e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Jak zostaæ mistrzem. Trening doskona³o¶ci

Robert Greene
cena: 39.90 z
Data wydania: 2014-01-01
stron: 336, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl
Kiedy budz± siê geniusze

Zastanawiasz siê, jak wygl±da³oby Twoje ¿ycie, gdyby¶ urodzi³ siê geniuszem? Mo¿e wówczas uda³oby Ci siê stworzyæ co¶, co zadziwi³oby ca³y ¶wiat Chwileczkê! Czy uwa¿asz, ¿e z Twoj± inteligencj± nie jeste¶ do tego zdolny? Powiedzenie, ¿e æwiczenie czyni mistrza, nie jest tylko czcz± gadanin±, wiêc je¶li rzeczywi¶cie masz apetyt na sukces, nadszed³ w³a¶ciwy moment, by wstaæ z kanapy i dokonaæ wielkich rzeczy.

Nie dzia³aj jednak pochopnie. Potrzebujesz d³ugofalowego planu, by Twój geniusz nie by³ kolosem na glinianych nogach. Ta ksi±¿ka dostarczy Ci kompletu praktycznych wskazówek, które wespr± Twoje dzia³ania na drodze do wielko¶ci. Pomo¿e Ci te¿ odnale¼æ w³asne powo³anie, podpowie, jak rozbudziæ aktywno¶æ i kreatywno¶æ Twojego umys³u oraz w jaki sposób odkryæ pe³niê w³asnego potencja³u. Dziêki niej wzmocnisz swoj± inteligencjê spo³eczn± oraz poznasz historie wybitnych ludzi, którzy osi±gnêli wielko¶æ w³a¶nie w taki sposób. Nie czekaj d³u¿ej - odkryj w sobie pasjê i zostañ mistrzem!

Robert Greene jest absolwentem filologii klasycznej, znanym pisarzem, mówc± oraz autorytetem w dziedzinie strategii, w³adzy, a tak¿e sztuki uwodzenia. Przez kilka lat po studiach pracowa³ jako redaktor, miêdzy innymi w magazynie „Esquire”. Otar³ siê równie¿ o Hollywood, gdzie zdoby³ do¶wiadczenie jako scenarzysta. Mieszka³ w Londynie, Pary¿u i Barcelonie. Obecnie rezyduje w Los Angeles.
Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Medytacja w ¿yciu codziennym (39.90z)
Jêzyk rosyjski w biznesie (25.50z)
Szczê¶cie m³odego umys³u. Nauki Dalajlamy (16.18z)
Bli¿ej siebie Rozmowy z Mistrzami. O ¿yciu, uczuciach, marzeniach, relacjach, zdrowiu, finansach i mo¿liwo¶ci zmiany siebie (31.45z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych (12.90z)
Gry szkoleniowe - Materia³y dla trenerów zestaw 2 z p³yt± CD (220.15z)
Konflikty miêdzy lud¼mi (55.17z)
Dlaczego pi±tkowi uczniowie pracuj± dla trójkowych a czwórkowi zostaj± urzêdnikami (43.43z)
Umys³ kreatywny 62 æwiczenia rozwijaj±ce intelekt (29.67z)
Olbrzymie kroki (22.10z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi (32.90z)
Efekt tygrysa - pu¶æ swoj± osobist± markê w ruch! (35.01z)
Komunikacja pozawerbalna. Znaczenie mowy cia³a w miejscu pracy (33.15z)
Wykorzystaj swój potencja³ przez potêgê pod¶wiadomo¶ci Zdob±d¼ pewno¶æ siebie i poczucie w³asnej warto¶ci (29.24z)
7 rodzajów inteligencji. Odkryj je w sobie i rozwijaj (39.90z)
Zespo³y X. Jak budowaæ zespo³y, które odnosz± sukces (59.00z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)
Zespo³y (37.86z)
Talent nie wystarczy (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Bankowo¶æ elektroniczna (31.45z)
Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczenim (118.15z)
Sprzedawanie samego siebie. Nowa psychologia handlowania. eBook. Mobi (31.99z)
Komputer PC. Podstawy obs³ugi. Dla seniorów (34.90z)
Kryzysk. Zmieñ kryzys w zysk (25.42z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. eBook. ePub (29.90z)
Pó³maraton. Zdrowy trening i doskona³e wyniki metod± Gallowaya (34.90z)
Techniki sprzeda¿y osobistej (33.15z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (39.00z)
Autopromocja i awans (2.00z)
Miêdzynarodowy biznes turystyczny (46.67z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (59.40z)
Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr± strategiê e-marketingow± (89.00z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów. eBook. Pdf (47.00z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Wydanie II rozszerzone (29.00z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces. eBook. Mobi (37.00z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora. eBook. ePub (39.90z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. Pdf (29.90z)
Biblia lidera. Przywództwo (34.21z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (52.90z)