e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: VIP
Promocja: -20%


Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II

Aswath Damodaran
promocja -20%
cena: 227 z 181.60 z
Data wydania: 2007-09-13
stron: 1520, twarda oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl

Zarz±dzanie finansami firmy

 • Decyzje inwestycyjne i finansowe przedsiêbiorstw
 • Wycena firmy i opcji realnych
 • Szablony MS Excel do analizy finansowej
Finanse korporacji, czyli sk±d bierze siê warto¶æ firmy.
Ka¿da wa¿na decyzja w firmie ma z³o¿one konsekwencje finansowe. Aswath Damodaran dostrzega je i ³±czy w spójn± ca³o¶æ: w finanse korporacji. Omawia decyzje finansowe i inwestycyjne firmy, wychodz±c od podstaw akademickich i koñcz±c na prawdziwych sytuacjach, z jakimi stykaj± siê inwestorzy i dyrektorzy zarz±dzaj±cy na ca³ym ¶wiecie.
Ksi±¿ka jest wspó³czesnym kompendium wiedzy o zarz±dzaniu finansami firmy. Zawiera mnóstwo przyk³adów i zadañ przydatnych studentom i wyk³adowcom. Z kolei analitycy i dyrektorzy finansowi znajd± w niej nowe rozwi±zania znanych problemów oraz odpowiedzi na kluczowe pytania:
 • Jakie kryteria przyj±æ do oceny projektów inwestycyjnych? Jak wyceniaæ ryzyko inwestycji? Jak prognozowaæ korzy¶ci i koszty inwestycji? Kiedy wycofywaæ siê z nietrafionych projektów?
 • Czym finansowaæ rozwój firmy? Akcje, obligacje, opcje oraz innowacyjne i hybrydowe instrumenty finansowe.
 • Gdzie s± ukryte korzy¶ci podatkowe? Amortyzacja, podatek od zysków kapita³owych, podatek od dywidendy, odsetki od kredytów i leasing operacyjny.
 • Jak walczyæ o przychylno¶æ inwestorów? Oceny nadawane przez agencje ratingowe, przyci±ganie po¿±danego akcjonariatu, ustalanie w³a¶ciwej dywidendy.
 • Jak op³acalne s± fuzje i przejêcia? Wycena warto¶ci synergii, uzasadnione i nieuzasadnione motywy fuzji i przejêæ, reakcje rynku na informacje o fuzjach i przejêciach, wykupy lewarowane (LBO).
 • Jak wyceniaæ opcje realne? Dodatkowe mo¿liwo¶ci wbudowane w projekty inwestycyjne firmy.
 • Ile firma powinna wyp³acaæ tytu³em dywidendy?
 • Jakimi metodami wyceniaæ akcje firmy?
 • Jak motywowaæ zarz±dzaj±cych? Opcje mened¿erskie i ¶rodki finansowe dyscyplinuj±ce mened¿erów.
 • Czy op³aca siê wydzielaæ z firmy oddzia³y i spó³ki zale¿ne? Spinoff, dezinwestycje, carve-out, split-up, akcje typu tracking stock.
 • Jak zarz±dzaæ zapasami, kredytem kupieckim i ¶rodkami pieniê¿nymi?


Cena: 181.60 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu (29.90z)
Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb (6.00z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski (47.20z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (12.90z)
Rachunkowo¶æ finansowa od podstaw (50.15z)
Jak lepiej zarabiaæ. Metody milionera (37.60z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (11.00z)
Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale¿no¶ci przez telefon (20.94z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II (5.00z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora (69.00z)
Credit Scoring (38.74z)
Skuteczne strategie wynagrodzeñ tworzenie i zastosowanie (75.65z)
Zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (49.72z)
Rozwa¿ny inwestor. Wydanie II zaktualizowane (11.90z)
Interpretacja i analiza przep³ywów pieniê¿nych (58.65z)
Zbiór zadañ z podstaw rachunkowo¶ci z rozwi±zaniami (35.70z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Podej¶cie operacyjne i strategiczne (67.15z)
¦wiadomy inwestor. Odkrywanie ukrytego potencja³u spó³ki (38.35z)
Rachunkowo¶æ finansowa w teorii i praktyce (79.00z)
Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych (39.50z)

Pozostae z serii: VIP

Harvard Business Review. Negocjacje i rozwi±zywanie konfliktów (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (69.00z)
Przywództwa mo¿na siê nauczyæ (37.60z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (8.00z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Inteligencja emocjonalna w biznesie. Praktyczne strategie wspó³pracy z lud¼mi (59.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Kobiety gór±! Jak przetrwaæ w labiryncie biznesu (39.20z)
Harvard Business Review. Efektywna komunikacja (69.00z)
Ekonomia ¿ycia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego ¶wiata wp³ywaj± na nasze codzienne ¿ycie (57.00z)
¦wietne pomys³y. Jak je skutecznie prezentowaæ i broniæ ich przed destrukcyjn± krytyk± (39.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Harvard Business Review. Skuteczne przywództwo (69.00z)
TY - marka inna ni¿ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego (47.00z)
Efekt lojalno¶ci. Ukryta si³a rozwojowa Twojej firmy (53.60z)
Czas rekinów. Liderzy amerykañskiego biznesu XX wieku (69.00z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)