e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Franczyza - droga do sukcesu

Magdalena Kinga Stawicka
cena: 49.00 z
Data wydania: 2009-06-03
stron: 208, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Sieciowy system profitów
  • Zalety i wady franczyzy
  • Cechy odpowiedniego partnera biznesowego
  • Wzory umów franchisingowych i agencyjnych
  • Franczyzodawcy popularni na polskim rynku

Wybierz partnera dla siebie

Mimo my¶li przewodniej ta ksi±¿ka to nie poradnik dla samotnych serc, chocia¿ udany biznesowy maria¿ gwarantuje dostatnie i szczê¶liwe ¿ycie obu stronom zwi±zku. A zasada "razem, choæ osobno" nikogo nie ogranicza, daj±c cudowne poczucie wolno¶ci. My¶lisz, ¿e to utopia, marzenie ¶ciêtej g³owy, niemo¿liwe do spe³nienia tak w relacjach interpersonalnych, jak i interesach? W takim razie czas najwy¿szy, by¶ otworzy³ sw± g³owê (i serce) na franczyzê!
Czym jest franczyza? To koncepcja, która franczyzodawcy gwarantuje sukces, a franczyzobiorcy pozwala minimalizowaæ ryzyko zwi±zane z prowadzeniem dzia³alno¶ci. To d³ugotrwa³a umowa na odp³atne udzielenie licencji w zakresie u¿ywania marki, znaku firmowego oraz wypracowanego know-how. Ksi±¿ka Franczyza - droga do sukcesu pomo¿e obu partnerom podj±æ najw³a¶ciwsze decyzje i czerpaæ z nich du¿e zyski!


Wasze logo, nasz biznes
  • Korzystanie ze znanej marki i sprawdzonych dzia³añ promocyjnych.
  • Sprzeda¿ sprawdzonych i lubianych produktów.
  • Zarabianie na op³atach licencyjnych.
  • Przyk³ady z polskiej praktyki: kawiarnie, sklepy obuwnicze, stacje benzynowe, salony prasowe, markety spo¿ywcze i inne.


Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Krakowski Kazimierz i Podgórze. Wydanie 1 (44.90z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. Pdf (31.99z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych. eBook. ePub (35.90z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania (39.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. Pdf (29.90z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz (34.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona. eBook. Pdf (27.90z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki. eBook. ePub (31.99z)
S³owacja. Karpackie serce Europy. Wydanie 2 (34.90z)
Alchemia sprzeda¿y, czyli jak skutecznie sprzedawaæ produkty, us³ugi, pomys³y i wizerunek samego siebie. Handlowanie to gra (79.00z)
Logistyka przysz³o¶ci (50.92z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy. eBook. ePub (23.90z)
Imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój sukces (25.74z)
Trening g³osu. Praktyczny kurs dobrego mówienia z p³yt± CD (22.78z)
Niepokorny umys³. Poznaj klucz do my¶lenia zintegrowanego (29.60z)
Zarz±dzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka (39.00z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. ePub (47.00z)
Alchemia manipulacji. Wydanie II (37.00z)
Przewodnik po ¿yciu. Jak spe³niæ swoje marzenia (34.00z)
Serwisy spo³eczno¶ciowe. Projektowanie (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia. eBook. Mobi (26.90z)
Excel 2010 PL dla bystrzaków (39.90z)
Essential Business English (31.54z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (39.90z)
Istot± przywództwa jest rozmowa. Jak poruszyæ serca i umys³y (41.65z)
Psychologia jogi. Wprowadzenie do Jogasutr Patañd¼alego (24.90z)
Budowa robotów dla pocz±tkuj±cych (69.00z)
3. Rozwi±zanie. Jak sprostaæ najtrudniejszym ¿yciowym wyzwaniom (39.02z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie (18.99z)
Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (41.07z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta (39.90z)
Podejmowanie decyzji. Co zrobiæ, kiedy nie wiesz, co robiæ (25.41z)
Fotografia cyfrowa. Dla seniorów (34.90z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Zdrowy rozs±dek w biznesie (14.48z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji. eBook. Mobi (39.00z)
Zarz±dzanie projektami IT (49.90z)
AlphaMale. Wydanie II rozszerzone (39.00z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBooki (22.90z)
Linie uskoku (50.92z)