e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Fotografowanie mê¿czyzn. 500 kreatywnych ujêæ

Michelle Perkins
cena: 39.90 z
Data wydania: 2013-05-16
stron: 128, miêkka oprawa, format: 215x280

wicej na stronie onepress.pl
Czy s± dni, kiedy cierpisz na brak weny? Nie masz pomys³u na zdjêcie, nie wiesz, od czego zacz±æ, a fotografowanie nie sprawia Ci przyjemno¶ci? Nie martw siê. Zdarza siê to ka¿demu! Trudno byæ pomys³owym i kreatywnym dzieñ po dniu, rok po roku, lecz czasem wystarczy drobna sugestia - jedna iskra, która pomo¿e prze³amaæ brak weny. W tej ksi±¿ce znajdziesz mnóstwo przyk³adów, które pomog± Ci j± wykrzesaæ!
Ten album to jedyna w swoim rodzaju pozycja na polskim rynku wydawniczym. Znajdziesz w nim 500 niezwyk³ych zdjêæ, które porw± Ciê swoim urokiem. Jego motywem przewodnim s± zdjêcia mê¿czyzn. Ich fotografowanie to nie lada wyzwanie. Mê¿czy¼ni pozuj± znacznie mniej chêtnie ni¿ kobiety. Znalezienie najlepszego sposobu na najkorzystniejsze, a zarazem odpowiednie do sytuacji i atrakcyjne pod wzglêdem estetycznym zdjêcie, mo¿e byæ jednym z najtrudniejszych zadañ w aran¿acji portretu. Dobór pozy odgrywa w tym przypadku szczególn± rolê, a zró¿nicowanie ujêæ i uzyskanie oczekiwanego efektu wymaga wielu subtelnych zabiegów. Dziêki wskazówkom zawartym w ksi±¿ce zg³êbisz ten temat, a Twoje zdjêcia stan± siê jeszcze lepsze! Zachêcamy Ciê równie¿ do siêgniêcia po albumy po¶wiêcone fotografii par ("Fotografowanie par. 500 kreatywnych ujêæ"), kobiet ("Fotografowanie kobiet. 500 kreatywnych ujêæ") oraz panien m³odych ("Fotografowanie panien m³odych. 500 kreatywnych ujêæ").
Fotografujesz mê¿czyzn - znajd¼ najlepsze pomys³y na wyj±tkowe portrety:
  • w pozach siedz±cych
  • w pozach stoj±cych
  • w ujêciach od pasa w górê
Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: ¦wi±teczne prezenty

Metoda Sedony. Twój klucz do satysfakcjonuj±cego ¿ycia (39.90z)
Zjad³em Marco Polo. Kirgistan, Tad¿ykistan, Afganistan, Chiny (39.90z)
Pies wojny. Jak oficer SAS sta³ siê pionkiem w afrykañskiej wojnie o ropê (11.90z)
Pokusy i ³akocie. Niezbyt grzeczna rzecz o mi³o¶ci (12.90z)
Driven. Namiêtno¶æ silniejsza ni¿ ból (39.90z)
ABC zwi±zków (23.40z)
Everest. Góra Gór (25.93z)
Bi¿uteria i koraliki dla bystrzaków. Wydanie II (35.40z)
Ajurweda w praktyce. Jak wspó³cze¶nie stosowaæ staro¿ytn± sztukê leczenia (19.43z)
Trzeci poziom dojrza³o¶ci. Szczê¶liwe ¿ycie po sze¶ædziesi±tce (20.94z)
Metoda Joyness. Jak zapomnieæ o smutku i cieszyæ siê ¿yciem (39.00z)
Komputer. Rozwi±zywanie problemów dla seniorów (37.00z)
Powidoki. Wydanie 1 (39.90z)
Psychologia jogi. Wprowadzenie do Jogasutr Patañd¼alego (12.90z)
Fotografowanie modelek. Techniki pozowania (39.90z)
Fotografowanie kobiet. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Jak dbaæ o w³osy. Poradnik dla pocz±tkuj±cej w³osomaniaczki (37.00z)
Lady Australia (12.90z)
Barszcz ukraiñski (25.93z)
Henryka Sytnera Wakacje na Dwóch Kó³kach (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie jako¶ci± Teoria i praktyka (42.42z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media (34.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (143.65z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych (34.00z)
Sprzeda¿ pog³êbiona 2.0. Sprzedawaj wiêcej, skuteczniej i za ka¿dym razem (20.80z)
Zarz±dzanie mark± w segmencie B2B (59.42z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz. eBook. Pdf (27.90z)
Pracuj z pasj±! Znajd¼ posadê, która da Ci satysfakcjê, rado¶æ i pieni±dze (39.90z)
E-learning Tajniki edukacji na odleg³o¶æ (41.65z)
Sekrety bogacenia siê (39.90z)
Marketing mobilny (37.00z)
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych w praktyce (37.40z)
Zachowaj twarz. Jak k³amaæ, oszukiwaæ i manewrowaæ w trudnych sytuacjach (24.90z)
Ryzyko walutowe Zarz±dzanie ryzykiem w przedsiêbiorstwie (39.95z)
Sztuka wojny. Wydanie III (29.90z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. Pdf (34.90z)
O wojnie. Podrêcznik stratega (59.00z)
Wzorcowy plan kont a rachunkowo¶æ finansowa i zarz±dcza podmiotów leczniczych (84.86z)
Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiêbiorstw dla zwiêkszenia konkurencyjno¶ci (59.00z)
¦mieræ pieni±dza. Nadchodz±cy upadek miêdzynarodowego systemu walutowego (44.90z)