e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Geek w ¶wiecie korporacji. Podrêcznik kariery programisty

Michael Lopp
cena: 39.00 z
Data wydania: 2011-07-21
stron: 248 , miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Wykorzystaj swoj± niesamowit± wiedzê, okie³znaj nieprzewidywalne momenty w karierze i osi±gnij sukces w ¶wiecie IT!

 • Jak zaplanowaæ i realizowaæ optymaln± dla siebie ¶cie¿kê rozwoju?
 • Jak negocjowaæ korzystne warunki swojej pracy i p³acy?
 • Jak wspó³pracowaæ z lud¼mi o ró¿nych typach osobowo¶ci?
W umy¶le geeka ¶wiat jest jak komputer- mo¿liwy do zrozumienia i poznania oraz skoñczony. ¯ycie jak ka¿dy system da siê opanowaæ, wymaga to tylko odpowiedniej ilo¶ci czasu i wysi³ku. Mo¿na zg³êbiæ jego budowê i zrozumieæ obowi±zuj±ce w nim regu³y, a tak¿e otrzymaæ odpowied¼, co i jak nale¿y robiæ, ¿eby odnie¶æ po¿±dany sukces. Jednak choæ w komputerze do³o¿enie dodatkowej pamiêci zawsze w spodziewany sposób przyspiesza okre¶lone dzia³ania, tak w pe³nym usterek ¿yciu niestety nie zawsze siê to sprawdza Jak zatem zrobiæ karierê w ¶wiecie pe³nym sytuacji niezgodnych z regu³ami, niemo¿liwych do zdefiniowania, niepasuj±cych do struktury systemu, gdzie najczêstszym ¼ród³em b³êdów okazuj± siê ludzie, których nijak nie da siê naprawiæ?!
Je¶li przesta³o zadowalaæ ciê samo pisanie kodu i pozycja eksperta w swojej dziedzinie, a zamarzy³o Ci siê stanowisko mened¿era czy te¿ kariera w wiêkszej firmie, musisz przygotowaæ siê na jeden pewnik - prêdzej czy pó¼niej trafisz na nieprzewidywalne zdarzenia, wiêc warto poznaæ regu³y skutecznego stawiania im czo³a. Oto zabawnie napisany podrêcznik o robieniu powa¿nej kariery w ¶wiecie IT, napisany przez znanego amerykañskiego blogera Micheala Loppa - geeka z do¶wiadczeniem w pracy dla takich firm, jak Apple, Netscape, Borland czy Symantec. Dziêki niemu nauczysz siê, w jaki sposób podejmowaæ najlepsze dla Twojej kariery decyzje i radziæ sobie w czterdziestu zaskakuj±cych sytuacjach, które dopadn± Ciê po drodze. Lopp omawia kompletny cykl zmiany pracy - od planowania kariery i rozmowy rekrutacyjnej, przez negocjowanie oferty, poznawanie firmy i wspó³pracowników, a¿ po ostateczne uznanie, ¿e pora poszukaæ czego¶ nowego i bardziej rozwojowego.

Dziêki tej ksi±¿ce nauczysz siê miêdzy innymi, jak:

 • dobieraæ pracodawcê, bran¿ê i charakter pracy
 • wybieraæ w³a¶ciwy moment na zmianê pracy
 • prze¶wietlaæ swojego przysz³ego pracodawcê
 • przej¶æ z sukcesem przez rozmowê rekrutacyjn±
 • negocjowaæ korzystne dla Ciebie warunki umowy
 • pracowaæ z lud¼mi o ró¿nych typach osobowo¶ci
 • tworzyæ i przedstawiaæ efektywne prezentacje
 • poznaæ oczekiwania dyrektora wykonawczego
 • radziæ sobie z "k³amcami" i "lud¼mi o niecnych zamiarach"
 • zarz±dzaæ trudnym zespo³em programistów

Naucz siê efektywnie wspó³pracowaæ z lud¼mi i obracaæ wszelkie trudne sytuacje na swoj± zawodow± korzy¶æ!Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (79.00z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. ePub (47.00z)
Mount Everest biznesu. eBook. ePub (31.99z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (31.99z)
HIPERswazja, czyli jak pisaæ zabójczo skuteczne teksty reklamowe. eBook. Pdf (19.90z)
Badania operacyjne (51.30z)
Filozofia Kaizen w biurze (27.92z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. ePub (31.99z)
IMIENINA£KI (20.94z)
Wiarygodno¶æ. Jak j± zdobyæ i utrzymaæ. eBook. ePub (29.90z)
Nie zadrêczaj siê drobiazgami kobieto (28.82z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (29.90z)
Alchemia manipulacji. Wydanie II (37.00z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. Pdf (31.99z)
Ekonomia zrównowa¿onego rozwoju (42.42z)
Sudoku. 101 ³amig³ówek (7.70z)
Asertywno¶æ na co dzieñ (22.78z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Wydanie II poszerzone (59.00z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. ePub (27.90z)
Polska wed³ug Internautów. Wydanie 1 (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Sprzeda¿ pog³êbiona 2.0. Sprzedawaj wiêcej, skuteczniej i za ka¿dym razem (20.80z)
Zarz±dzanie wspó³czesnym przedsiêbiorstwem (41.65z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów (41.30z)
Pomarañczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespó³ mo¿e dokonaæ przeobra¿enia ca³ej organizacji (42.42z)
Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych. eBook. ePub (31.99z)
E-konsument na rynku us³ug (37.40z)
Statystyka spo³eczna (51.30z)
Paragon z podró¿y. Poradnik taniego podró¿owania. Wydanie 2 (19.90z)
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej m³odo¶ci cia³a i umys³u (39.00z)
Cz³owiek w firmie Bez obaw i z ochot± (55.71z)
Rachunkowo¶æ dla ciebie rachunkowo¶æ od podstaw (37.40z)
Komputer PC. Podstawy obs³ugi. Dla seniorów (34.90z)
Znakomita organizacja czasu. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Nowoczesne zarz±dzanie zasobami ludzkimi (93.90z)
NLP – najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia, czyli jak budowaæ w³asny sukces (12.90z)
Twórcza kradzie¿. 10 przykazañ kreatywno¶ci (34.90z)
Sprzeda¿ i krótka sprzeda¿ (84.15z)
List do mojego ¿ycia (42.42z)
Polska polityka pieniê¿na (41.65z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. Pdf (31.99z)