e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: Exclusive
Promocja: -84%


Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone

Krzysztof Kochan
promocja -84%
cena: 68.75 z 11.00 z
Data wydania: 2009-11-25
stron: 296, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Sposób na inwestowanie

  • Analiza techniczna i fundamentalna
  • Warsztat inwestora - czytanie wykresów, dane makro, strategie inwestycyjne
  • Charakterystyka inwestora emocjonalnego
  • Wybór brokera i wspó³praca z nim
  • Instrumenty rynków walutowych - wprowadzenie, wycena, pojêcie d¼wigni
  • Poziomy obrony i realizacji zysku
  • Aktualizacja pod k±tem wydarzeñ na rynku kapita³owym w latach 2008 - 2009
Ksi±¿ka "Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego" powinna byæ dostêpna w ka¿dym domu maklerskim i na biurkach pocz±tkuj±cych inwestorów. Jest napisana przystêpnie, z punktu widzenia polskich realiów i naszej mentalno¶ci. Bêdzie dla Ciebie doskona³ym punktem wyj¶cia i buforem bezpieczeñstwa podczas dalszych przygód na rynku walutowym.
FOREX jest nietypowym rynkiem - otwartym 24 godziny na dobê przez 7 dni w tygodniu, bardzo p³ynnym, o obrotach nieporównywalnie wiêkszych ni¿ na innych gie³dach papierów warto¶ciowych. Oferuje Ci mo¿liwo¶æ osi±gniêcia nawet 100% zysku z transakcji trwaj±cej niespe³na kilka godzin. Ale uwa¿aj - bêdzie te¿ próbowa³ zwodziæ Ciê na wszelkie sposoby. Je¶li siê na to nie przygotujesz, Twoja psychika mo¿e podsun±æ Ci z³e sygna³y, popchn±æ w stronê kupna wtedy, kiedy powiniene¶ sprzedawaæ i na odwrót. Inwestowanie to ciê¿ka praca i walka z nerwami. Jednak fortuna nagradza odwa¿nych, a zw³aszcza tych, którzy s± najlepiej przygotowani!
Dowiedz siê, czym jest i jakimi zasadami rz±dzi siê FOREX. Zdob±d¼ niezbêdne informacje z zakresu analizy fundamentalnej i technicznej, które pozwol± Ci zostawiæ w tyle innych inwestorów. Naucz siê zarz±dzaæ ryzykiem. Opanuj nerwy i nie daj siê ponie¶æ emocjom!


Cena: 11.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Dlaczego m±drzy ludzie pope³niaj± g³upstwa finansowe' Przestañ marnowaæ pieni±dze i zarabiaj NAPRAWDÊ (39.00z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Finanse osobiste. ¦wiadome zarz±dzanie w³asnym portfelem (63.82z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski (47.20z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie (17.90z)
Instrumenty finansowe w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowo¶ci (129.00z)
SAP R/3. Podrêcznik u¿ytkownika (79.00z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora (69.00z)
Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu (29.90z)
Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (77.00z)
Sprawozdanie finansowe przedsiêbiorstwa (50.92z)
Catalyst - odkryj rynek obligacji (23.94z)
Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale¿no¶ci przez telefon (20.94z)
Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania (49.45z)
Finanse miêdzynarodowe przedsiêbiorstw (55.25z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone (49.00z)
Bankowo¶æ (50.57z)
Bud¿et (33.92z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów (17.90z)

Pozostae z serii: Exclusive

Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Zatrudniaj z g³ow±. Racjonalny sposób na zbudowanie ¶wietnego zespo³u (44.90z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW (47.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców (37.60z)
Finanse osobiste. ¦wiadome zarz±dzanie w³asnym portfelem (63.82z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
Ksiêgowo¶æ dla nieksiêgowych. Wydanie VI (67.00z)
Ten wredny PR 2009. Jak Public Relations zmieni³o Polskê (3.00z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców (34.90z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Dlaczego Twój makler wola³by, ¿eby¶ TEGO nie wiedzia³' (27.93z)
Wykorzystaj to! Sprawdzone pomys³y dla marketingu (37.00z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie III (89.00z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Marketing (69.00z)
Rozwój zasobów ludzkich (45.60z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej (49.00z)