e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. ePub

Anna Benicewicz-Miazga
cena: 39.00 z
Data wydania: 2012-09-25
stron: 232, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Firma bez logotypu jest jak cz³owiek bez twarzy

Czy da siê prowadziæ firmê bez znaku graficznego, papieru firmowego, ustalenia charakterystycznej kolorystyki? Oczywi¶cie, ¿e tak, ale jest to co najmniej nierozs±dne. Tak zwana ksiêga CI nie jest kosztem w bud¿ecie przedsiêbiorstwa. Jest inwestycj±. Ludzie s± w wiêkszo¶ci wzrokowcami i dlatego to, co widz± klienci czy kontrahenci firmy, bywa wa¿niejsze od tego, co mówi jej reprezentant. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e dobrze przygotowana ksiêga CI buduje wizerunek firmy niczym najlepszy przedstawiciel handlowy!
Drugie wydanie ksi±¿ki Anny Benicewicz-Miazgi wprowadzi Ciê we wszystkie aspekty pracy nad ksiêg± CI i da Ci wiedzê na temat projektowania grafiki u¿ytkowej. Dowiesz siê, czym jest identyfikacja wizualna, na jakich w³a¶ciwo¶ciach ludzkiego oka opiera siê jej skuteczno¶æ oraz jakie sztuczki optyczne mo¿na zastosowaæ podczas przygotowywania grafik. Poznasz podstawowe elementy graficzne i zasady, na jakich najlepiej po³±czyæ je z czcionkami. Opanujesz teoriê i praktykê stosowania kolorów w projektowaniu dla biznesu. Elementy sk³adowe ksiêgi CI, podstawowe formaty i rodzaje papieru firmowego oraz wizytówek nie bêd± mia³y przed Tob± tajemnic. Bêdziesz uczyæ siê na ¿ywym biznesowym organizmie dziêki do³±czonej galerii faktycznie istniej±cych logotypów. Nauczysz siê zasad projektowania graficznego, by potem móc je spektakularnie ³amaæ.

Wyró¿nij siê albo zgiñ!Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Odkryj swój potencja³. 21 sposobów na prze¶cigniêcie konkurencji w my¶leniu, dzia³aniu i zarabianiu pieniêdzy (39.00z)
Excel. Rusz g³ow±! (69.00z)
Pracuj z pasj±! Znajd¼ posadê, która da Ci satysfakcjê, rado¶æ i pieni±dze (39.90z)
Pamiêtaj, kim jeste¶. ¯yciowe historie inspiruj±ce serce i umys³ (27.00z)
10 fundamentalnych zasad gry na rynku Forex. Strategie osi±gania zysku (59.00z)
Wiêcej ni¿ Prawo Przyci±gania (29.90z)
Fotografia cyfrowa. Dla seniorów (34.90z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. eBook. Pdf (27.90z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. Mobi (27.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±. eBook. Mobi (31.99z)
Regu³y small biznesu. W³asna firma w praktyce. eBook. Mobi (39.00z)
Tablice informatyczne. MS Excel 2007 PL. Funkcje (12.90z)
ABC Excel 2010 PL (29.00z)
Wszystko mo¿na narysowaæ! Wykorzystanie my¶lenia wizualnego w biznesie (39.92z)
¦cie¿ka buddyzmu tybetañskiego. Koniec cierpienia i odkrycie drogi do szczê¶cia (39.00z)
Techniki zapamiêtywania (26.59z)
Dziecko w szkole kreatywnego my¶lenia (37.89z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi (52.90z)
Media spo³eczno¶ciowe bez ¶ciemy. Jak kreowaæ markê (49.00z)
Mistrz ciêtej riposty (18.99z)

Pozostae z serii: Inne

Inspiruj±ce fotografie. Warszaty fotograficzne (59.00z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc (34.90z)
Kodeks w³adzy. Regu³y manipulacji (37.00z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. ePub (14.90z)
Mikroekonomia Kurs ¶redni ujêcie nowoczesne (63.67z)
Tajemnica fal mózgowych. Przywróæ rytm szczê¶liwego i zdrowego ¿ycia (31.20z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. Mobi (27.90z)
Bud¿et domowy pod kontrol±. Jak rozs±dnie wydawaæ, oszczêdzaæ i inwestowaæ pieni±dze. eBook. Pdf (31.99z)
Alchemia manipulacji. Wydanie II (37.00z)
Mikroekonomia (76.42z)
Audyt wewnêtrzny i kontrola zarz±dcza (35.70z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. Pdf (31.99z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' eBook. Mobi (29.90z)
Crowdsourcing. Jak anga¿owaæ konsumentów w ¶wiat marek (11.90z)
Sztuka Wojny. Wydanie II superekskluzywne (149.00z)
Kanada. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspiruj± innych do dzia³ania (39.00z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu. eBook. Pdf (31.99z)
G³os wiedzy. Droga do wewnêtrznego spokoju (27.00z)
Lider sprzeda¿y. Jak anga¿owaæ handlowców w aktywn± sprzeda¿ (41.94z)