e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub

Krzysztof Kochan
cena: 59.00 z
Data wydania: 2010-12-14
stron: 296, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka jest wznowionym wydaniem "Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone"

Sposób na inwestowanie

  • Analiza techniczna i fundamentalna
  • Warsztat inwestora - czytanie wykresów, dane makro, strategie inwestycyjne
  • Charakterystyka inwestora emocjonalnego
  • Wybór brokera i wspó³praca z nim
  • Instrumenty rynków walutowych - wprowadzenie, wycena, pojêcie d¼wigni
  • Poziomy obrony i realizacji zysku
  • Aktualizacja pod k±tem wydarzeñ na rynku kapita³owym w latach 2008 - 2009
Ksi±¿ka "Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego" powinna byæ dostêpna w ka¿dym domu maklerskim i na biurkach pocz±tkuj±cych inwestorów. Jest napisana przystêpnie, z punktu widzenia polskich realiów i naszej mentalno¶ci. Bêdzie dla Ciebie doskona³ym punktem wyj¶cia i buforem bezpieczeñstwa podczas dalszych przygód na rynku walutowym.
FOREX jest nietypowym rynkiem - otwartym 24 godziny na dobê przez 7 dni w tygodniu, bardzo p³ynnym, o obrotach nieporównywalnie wiêkszych ni¿ na innych gie³dach papierów warto¶ciowych. Oferuje Ci mo¿liwo¶æ osi±gniêcia nawet 100% zysku z transakcji trwaj±cej niespe³na kilka godzin. Ale uwa¿aj - bêdzie te¿ próbowa³ zwodziæ Ciê na wszelkie sposoby. Je¶li siê na to nie przygotujesz, Twoja psychika mo¿e podsun±æ Ci z³e sygna³y, popchn±æ w stronê kupna wtedy, kiedy powiniene¶ sprzedawaæ i na odwrót. Inwestowanie to ciê¿ka praca i walka z nerwami. Jednak fortuna nagradza odwa¿nych, a zw³aszcza tych, którzy s± najlepiej przygotowani!
Dowiedz siê, czym jest i jakimi zasadami rz±dzi siê FOREX. Zdob±d¼ niezbêdne informacje z zakresu analizy fundamentalnej i technicznej, które pozwol± Ci zostawiæ w tyle innych inwestorów. Naucz siê zarz±dzaæ ryzykiem. Opanuj nerwy i nie daj siê ponie¶æ emocjom!


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Potêga perswazyjnej komunikacji. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby zawsze s³yszeæ "TAK!". eBook. ePub (31.99z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. ePub (35.90z)
Mount Everest biznesu. eBook. Mobi (31.99z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. Mobi (31.99z)
Haker umys³ów. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Salve Theatrum (12.90z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione (47.20z)
Bull Street (25.42z)
Jak zadbaæ o w³asne finanse? (27.96z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. Mobi (37.00z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' (29.90z)
Jak zarabiaæ na aplikacjach i grach mobilnych (24.05z)
Franczyza - droga do sukcesu (49.00z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. ePub (39.00z)
Doskona³a prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu. eBook. ePub (17.90z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. Mobi (29.90z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca. eBook. Mobi (29.90z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. eBook. Mobi (27.90z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Wewnêtrzna blokada. Uwolnij siê od zachowañ, które Ciê ograniczaj± (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy (55.17z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. eBook. ePub (29.90z)
Audyt funkcji personalnej w przedsiêbiorstwie (63.00z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza w przedsiêbiorstwie (40.80z)
Zarz±dzanie talentami. Wykorzystuj mo¿liwo¶ci najzdolniejszych pracowników (73.00z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. ePub (39.00z)
Hiszpania. Fiesta i sjesta. Wydanie 1 (64.90z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (52.90z)
Barszcz ukraiñski. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Papiery warto¶ciowe o sta³ym dochodzie i instrumenty pochodne (169.00z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla!. eBook. ePub (25.90z)
Idealna reklama. Sztuka promowania aplikacji w internecie (27.30z)
Fotografowanie kobiet. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Bankowo¶æ Podrêcznik akademicki (101.92z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy. eBook. Pdf (29.90z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. eBook. Mobi (47.00z)
Kapita³ ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i mened¿erów wiedzy (41.65z)
Excel. Analiza danych biznesowych (44.00z)
Kliknij tu! Wykorzystaj neuromarketing w projektowaniu WWW (39.00z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe (84.15z)