e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: Exclusive


FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora

Miko³aj Rylski
cena: 69.00 z
Data wydania: 2009-03-20
stron: 184, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Uwolnij swoje zyski!

Poznaj:
  • fakty i mity na temat rynku FOREX
  • emocje utrudniaj±ce st±panie po finansowej równowa¿ni
  • b³êdne przekonania, spowalniaj±ce budowê poka¼nych zysków
  • sposoby na poznanie i oswojenie krêpuj±cych Ciê ograniczeñ
  • drogê od amatora do zawodowego inwestora

Gdzie pieni±dze, tam ludzie, gdzie ludzie, tam emocje.
Aby zdobyæ te pierwsze, musisz zacz±æ od tych ostatnich.
O rynku finansowym FOREX kr±¿y bardzo wiele historii - dotycz±cych szybkich i spektakularnych bogactw oraz jeszcze szybszych i druzgoc±cych bankructw. Kto zatem ma racjê? Gdzie le¿y prawda? I czym w³a¶ciwie jest FOREX?
FOREX to pole walki, na którym Byki i Nied¼wiedzie tocz± krwawy bój. Mo¿esz tu zbiæ maj±tek albo daæ siê pobiæ. Czy jeste¶ gotów zaistnieæ na najwiêkszym rynku na ¶wiecie - rynku wymiany walut, z dziennymi obrotami siêgaj±cymi obecnie 3,2 biliona dolarów? Czy chcesz móc inwestowaæ w ka¿dej chwili dnia i nocy, wykorzystywaæ niesamowit± p³ynno¶æ transakcji i zarabiaæ zarówno przy trendzie zwy¿kowym, jak i zni¿kowym? A do tego d¼wigaæ swoje zyski za pomoc± mechanizmu finansowego lewara?
Na rynku FOREX zarabia siê poprzez handel pieniêdzmi. Tutaj wygrywa nie ten, kto ma najlepsz± strategiê analizy rynku, lecz ten, kto wie, dok±d zmierza, wie, po co to robi, i zna swoje s³abe punkty, by móc je ukryæ przed przeciwnikiem lub ca³kowicie wyeliminowaæ. FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora to pierwszy w Polsce podrêcznik dotycz±cy rynku walutowego FOREX w aspekcie czysto psychologiczno-motywacyjnym. Ksi±¿kê, bêd±c± esencj± najistotniejszych psychologicznych uwarunkowañ, dotycz±cych inwestowania w waluty, ubarwiaj± przyk³ady rodem prosto z ringu foreksowych si³aczy.
Poznaj odpowiedzi nurtuj±ce ka¿dego inwestora i dowiedz siê:
  • Jak wyznaczaæ finansowe cele, by osi±gaæ je szybciej ni¿ zwykle?
  • Co zrobiæ, by poradziæ sobie z emocjami, które zaburzaj± decyzje inwestycyjne?
  • Jaki sposób wybraæ, by szybko zmieniaæ b³êdne przekonania?
  • Kiedy walczyæ ze swoimi przypad³o¶ciami?
  • Gdzie znale¼æ si³ê, by nie poddaæ siê istniej±cym w Tobie ograniczeniom?Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Dlaczego m±drzy ludzie pope³niaj± g³upstwa finansowe' Przestañ marnowaæ pieni±dze i zarabiaj NAPRAWDÊ (39.00z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (32.90z)
Money. Jak pomno¿yæ swój kapita³ czyli prosta droga do sukcesu i dobrobytu (26.59z)
Polska polityka pieniê¿na (41.65z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku (17.90z)
Inwestuj we w³asny etat. Jak zbudowaæ finansow± niezale¿no¶æ pracuj±c na etacie. Wydanie II (32.90z)
Zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (49.72z)
Fundusze Unii Europejskiej (50.15z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Podej¶cie operacyjne i strategiczne (67.15z)
Rachunkowo¶æ finansowa od podstaw (50.15z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone (49.00z)
Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (11.00z)
Sprawozdanie finansowe przedsiêbiorstwa (50.92z)
Podstawy bankowo¶ci z zadaniami (41.07z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Nowoczesna bankowo¶æ (84.15z)
Inwestycje gie³dowe. Szanse i pu³apki. Przewodnik inwestora (47.20z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Dlaczego Twój makler wola³by, ¿eby¶ TEGO nie wiedzia³' (27.93z)

Pozostae z serii: Exclusive

Finanse osobiste. ¦wiadome zarz±dzanie w³asnym portfelem (63.82z)
Kaba³a pieniêdzy. ¯ydowska filozofia bogacenia siê (34.90z)
NLP w negocjacjach handlowych (29.00z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania (39.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (29.90z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Coaching (47.00z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Mistrz coachingu. Podrêcznik dla mened¿erów, HR-owców i trenerów (57.00z)
Kierownik w instytucji publicznej. Znajd¼ swój w³asny, skuteczny styl zarz±dzania (47.00z)
Bud¿etowanie jako narzêdzie rachunkowo¶ci zarz±dczej (39.00z)
Bud¿et domowy pod kontrol±. Jak rozs±dnie wydawaæ, oszczêdzaæ i inwestowaæ pieni±dze (31.20z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami (59.00z)
Teksty i pisma biznesowe. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)