e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: Exclusive


Forex dla pocz±tkuj±cych. Pierwsze kroki na rynku walutowym

James Dicks
cena: 44.00 z
Data wydania: 2007-11-06
stron: 288, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

FOREX - Twoja droga do wolno¶ci finansowej

  • Analiza techniczna - formacje i trendy na FOREX
  • Analiza fundamentalna FOREX - od wska¼nika nastroju konsumentów do danych o produkcji przemys³owej
  • Strategie spekulacji i hedgingu na FOREX
FOREX to najbardziej p³ynny rynek finansowy ¶wiata, trudno wiêc nim manipulowaæ. W przeciwieñstwie do wielu gie³d nie jest on zdominowany przez spekulantów nastawionych na szybki zysk. To jeden globalny rynek dla wszystkich: du¿ych banków i inwestorów indywidualnych. Mo¿esz pozostawaæ na nim przez 24 godziny na dobê, a nie tylko w krótkich godzinach otwarcia sesji gie³dowych. Wystarcz± Ci do tego komputer z dostêpem do internetu i niewielkie oszczêdno¶ci.
Poznaj FOREX od kuchni. Naucz siê go rozumieæ i zarabiaæ na nim pieni±dze. Przeczytaj tê ksi±¿kê i dowiedz siê, jak:
  • analizowaæ wykresy dzienne, godzinowe i minutowe,
  • instalowaæ i obs³ugiwaæ oprogramowanie do sk³adania zleceñ na FOREX,
  • ograniczaæ ryzyko (dywersyfikacja portfela powierzchowna i gruntowna),
  • unikaæ pu³apek psychologicznych zastawionych na inwestora,
  • interpretowaæ trendy (od wstêgi Bollingera po oscylatory i fale Elliotta),
  • zawieraæ terminowe transakcje walutowe (futures, swapy i opcje).

FOREX - alternatywa dla gie³dyCena: 44.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (32.90z)
Finanse miêdzynarodowe przedsiêbiorstw (55.25z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBooki (22.90z)
Rachunkowo¶æ finansowa w teorii i praktyce (79.00z)
Bankowo¶æ elektroniczna (31.45z)
Dlaczego m±drzy ludzie pope³niaj± g³upstwa finansowe' Przestañ marnowaæ pieni±dze i zarabiaj NAPRAWDÊ (39.00z)
Podatki 2013/02 czê¶æ 1 (16.92z)
Bankowo¶æ (50.57z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych (34.00z)
Skuteczne strategie wynagrodzeñ tworzenie i zastosowanie (75.65z)
Globalizacja, kryzys i co dalej? (41.65z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (29.90z)
Inwestycje gie³dowe. Szanse i pu³apki. Przewodnik inwestora (47.20z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone (8.00z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II (5.00z)
Rozwa¿ny inwestor. Wydanie II zaktualizowane (11.90z)
Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II (181.60z)
Jak lepiej zarabiaæ. Metody milionera (37.60z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Podej¶cie operacyjne i strategiczne (67.15z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów (17.90z)

Pozostae z serii: Exclusive

Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ (37.60z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Zarz±dzanie projektem szkoleniowym (49.00z)
Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan dzia³ania (39.20z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (29.00z)
Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Marketing (69.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie (49.00z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami (59.00z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (34.90z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Dodaj im skrzyde³! Jak najlepsi liderzy wyzwalaj± potencja³ swoich wspó³pracowników (39.00z)
Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)