kilku sekund. Chcesz przeprowadziæ zaawansowan± analizê? Nic trudnego! Bierzesz do rêki jeden z najlepszych podrêczników - "Excel. Rusz g³ow±! " - i ju¿ po chwili korzystasz z najbardziej zaawansowanych funkcji: tabel przestawnych, funkcji tekstowych oraz testów logicznych.
A teraz otwórz swój umys³ i poznaj wszystko, co zwi±zane z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Skorzystaj z najnowszych metod nauczania. Ju¿ nigdy nie bêdziesz przedzieraæ siê przez dziesi±tki stron d³ugich i nu¿±cych opisów. Teraz wiedza podana jest lekko, przystêpnie, przejrzy¶cie i z idealnie dobran± ilo¶ci± humoru. Sprawd¼, jak szybko mo¿na opanowaæ tworzenie nawet najbardziej wymy¶lnych formu³ oraz du¿ych wykresów. Odkryj, ¿e rozwi±zywanie skomplikowanych problemów z dodatkiem Solver nigdy nie by³o prostsze! W trakcie lektury nauczysz siê tworzyæ eleganckie raporty, operowaæ na datach oraz wykorzystywaæ odwo³ania. Dziêki tej ksi±¿ce odkryjesz najwiêksze sekrety Excela. Sprawd¼ sam!

Naprzód, g³owo!

Nikt ci tego nie potrafi³ wyt³umaczyæ? Wydaje Ci siê, ¿e to problem nie na Twoj± g³owê? Nie potrzebujesz elektrowstrz±sów, ¿eby pobudziæ swój mózg do aktywnego dzia³ania. Tylko ¿adnych gwa³townych gestów! Usi±d¼ wygodnie, otwórz ksi±¿kê, dopiero teraz siê zacznie. Na pocz±tek - rusz g³ow±!

Precz z nudnymi wyk³adami i zakuwaniem bez zrozumienia!

Nauka to znacznie wiêcej ni¿ tylko czytanie suchego tekstu. Twój mózg jest niczym g³odny rekin, ca³y czas pr±cy naprzód w poszukiwaniu nowej, apetycznej przek±ski.

Jak karmimy Twój wyg³odnia³y umys³?

U¿ywamy rysunków, bo obraz wart jest 1024 s³ów. Stosujemy powtórzenia, by zakodowaæ na sta³e dane w Twojej ch³onnej g³owie. Oddzia³ujemy na emocje, jeste¶my nieprzewidywalni, zaskakuj±cy i zabawni. Stawiamy przed Tob± wyzwania i zadajemy pytania, które anga¿uj± Ciê w proces studiowania przedstawianych zagadnieñ. Ca³y czas pobudzamy Twój umys³ do aktywnego dzia³ania, zmuszamy go do pos³uszeñstwa a za ciê¿k± pracê nagrodzimy go smakowitym ciasteczkiem w postaci wiedzy - wisienka gratis!

Rozgry¼ to sam!

 • Konstruowanie formu³ w programie Microsoft Excel
 • Projektowanie arkusza kalkulacyjnego
 • Wykorzystanie odwo³añ
 • Sortowanie, filtrowanie i rozmieszczanie danych
 • Dostêpne typy danych
 • Przygotowywanie wykresów
 • Opracowywanie analiz co-je¶li
 • Wykorzystanie tabel przestawnych
 • Mo¿liwo¶ci dodatku Solver


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

E-biznes. Poradnik praktyka (37.89z)
46 zasad zdrowego rozs±dku. Odkryj w³asn± drogê do sukcesu (24.90z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012. eBook. Mobi (19.95z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. ePub (21.99z)
Wiarygodno¶æ. Jak j± zdobyæ i utrzymaæ (22.20z)
Psychologia pamiêci. Badania, teorie, zastosowania (89.00z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie (44.90z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. ePub (39.00z)
Rytua³y dla trojga (18.99z)
Grzeczne dziewczynki nie¼le sprzedaj±. Grzeczne dziewczynki nie negocjuj±. (51.00z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz. eBook. Pdf (29.90z)
Metoda Pose. Bieganie technik± dr. Romanova (44.90z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali (34.90z)
7 zaginionych tajemnic sukcesu. eBook. Pdf (22.90z)
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji. eBook. Pdf (26.90z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. eBook. Pdf (47.00z)
Podró¿e i zdrowie (24.90z)
Sztuka wojny. Wydanie III (37.00z)
Zaufanie 2.0. Jak wywieraæ wp³yw, zdobyæ lojalno¶æ klientów i kreowaæ markê (39.00z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBook. Mobi (22.90z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± przedsiêbiorstw (41.65z)
Zarz±dzanie od podstaw (59.00z)
Osiem minut medytacji. Spokój umys³u na co dzieñ (32.90z)
Praga, Czeski Krumlow, Kutna Hora oraz najwiêksze atrakcje Czech. Wydanie 1 (18.67z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta. eBook. Mobi (31.99z)
Chmura obliczeniowa. Rozwi±zania dla biznesu. eBook. Pdf (39.00z)
Przez innowacjê do wzrostu. Jak wprowadziæ innowacjê prze³omow± (41.65z)
Pies wojny. Jak oficer SAS sta³ siê pionkiem w afrykañskiej wojnie o ropê (11.90z)
Rumunia. Mozaika w ¿ywych kolorach...oraz Mo³dowa. Wydanie 4 (49.90z)
Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych (79.00z)
¦wiat do przeróbki Spekulanci bankruci giganci i ich rywale. J0540-RPK (29.74z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (29.90z)
Microsoft Excel 2007 PL. Analiza danych za pomoc± tabel przestawnych. Akademia Excela (49.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. PDF (39.00z)
Techniki perswazyjne (36.86z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. Mobi (27.90z)
Trudna sztuka konfrontacji. Jak poradziæ sobie ze z³amanymi obietnicami, zawiedzionymi oczekiwaniami i niew³a¶ciwym zachowaniem (39.90z)
Kreatywno¶æ w reklamie (41.07z)
Doskona³a prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu (17.90z)
Podstawy zarz±dzania. Teoria i æwiczenia (69.00z)