e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -40%


Sekrety osobistej efektywno¶ci. Osi±gaj niemo¿liwe i skutecznie zarz±dzaj swoim ¿yciem

Maura Nevel Thomas
promocja -40%
cena: 39.9 z 23.94 z
Data wydania: 2014-05-01
stron: 312, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie onepress.pl
To rzetelna, prowokuj±ca i praktyczna ksi±¿ka, która pomaga w osi±ganiu imponuj±cych rezultatów. Co wa¿niejsze, zawiera praktyczne wskazówki, które ka¿dy mo¿e i powinien zastosowaæ, aby z powodzeniem zarz±dzaæ wszystkimi aspektami swojego ¿ycia.
John F. Dovidio,
profesor psychologii na Uniwersytecie Yale

Przejd¼ na System Doskona³ej Wydajno¶ci

Prowadzisz intensywne ¿ycie zawodowe? Masz mnóstwo obowi±zków poza prac±, zajmuj±ce hobby i kilka ambitnych celów do zrealizowania? Zastanawiasz siê, jak to wszystko pogodziæ i nie umrzeæ z przepracowania? Potrzebujesz skutecznego i nowoczesnego rozwi±zania, które pomo¿e Ci zarz±dzaæ czasem i odzyskaæ w³adzê nad swoim ¿yciem! Praktyczna wiedza zawarta w tej ksi±¿ce pozwoli Ci zwiêkszyæ wydajno¶æ tak, ¿eby¶ móg³ osi±gn±æ cele, które dot±d by³y poza Twoim zasiêgiem.
Odkryje przed Tob± taktyki, strategie i sekrety pozwalaj±ce na zarz±dzanie uwag±, opanowanie chaosu wokó³ siebie i osi±gniêcie niebywa³ej skuteczno¶ci podczas wykonywania ró¿nego typu zadañ. W ksi±¿ce znajdziesz równie¿ mnóstwo praktycznych wskazówek na temat tego, jak umiejêtnie organizowaæ pracê i ¿ycie osobiste z wykorzystaniem najnowszych technologii. Przekonaj siê, czego jeste¶ w stanie dokonaæ, gdy ujarzmisz czas, przejmiesz kontrolê nad swoj± uwag±, a w konsekwencji nad ca³ym ¿yciem!

Maura Nevel Thomas jest trenerk±, pisark± i konsultantk± w zakresie wydajno¶ci, uwagi i skuteczno¶ci. W 2003 roku za³o¿y³a firmê RegainYourTime.com. Opracowa³a proces o nazwie Empowered Productivity System (System Doskona³ej Wydajno¶ci), który u³atwia zarz±dzanie rozmaitymi aspektami ¿ycia zawodowego i prywatnego. Cieszy siê on tak du¿± popularno¶ci±, ¿e Maura jest regularnie proszona o wyg³aszanie referatów i prowadzenie warsztatów po¶wiêconych tej tematyce.


Cena: 23.94 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Podrêcznik szybkiego czytania (29.67z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)
To ja zabra³em Twój ser (33.15z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
Jak mówiæ ¿eby nas s³uchali (36.95z)
Ukryta dynamika (69.00z)
Matematyka finansowa (42.00z)
Obud¼ swoj± kreatywno¶æ. Jak aktywowaæ twórczy potencja³ umys³u (34.90z)
Gra w manipulacje (39.00z)
Praca wymarzona. Jak j± skutecznie znale¼æ (32.90z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (39.00z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Ekonometria (33.43z)
M±dre zaufanie (30.78z)
Zrób to teraz. Stop odk³adaniu spraw na jutro (34.90z)
Wykorzystaj swój potencja³ przez potêgê pod¶wiadomo¶ci. Wzbogaæ swoje ¿ycie. Ksiêga 6 (25.83z)
Kompendium wiedzy o konkurencyjno¶ci (41.07z)
Schudnij z Kaizen (12.90z)
Zaufaj mi, jestem k³amc±. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami (26.94z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Dzia³alno¶æ gospodarcza (129.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (12.90z)
Zarz±dzanie Teoria i praktyka (74.59z)
Z korzy¶ci± dla wszystkich. Historia firmy RE/MAX i p³yn±ca z niej lekcja (38.35z)
Sprzeda¿ pog³êbiona 2.0. Sprzedawaj wiêcej, skuteczniej i za ka¿dym razem (20.80z)
Mened¿er uczy siê od koni. Innowacyjne zarz±dzanie inspirowane Horse Assisted Education (39.43z)
Strategiczna rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.77z)
Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji (59.00z)
Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku (59.00z)
Doktryna jako¶ci. Rzecz o skutecznym zarz±dzaniu (59.00z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Analiza i interpretacja (84.15z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (29.67z)
Doktryna jako¶ci. Rzecz o skutecznym zarz±dzaniu (twarda oprawa) (79.00z)
Reasekuracja (38.02z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)
Elastyczne formy zatrudnienia (38.17z)
Cztery obsesje wyj±tkowego szefa (39.90z)
Rework (39.90z)
Ocena sytuacji finansowej grup kapita³owych (105.00z)
Controlling w dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa (57.72z)

Pozostae z serii: Inne

Delegowanie obowi±zków. Osobisty mentor - Harvard Business (19.92z)
Zatracona sztuka s³uchania (39.00z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (25.35z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku. eBook. ePub (13.95z)
Zarz±dzanie w mediach (49.00z)
Projektowanie stron WWW. U¿yteczno¶æ w praktyce (59.00z)
7 zaginionych tajemnic sukcesu (29.00z)
Twoja e-platforma. Jak siê wybiæ w ¶wiecie pe³nym zgie³ku (39.90z)
Wielcy z wyboru. Niepewno¶æ, chaos, ³ut szczê¶cia. Dlaczego niektóre firmy ¶wiêc± triumfy pomimo niesprzyjaj±cych okoliczno¶ci (53.92z)
Przywództwo przez integracjê. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osi±gania efektywno¶ci i zysku (50.15z)
Podstawy in¿ynierii finansowej (41.65z)
Office 2010 PL. Seria praktyk (25.35z)
Ekonometria finansowa (32.68z)
Coaching dla mened¿erów (29.67z)
Psychologia stresu (50.92z)
Jak zarabiaæ w Internecie. Poradnik dla przedsiêbiorczych webmasterów (29.60z)
Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
ABC zwi±zków (23.40z)
Ba³kany. Bo¶nia i Hercegowina, Serbia. Wydanie 4 (59.90z)
Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach (39.90z)