e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Power


Odrodzenie Feniksa

Nikodem Marsza³ek
cena: 34.90 z
Data wydania: 2007-04-23
stron: 208, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

"Powstañ na nowo" i naucz siê realizowaæ swoje marzenia

Z czym kojarzy Ci siê Feniks? To stworzenie, które spala siê pod koniec ¿ycia, by po chwili odrodziæ siê jako pe³ne energii pisklê. Ta przemiana jest magiczn± si³± i przes³aniem dla nas. Do ca³kowitej odnowy potrzebujemy tylko chêci, zaanga¿owania i odwagi. Sukces nie jest dzie³em przypadku, dlatego musisz przej±æ kontrolê nad ka¿dym aspektem Twojego ¿ycia.
Przeczytaj "Odrodzenie Feniksa". Dziêki temu:
  • stworzysz dla siebie nowy, optymistyczny sposób ¿ycia,
  • zbudujesz od podstaw swój prawdziwy wizerunek,
  • skutecznie wyznaczysz i osi±gniesz ambitne cele,
  • odkryjesz, jak korzystaæ z nieograniczonej si³y marzeñ.

Poznaj sekrety zwyk³ych ludzi, którzy osi±gaj± niezwyk³e rezultaty -
i uwolnij ¶pi±cego w Tobie olbrzyma.

Autor poradnika, Nikodem Marsza³ek, jest specjalist± w dziedzinie motywacji. Popularyzuje kursy zwi±zane z rozwojem osobistym dla pracowników firm sprzeda¿y bezpo¶redniej oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Specjalizuje siê tak¿e w motywacji sportowców i studentów.


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. Pdf (21.99z)
Nie zadrêczaj siê drobiazgami kobieto (28.82z)
Niskobud¿etowy startup. Zyskowny biznes i ¿ycie bez frustracji (29.40z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. eBook. ePub (31.99z)
Przechytrzyæ Google. Odkryj skuteczn± strategiê SEO i zdob±d¼ szczyty wyszukiwarek (49.00z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. Pdf (23.90z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta. eBook. ePub (31.99z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (31.99z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. Mobi (14.90z)
Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. Pdf (31.99z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe. eBook. ePub (31.99z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. Pdf (39.00z)
Tre¶æ jest kluczowa. Jak tworzyæ powalaj±ce blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne) (49.00z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. Mobi (19.90z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. ePub (29.90z)
Jak pokochaæ swój wygl±d' Trening (34.90z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy. eBook. Mobi (22.90z)
Wszyscy jeste¶my sprzedawcami!. eBook. Pdf (19.90z)
Fotografia ¶lubna. Emocje uchwycone ¶wiat³em (69.00z)
Mistrz sprzeda¿y. eBook. ePub (31.99z)

Pozostae z serii: Power

Pewno¶æ siebie. Jak ma³a zmiana mo¿e zrobiæ wielk± ró¿nicê (49.00z)
Autopromocja. Poka¿, na co Ciê staæ - szefowi, podw³adnym i klientom (39.00z)
Sto niekonwencjonalnych strategii. Zasady sztuki wojennej (39.00z)
Niezbêdnik kobiety sukcesu. Jak skutecznie walczyæ o awans i pieni±dze (29.00z)
Brzdêk! Jak odkrêciæ internetowy kurek z pieniêdzmi (23.40z)
Szefologia. Instrukcja obs³ugi prze³o¿onych (34.90z)
Sympatyczna perswazja (23.20z)
Zakazana retoryka. Podrêcznik manipulacji (25.35z)
Grzeczne dziewczynki nie siedz± w fotelu prezesa. Jak zarz±dzaæ firm± kobiec± rêk±' (29.00z)
Szczê¶cie zaczyna siê w Twojej g³owie! Uwolnij swój potencja³ (14.90z)
Sztuka obserwacji, czyli skuteczne studiowanie drugiego cz³owieka (37.00z)
O czym wiedz± bogaci i dlaczego trzymaj± to w tajemnicy' (34.00z)
Zas³ugujesz na szacunek! B±d¼ pewny siebie i asertywny (34.90z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (37.00z)
Nauki Barona (33.00z)
Tajniki magii NLP. Zbiór 77 kluczowych wzorców (49.00z)
Grzeczne dziewczynki nie¼le sprzedaj±. W czym s± lepsze od kolegów handlowców' (29.00z)
Trudni ludzie. Przetrwanie i rozwój bez zamordowania w³asnego szefa (27.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji w praktyce. eBook (24.90z)
Rozgrywaj jak mê¿czyzna, zwyciê¿aj jak kobieta (29.00z)