e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP
Promocja: -19%


Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu

Donald N. Sull
promocja -19%
cena: 48.395061728395 z 39.20 z
Data wydania: 2006-05-31
stron: 336, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
 • Tworzenie nowej firmy w sercu starej
 • Prze³amywanie inercji upadaj±cej firmy
 • Dodatek specjalny: prze³omowy artyku³ "Zarz±dzanie przez zobowi±zania"
  z czasopisma Harvard Business Review
Ka¿da recepta na sukces kiedy¶ traci wa¿no¶æ, a wtedy potrzebne jest nowe lekarstwo. Problem w tym, ¿e mened¿erowie i przedsiêbiorcy reaguj± na kryzys, kontynuuj±c dzia³ania, które sprawdzi³y siê w przesz³o¶ci. Wpadaj± w pu³apkê inercji. Zamiast zatrzymaæ siê i nabraæ dystansu, rozpaczliwie dociskaj± peda³ gazu i brn± w otch³añ. Czasem anga¿uj± renomowane firmy konsultingowe i stosuj± inne pó³¶rodki, ale to nic nie daje. Co jest przyczyn± takiej reakcji? Jak sprawiæ, by podobny los nie spotka³ Twojej firmy?
Niniejsza ksi±¿ka jest produktem 10-letnich badañ Harvard Business School. Autor przedstawia w niej trzyetapowy model rekonstrukcji firmy, chroni±cy przed powielaniem utrwalonych postaw w obliczu kryzysu. Donald N. Sull przybli¿a prawdziwe historie wzrostu i upadku wielu korporacji i ga³êzi gospodarki. Odpowiada na pytanie, dlaczego niektóre firmy szybko zawracaj± ze z³ej drogi i b³yskawicznie odzyskuj± si³ê, podczas gdy inne w obliczu kryzysu zdaj± siê akceptowaæ fakt, ¿e ich czas przemin±³.
Z ksi±¿ki dowiesz siê:
 • Jakie czynniki wzmacniaj±, a jakie os³abiaj± inercjê firmy?
 • Nieudane transformacje firm zagro¿onych upadkiem: Arthur Andersen, AT&T, Compaq
 • Zarz±dzanie firm± w obliczu kryzysu: nowa rola mened¿erów
 • Testy diagnostyczne: czy Twoja firma jest zagro¿ona upadkiem?
 • Powielanie obcych wzorów i inne b³êdy pope³niane przy rekonstrukcji zagro¿onej firmy
 • Korzy¶ci i koszty wynikaj±ce z wprowadzenia do firmy mened¿erów z zewn±trz.Cena: 39.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Efekt lojalno¶ci. Ukryta si³a rozwojowa Twojej firmy (53.60z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Bezb³êdne zarz±dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kê (45.60z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Zwyciêzcy nie oszukuj± (29.90z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów (33.00z)
Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
125 pytañ na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego (23.40z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Zarz±dzanie projektami IT (49.90z)
Zarz±dzanie projektami informatycznymi dla praktyków (29.90z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu' (33.00z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)

Pozostae z serii: VIP

MBA. Kompendium (77.00z)
Sztuka wojny. Sztuka marketingu (29.90z)
¦wietne pomys³y. Jak je skutecznie prezentowaæ i broniæ ich przed destrukcyjn± krytyk± (39.00z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Harvard Business Review. Spo³eczna odpowiedzialno¶æ przedsiêbiorstw (69.00z)
Inteligencja emocjonalna w biznesie. Praktyczne strategie wspó³pracy z lud¼mi (59.00z)
Lepsze zarz±dzanie kadrami. Jak stworzyæ organizacjê, która uwalnia ludzki potencja³ (35.92z)
Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzy¶ci poprzez wspó³pracê (47.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie samym sob± (69.00z)
Kobiety gór±! Jak przetrwaæ w labiryncie biznesu (39.20z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian, Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (71.20z)
Harvard Business Review. Skuteczne przywództwo (69.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (8.00z)
Wska¼niki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora (69.00z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery (29.90z)