e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Google+ dla biznesu. eBook. Mobi

Chris Brogan
cena: 29.90 z
Data wydania: 2012-11-13
stron: 176, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Google+ naprawdê mo¿e w tym pomóc!

Google+ to sieæ spo³eczno¶ciowa, do której ka¿dego dnia do³±czaj± dziesi±tki tysiêcy nowych odbiorców. W ci±gu pierwszych kilku tygodni istnienia pojawi³o siê w niej 20 milionów u¿ytkowników, co oznacza, ¿e sieæ ta bardzo szybko dogoni inne sieci spo³eczno¶ciowe, a co wiêcej, ma tak¿e szansê zagroziæ hegemonowi w¶ród portali spo³eczno¶ciowych - Facebookowi! Potencja³ Google+ dostrzeg³y równie¿ firmy: lawinowo ro¶nie liczba profili firmowych w ramach Google+. Nie przegap tej szansy i zacznij swoje dzia³ania biznesowe w Google+ ju¿ dzi¶!
Dziêki tej ksi±¿ce poznasz wyj±tkowe mo¿liwo¶ci biznesowe Google+, których nie oferuj± inne sieci spo³eczno¶ciowe. Uznany profesjonalny mówca i doradca biznesowy, specjalista ds. mediów spo³eczno¶ciowych - Chris Brogan - pokazuje tu, jak uzyskaæ ¶wietne rezultaty szybko i nie straciæ przy tym czasu ani pieniêdzy. Nauczysz siê wykorzystywaæ Google+ w zakresie obs³ugi klienta, promocji, uzyskiwania rekomendacji czy bie¿±cej wspó³pracy. Dodatkowo poznasz mo¿liwo¶ci Krêgów oraz Spotkañ. Dowiesz siê te¿, jak zbudowaæ profil przyci±gaj±cy uwagê oraz jak zaopatrzyæ go w interesuj±ce tre¶ci, zarówno tekstowe, jak i multimedialne. Ksi±¿ka ta jest idealn± pozycj± dla osób odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku firmy w sieci oraz za wzrost sprzeda¿y.
Za³ó¿ swój profil w Google +, a nastêpnie:
  • dodaj atrakcyjne tre¶ci
  • opublikuj materia³y wideo i audio
  • zdob±d¼ nowych klientów
  • zbuduj swój wizerunek
  • zwiêksz sprzeda¿ i rozpoznawalno¶æ Twojej marki!

Nie zostawaj w tyle - do³±cz do Google+!Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów. eBook. Mobi (47.00z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. Pdf (29.90z)
Copywriting. Jak sprzedawaæ s³owem (30.78z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej. eBook. Pdf (31.99z)
Marketing w Internecie. Strategie dla ma³ych i du¿ych firm (39.99z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. ePub (26.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia. eBook. Mobi (31.99z)
Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. ePub (27.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji w praktyce. eBook. ePub (19.90z)
Droga do wewnêtrznej równowagi, czyli jak wyluzowaæ i pozbyæ siê stresu (18.99z)
Dieta Best Life (34.90z)
G³os wiedzy. Droga do wewnêtrznego spokoju (27.92z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali. eBook. Mobi (27.90z)
Sekrety pomiarów w mediach spo³eczno¶ciowych (20.90z)
Grzeczne dziewczynki marz± o karierze, a niegrzeczne j± planuj± (34.90z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (67.00z)
Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. eBook. Pdf (31.99z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi. eBook. ePub (26.90z)
Kodeks Leonarda da Vinci (4.00z)
Indie. W poszukiwaniu sacrum. Wydanie 1 (49.90z)

Pozostae z serii: Inne

Whale Done! Czego mened¿er mo¿e nauczyæ siê od trenera orek (32.90z)
Komputer PC dla seniorów (34.90z)
Ksiêga zwi±zków, podrywu i seksu dla mê¿czyzn (39.90z)
Si³a woli. Wykorzystaj samokontrolê i osi±gaj wiêcej! (26.94z)
Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wyd. 6 (39.90z)
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej m³odo¶ci cia³a i umys³u (39.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane (23.94z)
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika (34.90z)
Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce (33.92z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. ePub (23.90z)
Wykorzystaj potêgê pod¶wiadomo¶ci w pracy (26.60z)
Olbrzymie kroki (22.10z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie III (99.00z)
Audyt sprawozdañ finansowych. Teoria i praktyka (55.17z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. ePub (34.90z)
Zarz±dzanie Teoria i praktyka (74.59z)
Maroko. Wydanie 1 (26.90z)
Web Analytics 2.0. ¦wiadome rozwijanie witryn internetowych (29.90z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Wydanie II. Æwiczenia praktyczne (37.00z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 2 (34.90z)